ယကၠန္းစင္ေတာင္ဆရာေတာ္ ဘုရား ၏ ပုတီးစိပ္နည္း

သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ ဗုေဒၶါေမ သတၱပါကာရံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ ဓေမၼာေမ သတၱပါကာရံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ သံေဃာေမ သတၱပါကာရံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

( ေန႕စဥ္ ၉ - ပါတ္ရေအာင္စိပ္ပါ ။ ပို၍ စိပ္ႏိုင္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

နေမာငါးခ်က္ စီးပြါးတက္ ပုတီးစိပ္နည္း

နေမာ ငါးခ်က္ကို ပုတီးမစိပ္မီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို ဦးစြာ ပုတီး ကိုးပတ္စိပ္ပါ ။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ အရဟေတာ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္( နေမာ ငါးခ်က္ကို ကိုးရက္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ စိပ္ပါက သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ။)

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

နေမာတႆ ပုတီးစိပ္နည္း

၁ ။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။
၂ ။ ဝမၼာတရဒၶဂသေမာ အမၺဳဘေတာ နေတာသႆဟႆ ။
၃ ။ သေတာ တမၺဳ ဟဂနမၼာ အႆဒၶေတာဝ ေမာသ ရဘႆ ။
၄ ။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။

( ၁၀၈ - လုံးပုတီး ႏွင့္ တစ္ေန႕ တစ္ပတ္စိပ္ ၊ မိမိ ဆုံး႐ႈံးသြားေသာ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ား ျပန္တက္ေစပါသည္ ။ တစ္ေန႕၃- ပတ္ ၊ ၇ - ပတ္ ၊ ၉ - ပတ္ စိပ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္ ။ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္နည္း

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရ-ဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အ-ရဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

(ေဖာ္ျပပါ အရဟံ ပုတီးဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ကို မိမိအဓိ႒ာန္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။ တစ္ခုလွ်င္ ( ၁၀ ) ရက္က်စီ စသည္ျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

သရဏဂုံ ႏွင့္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္

သရဏဂုံ ႏွင့္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္
( ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဥတၱမသာရ )ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

(ဤပုတီးစိပ္နည္းကို( ၃ )လတိတိစိပ္ရမည္ ။ ရက္ဆက္စိပ္ရမည္ ။ တစ္ေန႕ပုတီးဘယ္ႏွစ္ပါတ္ဟူ၍ ကန္႕သတ္ျခင္းမရွိ ။ မိမိ အဓိ႒ာန္ ၊ မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္ သင့္သလို စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။)

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ရွင္အရဟံ ပုတီးစိပ္္နည္း

( ၁ ) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၂ ) ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၃ ) သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၄ ) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၅ ) အနႏၲံ ဗလဝံ ဗုဒၶံ ၊ အနႏၲံ ေဂါစရံ ဓမၼံ ၊ အနႏၲံ အရိယံ သံဃံ ၊ အနႏၲံ ေဗာဓိမုတၱမံ ။

( ဂုဏ္ေတာ္ ဆုံးမွ ပုတီးတစ္လုံးခ် ၊ ေန႕စဥ္ သက္ေစ့ မိမိ အသက္၃၀ ဆိုလွ်င္ ပုတီးအလုံး ၃၀ စိပ္ပါ ။ အသက္ရွည္ျခင္း ၊ ေဘးကင္းျခင္း ၊ ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးျခင္း မ်ားျဖစ္ေစပါသည္ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အနေနၲာ အနႏၲ ငါးပါး ပုတီးစိပ္္နည္း

ဗုဒၶ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
ဓမၼ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
သံဃ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
မာတာပိတု ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
နေမာ ဗုဒၶါယ သိဒၵံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

(ဤပုတီးစိပ္္နည္းကို မိမိႏွစ္သက္သလို ၃ ပါတ္ ( သို႕ ) ၅ ပါတ္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ စိပ္္ပါက သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ။ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဂုဏ္ေတာ္တစ္ေထာင္ ပုတီးစိပ္္နည္း

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒါၶ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ - တစ္ပတ္

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ပုတီးစိပ္္နည္း

အရဟံ ၊ သမၼာသမၺဳေဒါၶ ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၊ သုဂေတာ ၊ ေလာကဝိဒူ ၊ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ ၊ သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ ၊ ဗုေဒၶါ ၊ ဘဂဝါ ။

( ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါး ကို ပုတီးတစ္လုံးခ် စိပ္္ပါ ။ မိမိလိုအင္ဆႏၵ ကို အဓီ႒ာန္ျပဳ၍ တစ္ေန႕ ( ၃ ) ပါတ္ ၊ ( ၅ )ပါတ္ ၊ ( ၉ ) ပါတ္ စိပ္္ပါ )
……………………………………………………………………….

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ( မဟာျမိဳင္ေတာရ ) သို႕ ေပးစာမ်ား ( ၂ )


ၾကည္ညိဳ႐ိုေသစြာ ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါတယ္ ဘုရား

တပည့္ေတာ္သည္ ဝိပႆနာတရားေတာ္ျမတ္ကို အားထားယုံၾကည္သူျဖစ္ပါတယ္ လက္ေတြ႕လည္း က်င့္ပြါးေနပါတယ္ ဒါေပမဲ့ တပည့္ေတာ္ဟာ တရားနာတဲ့ အမႈမွာေတာ့ အားနည္းပါတယ္

တပည့္ေတာ္ နာဖူးေသာ တရားတို႕မွာလည္း တပည့္ေတာ္စိတ္မွာ ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိလို႕မနာျဖစ္ခဲ့ပါ ေနာက္အေၾကာင္းတစ္ခုမွာလည္း ေန႕စဥ္ပရိတ္ေတာ္မ်ား ဂါထာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း ၊စီးပြါးေရး လူမႈေရး လုပ္ရျခင္း အားလပ္ခ်ိန္ တီဗီၾကည့္ျခင္း စာဖတ္ျခင္း ျဖင့္ ငါ့မွာ တရားကို ထိုင္ျပီးနာဖို႕ အခ်ိန္မရွိပါဘူး လို႕ သတ္မွတ္ျပီးတရားမနာျဖစ္ခဲ့ပါဘူး ဘုရား

ကိုယ့္ဘာသာလည္း တရားနာတာနဲ႕ တရားစာေပ ဖတ္႐ႉတာဟာ အတူတူပါပဲ စာအုပ္ကမွ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး ဖတ္လို႕ရတယ္ ျပန္စဥ္းစားခ်င္ရင္ သုံးသပ္ခ်င္ရင္လည္း ခဏပိတ္ထားလို႕ ရတယ္ ကက္ဆက္ကမွ မီးလာမွ ျပန္ရစ္ရမွ နဲ႕ ဝန္က်ယ္တယ္လို႕ ဆုံးျဖတ္ျပီးတရားမနာ ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး

အရွင္ဘုရား ရဲ့ တရားေတာ္မ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕တာကေတာ့ မိတ္ေဆြက ငွါးလို႕ " အ႐ႈတ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေန " အေခြကို စနာဖူးပါတယ္။ သာမန္ကာ ရွန္ကာပဲ နာျဖစ္လိုက္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာစြဲမသြားဘူး ထိမသြားဘူး မၾကာခင္မွာ အရွင္ဘုရား ရဲ့ " အ႐ႈတ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေန " ဆိုတဲ့ စာအုပ္ ထြက္လာပါတယ္။ လူေျပာလည္းမ်ားတာ နဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဝယ္ျပီး ဖတ္ပါတယ္ ဖတ္တယ္ စဥ္းစားတယ္ underline တားထားတယ္ နည္းနည္းသေဘာက်လာပါတယ္။ ဘဝ ဆိုတဲ့ ေက်ာင္း စာအုပ္ထြက္ေတာ့ ပိုသေဘာက်သြားပါတယ္ ေနာက္ဆို အရွင္ဘုရား ရဲ့ စာအုပ္ထြက္တိုင္း ဝယ္သိမ္းထားပါတယ္ သူမ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ ဟာ အရွင္ဘုရားရဲ့ တပည့္ရင္းတစ္ဦး ျဖစ္သြားပါျပီ အရွင္ဘုရား ကို မဖူးဘူးေပမဲ့ ကိုယ့္ကို အျမဲဆုံးမတဲ့ ဆရာ ရင္းလို ့ပဲ ႏွလုံးသြင္းပါတယ္။ ေမတၱာလည္း ပို႕ပါတယ္ ဘုရား သတိ နဲ႕ ေနတဲ့ အက်င့္ကိုလည္း ေလ့က်င့္ေမြးျမဴပါတယ္။

အရွင္ဘုရား စာအုပ္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕စာပိုဒ္ေတြဟာ စိတ္ထဲမွာ စြဲထင္ျပီး အလြတ္ရေနပါတယ္။ ရံဖန္ရံခါ စိတ္အေႏွာက္အရွက္ ျဖစ္ရတဲ့ အခါမ်ားမွာ ေဆးတစ္ခြက္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဥပမာ - ဘယ္သူမွားသည္ ျဖစ္ေစ မွန္သည္ ျဖစ္ေစ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာၾကမ္းတမ္းတဲ့ စိတ္ေတြ မျဖစ္ေစနဲ႕ ဆိုတဲ့ စကားဟာ စိတ္ဘဝင္မက်စရာ ကိစၥၾကဳံလို႕ စိတ္လႈပ္ရွားေနတုန္းမွာ ျဖတ္ခနဲ သတိရလိုက္ရင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္လာတဲ့ ေဒါသမုန္တိုင္းဟာ ႐ုတ္တရက္ ျငိမ္က်သြားတတ္ပါတယ္။ သူ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့စိတ္ထဲမွာ အကုသိုလ္ မျဖစ္ေအာင္ ငါေအးခ်မ္းေအာင္ပဲ ေနပါမယ္လို႕ ဆင္ျခင္ ႏွလုံးသြင္း လိုက္မိတယ္ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း အကုသိုလ္ေဝ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ျဖစ္ေတာ့မယ္ နဲ႕ ျဖစ္မွာကို သိလ်က္သားနဲ႕ ငါ့အေၾကာင္းေတာ့ ျပအုံးမွ ႏို႕မို႕ရင္ ငါ့ကို အတုံး အအ ထင္ေနမယ္ အစြမ္းအစမရွိ ေအာင္းေမ့ ေနမယ္ ဆိုျပီး တမင္စိတ္ကို လႊတ္ေပးတဲ့ အခါရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ နည္းပါတယ္ ဘုရား

" ကိုယ္ႏြမ္းေသာ္လည္း စိတ္မပန္းပါ " စာအုပ္ထဲက ( တျခားစာအုပ္ေတြမွာ လည္ ပါဖူးပါတယ္ ) ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပးတာ သူမ်ားမဟုတ္ဘူး ကိုယ့္စိတ္ပဲ ဆိုတဲ့ အဆုံးအမ ကို အရမ္းႏွစ္သက္သြားပါတယ္ အင္မတန္ မွန္လိုက္တာလို႕လည္း ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ ဒီတရားပိုဒ္ကေလး က တပည့္ေတာ္မွာ " လက္ကိုင္တစ္ခု " သို႕မဟုတ္ "ေျဖေဆးတစ္ခု " ရလိုက္သလို ပါပဲ အဆင္မေျပ ၾကဳံတဲ့ အခါမ်ားမွာ ငါ့စိတ္က ငါ့ကို ဒုကၡေပးေနတာ ငါ့စိတ္မထားတတ္လို႕သာပဲ လို႕ ေျဖယူႏိုင္ေနပါျပီ

ျပီးေတာ့ ခုတပည့္ေတာ္ တရားလည္း နာေနပါျပီ ဘုရား ကက္ဆက္ကို ထမင္းစားခန္းထဲ ေရႊ႕ထားလိုက္ပါတယ္။ မနက္ေစာေစာ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္ ေန႕လည္စာ ညေနစာ စားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ အလ်ဥ္းသင့္သလို တရားနာပတယ္။ အစားတစ္ခါ စားရင္ ဆယ္ငါးမိနစ္ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ စားရင္းနဲ႕ပဲ တရားနာလိုက္ပါတယ္။ တရား နာခ်ိန္ကို ရွာယူတတ္ သြားပါျပီ အရွင္ဘုရား ရဲ့ တရားေခြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လည္း နာျပီးပါျပီ။ စားျပီးတဲ့ အခ်ိန္ ကက္ဆက္ကိုပိတ္ျပီး သြားစရာ လုပ္စရာ ကို ဆက္လုပ္၊ေနာက္တစ္ခါစားခ်ိန္မွာ တစ္ခါဖြင့္ျပီး ေရာက္တဲ့ေနရာ က ဆက္နာပါတယ္ အခုေတာ့ အရွင္ဘုရား ရဲ့ တရားေတာ္ေတြကို ဖတ္လည္းဖတ္ နာလည္းနာ ႏိုင္ပါျပီ ဘုရား

တပည့္ေတာ္ဟာ ေဒါသၾကီးပါတယ္ဘုရား ဒါေပမဲ့ အခု သတိနဲ႕ ေနလာတဲ့ အခါ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ အေလ့အထျဖစ္လာျပီး ေဒါသဟာ ျဖစ္ေၾကာမရွည္ေတာ့ပါဘူး။ ေဒါသ ျဖစ္လာရင္ ျဖစ္လာမွန္း သိျပီး ဆင္ျခင္လိုက္ပါတယ္။ ေဒါသ ဟာ ေပါက္ကြဲတဲ့ အဆင့္ထိ မေရာက္ေတာ့ပါဘူး

ပစၥဳပၸန္ လက္ရွိဘဝမွာေရာ သံသရာ အတြက္ပါ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနတတ္ဖို႕ အရွင္ဘုရား ရဲ့ ဆုံးမ ညႇြန္ျပမႈကို ခံယူရတဲ့ အတြက္ အရွင္ဘုရား ကို ေက်းဇူးတင္ ဦးခိုက္ ကန္ေတာ့ပါတယ္ ဘုရား အရွင္ဘုရား ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာပါေစ ဘုရား ဒီစာ ကို ဝါကြၽတ္ ကန္ေတာ့ပန္း အျဖစ္ေရးလိုက္ပါတယ္ ဘုရား

တပည့္

* ( နံမည္ ႏွင့္ ေနရပ္ကို ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္ )

ဒကာၾကီး ေမတၱာပို႕တာကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခံယူပါတယ္။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ( မဟာျမိဳင္ေတာရ ) သို႕ ေပးစာမ်ား ( ၁ )


တကယ္ေတာ့ ဘုရားစာ ေတြသာ တင္မယ္ လို႕ စိတ္ကူးမိေပမယ့္ ဆရာေတာ္ထံ ေပးစာမ်ား ကို ဖတ္မိျပီး သူတို႕နည္းတူ စိတ္ေအးခ်မ္းမႉ ကို ခံစားရျပီး ဆရာေတာ္ အေပၚ လည္း အရင့္ အရင္ ထက္ ပိုမို ၾကည္ညိဳ ေလးစား ၊ ဆရာေတာ္ ရဲ့ တရားေတြ ကို လည္း ၾကည္ႏူးစိတ္နဲ႕ ပိုမို ဖတ္႐ႉ မိပါတယ္။ ကြၽန္မ ရဲ့ ထို ကုသိုလ္စိတ္ကို ေဝမွ်လို တဲ့ အတြက္ ဤဆရာေတာ္ ထံေပးစာ တခ်ိဳ႕ ကို ဒီဘေလာ့ မွာ တင္မိပါတယ္။

ၾကည္ႏူးစိတ္ နဲ႕ ကုသိုလ္ယူႏိုင္ၾကပါေစ ။

……………………………………………………………………………………..

ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ ဘုရား

ဆရာေတာ္ ေပးေသာအသိပညာမ်ားကို ၾကိဳးစားေလ့လာသင္ယူ ေနၾကတဲ့ တပည့္မ်ားထဲမွ တပည့္တစ္ဦးရဲ့ သီတင္းကြၽတ္ ကန္ေတာ့ပန္းပါ ဘုရား

တပည့္ေတာ္ အရင္က သံေတာင္ျမိဳ႕သစ္မွာ / မူျပလုပ္ပါတယ္ ဘုရား ဝါသနာပါ ေပ်ာ္ေမြ႕ေပမဲ့ ႏွစ္လုပ္ျပီးႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။ ၁၉၉၃ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ထဲမွာ စျပီးေစ်းေရာင္းျခင္းအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရေပမဲ့ ဝါသနာ မပါပါဘူး။

ငါးႏွစ္ၾကာကာလအထိ အခက္အခဲျပႆနာ ၾကီးၾကီးမားမား မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး ဝါသနာမပါေပမဲ့လည္း စမိတာအတူတူ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ကို ပုံေပၚေအာင္ အေျခတည္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်ႏိုင္ခ်ိန္မွာ ေစ်းသဘာဝ ေစ်းပညာေတြနဲ႕ ၾကဳံေတြ႕ရေတာ့တာပါပဲ ဘုရား။ ဝါသနာမတူ စ႐ိုက္မတူတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ မွာ ပဋိပကၡေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႕ျပီး အရမ္းပင္ပန္း ဆင္းရဲခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။

စျပီး စိတ္ဆင္းရဲမႈၾကဳံေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္မွာဘဲ ဆရာေတာ္ရဲ့ " အ႐ႈပ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေန " စာအုပ္ကို အသိအိမ္မွာေတြ႕လို႕ ငွါးခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ရဲ့ အမည္ကို စိတ္ဝင္စားမိျပီး အထဲမွာေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို သိခ်င္တာေၾကာင့္ပါ ဘုရား ဖတ္ျပီးေတာ့ ႏွစ္သက္သေဘာက်မိျပီး ထြက္ျပီးသမွ် စာအုပ္မ်ားကို ရွာဝယ္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ခြင့္ရတာ တပည့္ေတာ္ အရမ္းကံေကာင္းပါတယ္ ဘုရား

တပည့္ေတာ္ စိတ္ထဲမွာ အရမ္းပူေလာင္ေနခဲ့တာပါဘုရား ေဒါသေတြ မာနေတြ အခါအားေလွ်ာ္စြာပဲ မနာလိုစိတ္ေတြနဲ႕ေပါ့ ဘုရား။

သူတို႕ဘဝ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရဖို႕ေတာ့ ကိုယ့္မွာ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ကူညီခဲ့ရတယ္ ကိုယ့္က်ေတာ့ ျပန္မသိတတ္ဘူး။ ေက်းဇူးကန္းျပီး အေကာက္ေတာင္ ၾကံေသးတယ္ ျပိဳင္လိုက္ေသးတယ္ နဲ႕ ေတြးျပီးရြံမုန္းရင္း ပူေလာင္ေနခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။ မေပါင္းအပ္ မေပါင္းသင့္သူေတြကို ေပါင္းမိတာပဲ လို႕ေတြးျပီး စိတ္ဆင္းရဲေနတာလည္းပါပါတယ္ ဘုရား

ဟန္ေဆာင္စကားေျပာဆက္ဆံေနရတာကိုလည္း မလိုခ်င္ဘူး အဲဒါနဲ႕ တပည့္ေတာ္ အဆက္ျဖတ္လိုက္တယ္ ။ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ခ်င္းကပ္ေနေတာ့ မေတြ႕ခ်င္ ျမင္လ်က္သားေပါ့ ဘုရား ျမင္တိုင္း ၾကားတိုင္း မုန္းတယ္ ေဒါသ ထြက္တယ္ ေန႕စဥ္ ပူေနရေတာ့တာေပါ့ ဘုရား ၾကာေတာ့ တပည့္ေတာ္ စိတ္ပန္းျပီး လူလည္း ခဏခဏ ဖ်ားတယ္ အက်င့္ပ်က္လို႕ ဘုရား

မေကာင္းစိတ္ေတြပါလားလို႕ သိျပီးေဖ်ာက္ေပမဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေပမဲ့ လည္း မနာလိုစိတ္ေတြ က သူ႕ဘာသာ ရွိရွိလာပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ေတြ ရွိလာတာကိုလည္း မၾကိဳက္ပါဘူး ဘုရား ကိုယ့္အက်င့္ေတြ ပုတ္လာမွန္းသိေပမဲ့ ေဖ်ာက္တာ ေဖ်ာက္လို႕ မရဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္ စိတ္ေကာင္းရွိခ်င္ေပမဲ့ မေကာင္းစိတ္ေတြပဲ ေရာက္ေနတယ္ အဲဒီ စိတ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ လြန္ဆြဲ႐ုန္းကန္ေနရတာ အရမ္းပင္ပန္းပါတယ္ ဘုရား

တပည့္ေတာ္ ရတနာ သုံးပါးကိုယုံၾကည္ပါတယ္ သိတတ္စ အရြယ္ထဲကပဲဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းေပမဲ့ တစ္ခါ မွ တရားမထိုင္ဖူးဘူး သတိပ႒ာန္ အေၾကာင္းလည္း မသိပါဘူး ဘုရား မသိေတာ့ကိုယ့္စိတ္ကိုလည္း မၾကည့္တတ္နဲ႕မို႕ အရမ္း စိတ္ဆင္းရဲ ရပါတယ္ ဘုရား။

သတိတရားနဲ႕ ေနမွ စိတ္ခ်မ္းသာမွာပါလား ဆိုတာ ဆရာေတာ္ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ရင္း သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္ အဲဒါနဲ႕ တပည့္ေတာ္လည္း ဆရာေတာ္စာအုပ္ေတြ ဖတ္လိုက္ တရားစခန္းဝင္လိုက္နဲ႕ လုပ္ရပါေတာ့တယ္။ ဆရာေတာ္ ရဲ့စာအုပ္ေတြ က အေထာက္အပံ့ အမ်ားၾကီးေပးပါတယ္ ဘုရား။

အခုတပည့္ေတာ္ ရန္သူေတြအေပၚကို ေက်းဇူးတင္တတ္ပါျပီ ဘုရား။ သူတို႕ေတြနဲ႕ အဆင္မေျပလို႕ စိတ္ပူေလာင္ဆင္းရဲရတဲ့ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္လြန္းလို႕ ေအးခ်မ္းရာရွာဖို႕ ဒီတရားကို အားထုတ္ျဖစ္တာပါ ဘုရား အားလုံးသာ အဆင္ေျပေနရင္ တပည့္ေတာ္ နည္းလမ္းလည္းရွာမွာ မဟုတ္လို႕ ဘာမွလည္းသိမွာမဟုတ္ပါဘူး ဘုရား။

အရင္ကဆိုဘဝ ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစစ္အမွန္ရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေတြးမိတိုင္း အေျဖမရခဲ့ပါဘူး ဆရာေတာ္ ေျပာျပမွ တပည့္ေတာ္ သိလိုတဲ့ အေျဖကို သိရပါတယ္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ ရယူႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုပါ သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္ ဘုရား ဘယ္လိုျပဳျပင္ရမယ္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ နည္းမသိရင္ - မသိေတာ့ ဘာမွမလုပ္တတ္ပါဘူး ဘုရား

ဆရာေတာ္ေပးတဲ့ နည္း အသိပညာေတြဟာ အမ်ားၾကီးတန္ဖိုးရွိပါတယ္ ဘုရား။ ေလာကဓံကို တရားအသိနဲ႕ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္ေကာင္းရွိဖို႕ စိတ္ခ်မ္းသာစြာေနတတ္ေအာင္ ေက်းဇူးတင္တတ္ေအာင္ ေမတၱာထားတတ္ေအာင္ အမ်ားၾကီးပဲ သင္ေပးပါတယ္ ဘုရား။

အခု တပည့္ေတာ္ ဘဝအတြက္ အေရးပါတဲ့ သူေတြကို အရင္ကထက္ ပိုတန္ဖိုးထားရမွန္းသိလာပါတယ္။ အေရးမၾကီးတဲ့သူေတြကိုလည္း အဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လိုဆက္ဆံရမယ္ဆိုတာ သိလာပါတယ္ ဘုရား။ အေရးၾကီးတာ မၾကီးတာ ခြဲထုတ္တတ္လာျပီး ၊ အရင္လို ေနရာတကာ ဝင္မပါေတာ့ပဲ ေနတတ္လာပါျပီ ။ လူမုန္းမခံရေတာ့ဘူးေပါ့ ။

တပည့္ေတာ္ ေလးႏွစ္ခြဲသမီး အရြယ္ထဲက မိခင္ဆုံးပါးခဲ့ျပီး (၇) ႏွစ္အရြယ္က်ေတာ့ ေနာက္ေမေမ ရပါတယ္ ဘုရား ။ တပည့္ေတာ္ က မာနၾကီးေဒါသၾကီး ျပီး အင္မတန္ ဂ်စ္တူးက်တဲ့ သူပါ ဘုရား ။ ထမင္းစားတိုင္း ဟင္းကို စိတ္ၾကိဳက္ပုံစံ ခ်က္ထားတာမဟုတ္ရင္ အျမဲလို စိတ္ေကာက္ျပီး ပညာျပ ဂ်စ္တူးက်ပါတယ္ ဘုရား ။ အခုေမတၱာပို႕ရင္း ေက်းဇူးတင္ရင္း စားေတာ့ ထမင္းစားရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသြားပါတယ္ ဘုရား ။ သူ႕ဘက္ကို ပိုေတြးေပးျပီး ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္လာပါတယ္ ဘုရား ။

အရင္ကမသိခဲ့တာေတြ သိလာတတ္လာရျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ အမွားေတြ ျပင္လိုက္ နဲ႕ အဆင္ေျပပါျပီ ဘုရား ။ နည္းပညာ အသစ္ေတြနဲ႕ ၾကိဳးစားျပီး ေလာကဆက္ဆံေရးထဲ ဝင္ရတာ ေက်နပ္စရာ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းပါတယ္ ဘုရား။ ကိုယ္ၾကိဳးစားလုပ္သမွ်ေတြေၾကာင့္ ရလာတဲ့ လုပ္အားခေတြကို တြက္ရတာလည္းေတြးမိတိုင္း ေပ်ာ္ပါတယ္ ဘုရား။ စိတ္ခံစားမႈနဲ႕ အလွ်င္းသင့္တဲ့ စာေၾကာင္းေတြ ေခါင္းထဲဝင္လာျပီး သူ႕ ေနရာ နဲ႕ သူ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေနတယ္ ။ ကိုယ့္စိတ္ကို ဆုံးမလို႕ရတာ မ်ားလာပါတယ္ ။ အရာရာကို သတိေလးနဲ႕ ၾကည့္ျပီးေနတတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္ ဘုရား ။

တပည့္ေတာ္ေန႕စဥ္ ပုံမွန္ မနက္တစ္နာရီ ညနာရီဝက္ ေန႕လည္ ( တစ္နာရီ မွသုံးနာရီ ၾကား ) ရသလို အဆင္ေျပသလို တရားထိုင္ပါတယ္ ဘုရား ။ က်န္အခ်ိန္ေတြကို လည္း သူ႕အခ်ိန္ နဲ႕ သူ သတ္မွတ္ခြဲေဝထားပါတယ္ ။ သတိကပ္ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားပါတယ္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္ ရဲ့ စာအုပ္ေတြက တပည့္ေတာ္ ကို ( စား - ဝတ္ - ေန ) နည္းတတ္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စိတ္ရွည္ရွည္ နဲ႕ နည္းစုံစြာ သြန္သင္ျပသေပးတဲ့ အနီးကပ္ ဆရာပါဘဲ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ ဘဝအသိအျမင္ေတြ အမ်ားၾကီးရပါျပီ ဘုရား ။

ဆရာေတာ္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း ျပည့္စုံစြာျဖင့္ တရားအရာမွာ ျပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါေစ ။

ဆရာေတာ္ ၏ ေက်းဇူးဂုဏ္ကို ရည္မွန္းကန္ေတာ့လ်က္ပါ ဘုရား ။

တပည့္

(.....)

* ( အမည္ ႏွင့္ ေနရပ္ကို ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္း ဆုေတာင္း

ေဟတုပစၥေယာ = အကုသိုလ္ကင္း၍ ကုသိုလ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲရပါေစသား ။
အာရမၼဏပစၥေယာ = မ်က္စိႏွင့္ နားသည္ နိဗၺာန္သို႕မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
အဓိပတိပစၥေယာ = ႐ုပ္ ၊နာမ္ ႏွစ္ပါးကိုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရပါေစသား။
အနႏၲရပစၥေယာ = မ်ားလွစြာေသာကုသိုလ္ေရးမ်ားကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား ။
သမနႏၲရပစၥေယာ = ႐ုပ္ ႏွင့္ နာမ္အတူရွိေသာတရားတို႕ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား ။
သဟဇာတပစၥေယာ = ႐ုပ္ - ႐ုပ္ ျခင္း ၊ နာမ္ - နာမ္ ျခင္းထင္ရွားစြာသိရပါေစသား ။
အညမညပစၥေယာ = ႐ုပ္မွ နာမ္ သို႕၊ နာမ္ မွ႐ုပ္ သို႕ ေျပာင္းလဲ၍သိပါရေစသား ။
နိႆယပစၥေယာ = ႐ုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးတို႕၏ တည္ရာကိုသိရပါေစသား။
ဥပနိႆယပစၥေယာ = ရတနာသုံးပါးကို ဦးထိပ္ထားရပါေစသား။
ပုေရဇာတပစၥေယာ = ေရွ႕ကျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္ကိုပယ္၍ ကုသိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
ပစၧာဇာတပစၥေယာ = ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္ကိုပယ္၍ ကုသိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
အာေသဝနပစၥေယာ = လိုရာဆႏၵမရွိေအာင္ျပည့္စုံရပါေစသား။
ကမၼပစၥေယာ = ကံသုံးပါးကို ထိန္းသိမ္းရပါေစသား။
ဝိပါကပစၥေယာ = ဝဋ္ ေႂကြးသုံးသြယ္ကို ပယ္ဖ်က္ရပါေစသား။
အာဟာရပစၥေယာ = လိုရာကို ျပည့္စုံစြာေထာက္ပံ့ႏိုင္ရပါေစသား။
ဣျနၵိယပစၥေယာ = ႐ုပ္နာမ္ ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံရပါေစသား။
စ်ာနပစၥေယာ = သူေတာ္ေကာင္းတရား ၇ ပါး ႏွင့္ ဉာဏ္စဥ္ ၅ ပါးတို႕ႏွင့္ျပည့္စုံရပါေစသား။
မဂၢပစၥေယာ = ဘာဝနာ ၂ ပါးအေပါင္းကို အာ႐ုံျပဳ၍ အထြတ္အထိပ္ ပညာကို ရပါေစသား။
သမၸယုတၱ ပစၥေယာ = သူေတာ္ေကာင္းတို႕ႏွင့္ ေပါင္း၍ ( ၇ ) ျဖာေသာတရားႏွင့္ ယွဥ္တြဲရပါေစသား။
ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ = သူယုတ္မာ ႏွင့္ေဝး၍ အကုသိုလ္တို႕ ကင္းရွင္းရပါေစသား။
အတၳိပစၥေယာ = သမုတိနယ္၏ အသိကို ဟုတ္မွန္စြာရပါေစသား။
နတၳိပစၥေယာ = ပရမတၱမရွိ တရား၏အသိကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
ဝိဂတပစၥေယာ = ေရွ႕၌ပြင့္ကုန္ျပီးေသာ ဘုရားတို႕ကို ရွိခိုးရပါေစသား။
အဝိဂတပစၥေယာ = ပြင့္လတၱံ႕ေသာ ဘုရားတို႕ကို ရွိခိုးရပါေစသား။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပဌာန္းပစၥယုေဒၵသပါဠိ

ပဌာန္းပစၥယုေဒၵသပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺုဒၶႆ
၁။ ေဟတုပစၥေယာ ၁၃။ ကမၼပစၥေယာ
၂။ အရမၼဏ ပစၥေယာ ၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာ
၃။ အဓိပတိပစၥေယာ ၁၅။ အာဟာရပစၥေယာ
၄။ အနနၲရပစၥေယာ ၁၆။ ဣျနၵိယပစၥေယာ
၅။ သမနနၲရပစၥေယာ ၁၇။ ဈာနပစၥေယာ
၆။ သဟဇာတပစၥေယာ ၁၈။ မဂၢပစၥေယာ
၇။ အညမညပစၥေယာ ၁၉။ သမၸယုတၲပစၥေယာ
၈။ နိႆယပစၥေယာ ၂ဝ။ ဝိပၸယုတၲပစၥေယာ
၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာ ၂၁။ အတၳိပစၥေယာ
၁ဝ။ ပုေရဇာတပစၥေယာ ၂၂။ နတၳိပစၥေယာ
၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာ ၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာ
၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာ ၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာတိ။
ပစၥယုေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

၁။ ေဟတုပစၥေယာ တိ ေဟတူ ေဟတု သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ရူပါနံ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂။ အာရမၼဏပစၥေယာတိ ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေရန ပစၥေယာ။ သဒၵါယသတနံ ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယနပစၥေယာ။ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺယတနံ မေနာ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ သေဗၺဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပေစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံယံဓမၼံ အာရဗတ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနၲိ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၃။ အဓိပတိပစၥေယာတိ ဆနၵာဓိပတိ ဆနၵသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီရိယာဓိပတိ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီရိယာ ဓိပတိ ဝီရိယသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲာဓိပတိ စိတၲသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲာဓိပတိ စိတၲသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီမံသာ ဓိပတိ ဝီမံသသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာ နဥၥရူပါနံ အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၄။ အနနၲရပစၥေယာတိ စကၡုဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယနပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံ သမၸာယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိဘာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွာဝိညာစဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိဘာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနနၲရာ ေယေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနိၲ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံေတသံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၅။ သမနနၲရပစၥေယာတိ စကၡုဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွာဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ သမနနၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပဇၨနၲိ စိတၲေဟတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၆။ သဟဇာတပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ ဓမၼာနံ ကိဥိၥကာေလ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥိၥကာေလ န သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၇။ အညမညပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၈။ နိႆယပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာစ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာတိ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဥတုေဘာဇနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသနသနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁ဝ။ ပုေရဇာတပစၥေယာတိ စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥစ ဓမၼနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကိဥၥိ ကာေလ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥၥိ ကာေလန ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာတိ ပစၧာဇာတ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ ပစၧာဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာတိ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၃။ ကမၼပစၥေယာတိ ကုသလာကုသလံ ကမၼံ ဝိပါကာနံ ခနၶာနံ ကဋတၲာ စ ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေစတနာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာတိ ဝိပါကာ စတၲာေရာ ခနၶာအရူပိေနာ အညမညံ ဝိပါကပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၅။ အာဟာရပစၥေယာတိ ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ အာဟာရာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၆။ ဣျနၵိယပစၥေယာတိ စကၡုျနၵိယံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေသာတိျနၵိယံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနိျနၵိယံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝိွျနၵိယံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယိျနၵိယံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရူပဇီဝိတိျနၵိယံ ကဋတၲာရူပါနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
အရူပိေနာ ဣျနၵိယာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၇။ ဈာနပစၥေယာ တိ ဈာနဂၤါနိ ဈာနသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ဈာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၈။ မဂၢပစၥေယာ တိ မဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၉။ သမၸယုတၲပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာအရူပိေနာ အညမညံ သမၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂ဝ။ ဝိပၸယုတၲပစၥေယာတိ ရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ ဓမၼာ ရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၁။ အတၳိပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၂။ နတၳိပစၥေယာတိ သမနနၲရ နိရုဒၶါ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုပၸနၷာနံ စိတၲာေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာတိ သမနနၲရဝိဂတာ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုပၸနၷာနံ စိတၲာေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ ဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပစၥယနိေဒၵေယာ နိ႒ိေတာမဟာသမယသုတ္ပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဒၶုႆ
သေတဟိ ပဥၥမေတၲဟိ၊ ခီဏာသေဝဟိ ေကဝလံ။
ဘိကၡူဟိ ဘူပဝံေသဟိ ၊ သတၳာဇိေနာ ပရိဝုေတာ။
သေကၠ ကပိလဝတၳုသႎၼ၊ ဆာယာရေမၼ မဟာဝေန။
သမနၲေတာ သဟေႆဟိ၊ စကၠဝါေဠဟိ ဒသဟိ။
အာဂမၼ သနၷိသိနၷာနံ ၊ ေဒဝါနံ ယ မေဒသယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗၺ - သမၸတၲိသာဓကံ ဝရံ။
သုဒၶါဝါသပၸဘူတီဟိ ၊ ေဒေဝဟိ ပဋိနနၵိတံ။
သဗၺေရာဂဘယုဂၣါတံ ၊ သမယံ တံ ဘဏာမေဟ။
နိဒါန္း
ဧဝံ ေမ သုတံ-ဧကံ သမယံဘဂဝါ သေကၠသု
ဝိဟရတိ ကပိလတၳု သႎၼ မဟာဝေန မဟတာ
ဘိကၡုသံေဃန သဒႎၶပဥၥမေတၲဟိ သိကၡု သေတဟိ
သေဗၺေဟဝ အရဟေနၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာက
ဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုယ်န သနၺိပတိတာ
ေဟာနၲိ ဘဂဝနၲံ ဒႆနာယ ၊ ဘိကၡုသံဃဥၥ၊ အထေခါ စတုနၷံ သုဒၡါ ဝါသကာယိကာနံ ေဒဝတာနံ ဧတဒေဟာသိ ''အယံ ေခါ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၳုသႎၼ
မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡုသံေဃန သဒႎၼ ပဥၥမေတၲဟိ ဘိကၡုသေတဟိ
သေဗၺေဟဝ အရဟေနၲဟိ၊ ဒသဟိစ
ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န
သနၷိပတိတာ ေဟာနၲိ ဘဂဝနၲံ ဒႆနာယ
ဘိကၡုသံဃဥၥ ၊ ယံနူန မသမၸိ ေယန ဘဂဝါ
ေတနုပကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ
သနၲိေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာ''တိ။
အထေခါ တာ ေဒဝတာ ေသယ်ထာပိ နာမဗလဝါ ပုရိေသာ သမိဥၨိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာေရယ်
ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိေဥၨယ်၊ ဧဝေမဝ သုဒၡါ ဝါေသသု ေဒေဝသု အနၲရဟိတာ ဘဂဝေတာ ပုရေတာ ပါတုရေဟသံု။ အထ ေခါ တာ ေဒဝတာ ဘဂဝနၲံ အဘိဝါေဒတြာ ဧကမနၲံ အ႒ံသု။
ဧကမနၲံ ဌိတာ ေခါ ဧကာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''မဟာသမေယာ ပဝနသႎၼ၊
ေဒဝကာယာ သမာဂတာ။
အာဂတ' မွ ဣမံ ဓမၼသမယံ၊
ဒကိၶတာေယ အပရာဇိတသံဃ'' နၲိ။
၂။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''တျတ ဘိကၡေဝါ သမာဒဟံသု၊
စိတၲ၊ မတၲေနာ ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ ေနတၲနိ ဂေဟတြာ၊
ဣျနၵိယာနိ ရကၡနၲိ ပ႑ိတာ''တိ။
၃။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''ေဆ တြာ ခီလံ ေဆတြာ ပလိဃံ၊
ဣနၵခီလံ ဦဟစၥ မေနဇာ။
ေတ စရနၲိ သုဒၶါ ဝိမလာ၊
စကၡုမတာ သုဒနၲာ သုသုနာဂါ''တိ။
၄။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''ေယ ေကစိ ဗုဒၡံ သရဏံ ဂတာေသ၊
န ေတ ဂမိႆနၲိ အပါယဘူမႎ။
ပဟာယ မာနုသံ ေဒဟံ၊
ေဒဝကာယံ ပရိပူေရႆနၲီ''တိ။
၅။ အထ ေခါ ဘဂဝါ ဘိကၡူ အာမေနၲသိ ''ေယဘုေယ်န ဘိကၡေဝ ဒသသု ေလာကဓာတူသု ေဒဝတာ သနၷိပတိတာ ေဟာနၲိ တထာဂတံ ဒႆနာယ ဘိကၡုသံဃဥၥ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ အေဟသံု အတီတ မဒၡါနံ အရဟေနၲာ သမၼာသမၺုဒၶါ ၊ ေတသမၲာနံ ဧတံ ပရမာေယဝေဒဝတာ သနၷိပတိတာ အေဟသံု ေသယ်ထာပိ မယံွ ဧတရဟိ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ ဘဝိႆနၲိအနာဂတမဒၡါနံ အရဟေနၲာ သမၼာ သမၺုဒၶါ၊ ေတသမၸိ ဘဂဝနၲာနံ ဧတံပရမာေယဝ ေဒဝတည သနၷိပတိတာ ဘဝိႆနၲိ ေသယ်ထာပိ မယံွဧတရဟိ။ အာစိကၡိႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ကိတၲယိႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ေဒေသႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သာဓုကံမနသိ ကေရာထ၊ ဘာသိႆမီ'' တိ။ 'ဧဝံဘေနၲ'' တိေခါ ေတဘိကၡူ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။
၆။ ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ
သိေလာက' မနုကႆမိ၊
ယတၳ ဘုမၼာ တဒႆိတာ။
ေယ သိတာ ဂိရိဂဗၻရံ၊
ပဟိပတၲာ သမာဟိတာ။
ပုထူသီဟာဝ အလႅီနာ၊
ေလာမဟံသာ ဘိသမၻုေနာ။
ျသဒါတမနသာ သုဒၶါ၊
ဝိပၸသနၷမနာဝိလာ။
၇။ ဘိေယ်ာပဥၥသေတ ဉတြာ၊
ဝေန ကာပိလ ဝတၳေဝ။
တေတာ အာမနၲယီသတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စအာတပၸ မကရံု၊
သုတြာ ဗုဒၡႆ သာသနံ၊
၈။ ေတသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊
အမနုႆာန ဒႆနံ။
အေပၸေက သတ' မဒၵကၡံု၊
သဟႆံ အထ သတၲရႎ။
သတံ ဧေက သဟႆနံ၊
အမနုႆန' မဒၵသံု။
အေပၸေက' နနၲ မဒၵကၡု၊
ဒိသာ သဗၺာ ဖုဋာအဟံု။
၉။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊
ဝဝတၳိတြာန စကၡုမာ။
တေတာ အာမနၲယီ သတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ကိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေယ ေဝါ' ဟံ ကိတၲယိႆာမိ၊
ဂိရာဟိ အနုပုဗၺေသာ။
၁ဝ။ သတၲသဟႆာ ေတ ယကၡာ၊
ဘုမၼာ ကာပိလ ဝတၳဝါ။
ဣဒိၵမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎဝနံ။
၁၁။ ဆသဟႆာ ေဟမဝတာ၊
ယကၡာ နာနတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၡမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟႆ၊
ယကၡာ နာ နတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၃။ ဣေစၥေက ေသာဠသသဟႆာ၊
ယကၡာ နာနတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၄။ ေဝႆမိတၲာ ပဥၥသတာ၊
ယကၡာ နာနတၲ ဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၅။ ကုမၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ ၊
ေဝပုလႅ' ႆ နိေဝသနံ။
ဘိေယ်ာ နံ သတသဟႆံ၊
ယကၡာနံ ပယိရုပါသတိ။
ကုမၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ ၊
ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။
၁၆။ ပုရိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဓတရေ႒ာ ပသာသတိ။
ဂနၶဗၺာနံ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ၊
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၇။ ဒကိၡဏဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဝိရႈေဠာ တံ ပသာသတိ။
ကုမၻ႑ာနံ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တဣ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰ ဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ
၁၈။ ပစၧိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဝိရုပေကၡာ ပသာသတိ။
နာဂါနဥၥ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣနၵိမေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၉။ ဥတၲရဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ကုေဝေရာ တံ ပသာသတိ။
ယကၡာနဥၥ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂ဝ။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရေ႒ာ၊
ဒိကၡိေဏန ဝိရူ႒ေကာ။
ပစၧိေမန ဝိရူပေကၡာ၊
ကုေဝေရာ ဥတၲရံ ဒိသံ။
၂၁။ စတၲာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊
သမနၲာ စတုေရာ ဒိသာ၊
ဒဒၵလႅမာနာအ႒သု၊
ဝေန ကာပိလဝတၳေဝ။
၂၂။ ေတသံ မာယာဝိေနာ ဒါသာ၊
အာဂံု ဝဥၥနိကာ သ႒ာ။
မာယာ ကုေဋ႑ု ဝိေဋ႑ု၊
ဝိဋုစၥ ဝိဋုေဋာ သဟ။
စနၵေနာ ကာမေသေ႒ာ စ၊
ကိနၷိဃ႑ု နိဃ႑ု စ။
ပနာေဒါ ျသပမေညာ စ၊
ေဒဝသူေတာ စ မာတလိ။
၂၃။ စိတၲ ေသေနာ စ ဂနၶေဗၺာ၊
နေဠာ ရာဇာ ဇေနသေဘာ။
အာဂံု ပဥၥသိေခါ ေစဝ၊
တိမၺရူ သူရိယဝစၧသာ။
ဧေတ စေည စ ရာဇာေနာ၊
ဂနၶဗၺာ သဟ ရာဇုဘိ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂၄။ အထာဂံု နာဂသာ နာဂါ၊
ေဝသာလာ သဟတစၧကာ။
ကမၺလႆတရာ အာဂံု၊
ပါယာဂ သဟ ဉာတိဘိ။
ယာမုနာ ဓတရ႒ာစ၊
အာဂံု နာဂါ ယသႆိေနာ။
ဧရာဝေဏာ မဟာနာေဂါ။
ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။
၂၅။ ေယ နာဂရာေဇ သဟသာ ဟရတၲိ၊
ဒိဗၺာ ဒိဇာ ပကၡိ ဝိသုဒၶစကၡူ။
ေဝဟာသသာ ေတ ဝန' မဇၩပတၲာ၊
စိျတာ သုပဏၰာ ဣတိ ေတသ နာမံ။
၂၆။ အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာန ' မာသိ၊
သုပဏၰေတာ ေခမ' မကာသိ ဗုေဒၶါ။
သဏွာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝွယနၲာ၊
နာဂါ သုပဏၰာ သရဏ' မကံသု ဗုဒၶံ။ (နာဂက႑)
၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟေတၳန၊
သမုဒၵံ အသုရာ သိတာ။
ဘာတေရာ ဝါသဝေႆ' ေတ၊
ဣဒိၶမေနၲာ ယသႆိေနာ။
ကာ႒ကဥၥာ မဟာဘိသၼာ၊
အသူရာ ဒါနေဝဃသာ။
ေဝပစိတၲိသုစိတၲိစ၊
ပဟာရာေဒါ နမုစီသဟ။
သတဥၥဗလိပုတၲာနံ၊
သေဗၺ ေဝေရာစနာမကာ။
သနၷယိွတြာ ဗလိေသနံ၊
ရာဟုဘဒၵ' မုပါဂမံု
သမေယာ ဒါနိ ဘဒၵေနၲ၊
ဘိကၡူနံ သမိတ= ဝနံ။ (အသုရေဒဝတာက႑)
၂၈။ အာေပါ စ ေဒဝါ ပထဝီ၊
ေတေဇာ ဝါေယာ တဒါဂမံု။
ဝရုဏာ ဝါရဏာ ေဒဝါ၊
ေသာေမာ စ ယသသာသဟ။
ေမတၲာ ကရုစာ ကာယိကာ၊
အာဂံု ေဒဝါ သယႆိေနာ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶိမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂၉။ ေဝ႑ုေဒဝါ သဟလိစ၊
အသမာ စ ဒုေဝ ယမာ။
စနၵႆူပနိသာ ေဒဝါ၊
စနၵ' မာဂံု ပုရကၡတြာ။
သူရိယႆူပနိသာ ေဒဝါ၊
သူရိယ' မာဂံု ပုရကၡတြာ၊
အာဂံု မနၵဝလာဟကာ။
ဝသူနံ ဝါသေဝါ ေသေ႒ာ၊
သေကၠာပါဂါ ပုရိနၵေဒါ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲဝ႑ိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၁။ သမာနာ မဟာသမာနာ၊
မာနုသာ မာနုသုတၲမာ။
ခိၮာပေဒါသိကာ အာဂံု၊
အာဂံု မေနာ ပေဒါသိကာ။
အထာဂံု ဟရေယာ ေဒဝါ၊
ေယ စ ေလာဟိတဝါသိေနာ။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊
အာဂံု ေဒဝါ ယသႆိေနာ။
ဒေသ' ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၂။ သုကၠာ ကရမၻာ အရုဏာ၊
အာဂံု ေဝဃနသာ သဟ။
ျသဒါတဂယွာ ပါေမာကၡာ၊
အာဂံု ေဒဝါ ဝိစကၡဏာ။
သဒါမတၲာ ဟာရဂဇာ၊
မိႆကာ စ ယသႆိေနာ။
ထနယံ အာဂ ပဇၨုေနၷာ၊
ေယာဒိသာ အဘိဝႆတိ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၃။ ေခမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊
က႒ကာ စ ယသႆိေနာ။
လမၺီတကာ လာမေသ႒ာ၊
ေဇာတိနာမာ စ အာသဝါ။
နိမၼာနရတိေနာ အာဂံု၊
အထာဂံု ပရိနိမၼိတာ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၄။ သေ႒' ေတ ေဒဝနိကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲဝဏိၰေနာ။
နာမနြေယန အာဂစၧံု၊
ေယ စေည သဒိသာ သဟ၊
ပဝု႒ဇာတိ' မခီလံ၊
ျသဃတိဏၰ' မေနာသဝံ၊
ဒေကၡေမာ' ဃတရံ နာဂံ၊
စနၵံဝ အသိတာတိဂံ။ (အာကာသ႒ေဒဝတာက႑)
၃၅။ သုျဗဟၼာ ပရမေတၲာ စ၊
ပုတၲာ ဣဒိၶမေတာ သဟ။
သနကၤုမာေရာ တိေႆာစ၊
ေသာပါဂ သမိတႎ ဝနံ။
၃၆။ သဟႆံ ျဗဟၼ ေလာကာနံ၊
မဟာျဗဟၼာ ဘိတိ႒တိ။
ဥပပေနၷာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဘိသၼာ ကာေယာ ယသႆိ ေသာ။
ဒေသ' တၳ ဣႆရာ အာဂံု၊
ပေစၥက ဝသ ဝတၲိေနာ။
ေတသဥၥ မဇၩေတာ အာဂ၊
ဟာရိေတာ ပရိဝါရိေတာ။ (ျဗဟၼက႑)
၃၇။ ေတ စ သေဗၺ အဘိကၠေနၲ၊
သဣ ေနၵ ေဒေဝ သျဗဟၼေက။
မာရေသနာ အဘိကၠာမိ၊
ပႆ ကဏွႆ မနၵိယံ။
ဧထ ဂဏွထ ဗနၶထ၊
ရာေဂန ဗဒၶ'မတၳု ေဝါ။
သမနၲာ ပရိဝါေရထ၊
မာေဝါ မုဥၥိတႉေကာစိနံ။
ဣတိ တတၳ မဟာေသေနာ။
ကေဏွာ ေသနံ အေပသယိ။
ပါဏိနာ တလ' မာဟစၥ၊
သရံ ကတြာန ေဘရဝံ။
ယထာ ပါဝုႆေကာ ေမေဃာ၊
ထနယေနၲာ သဝိဇၨုေကာ။
တဒါ ေသာ ပစၥုဒါဝတၲိ၊
သကၤုေဒၶါ အသယံဝေသ။
၃၈။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊
ဝဝတၳိတြာန စကၡုမာ။
တေတာ အာမနၲယီ သတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
မာရေသနာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စ အာတပၸ' မကရံု၊
သုတြာ ဗုဒၡႆ သာသနံ။
ဝီတရာေဂဟိ ပကၠာမံု၊
ေန' သံေလာမာပိ ဣဥၥယံု။
၃၉။ သေဗၺ ဝိဇိတသဂၤါမာ၊
ဘယာတီတာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒနၲိသဟ ဘူေတဟိ၊
သာဝကာ ေတ ဇေနသု တာတိ။အနတၲလကၡဏသုတ္ပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺုဒၶႆ
အနတၲလကၡဏသုတ္အမႊမ္း
(က) ဓမၼစကၠံ ပဝေတၲတြာ ၊
အာသာဠိယံ ဟိ ပုဏၰေမ။
နဂေရ ဗာရာဏသိယံ၊
ဣသိပတနဝွေယ ဝေန။
(ခ) ပါေပတြာဒိဖလံေနသံ၊
အနုကၠေမန ေဒသယိ။
ယံတံပကၡႆ ပဥၥမံ်၊
ဝိမုတၲတၳံ ဘဏာမ ေဟ။အနနၲလကၡဏသုတ္နိဒါန္း
ဧဝံေမသုတံ-
ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသိယံ ဝိဟရတိ
ဣသိပတေန မိဂဒါေယ။
တျတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢိေယ ဘိကၡူ အာမေနၲသိ ''ဘိကၡေဝါ''တိ။
''ဘဒေနၲ''တိ ေတ ဘိကၡူ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။
ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ -
ရူပကၡနၡာ အနတၲျဖစ္ပံု
ရူပံ ဘိကၡေဝ အနတၲာ။
ရူပဥၥ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ ၊ နယိဒံ
ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်၊
လေဗၻထစရူေပ ''ဧဝံ ေမရူပံ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမရူပံ မာ အေဟာသီ''တိ
ယသၼာစေခါ ဘိကၡေဝရူပံ အနတၲာ ၊ တသၼာရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ ရူပ ''ဧဝံေမရူပံ ေဟာတု ၊ ဧဝံ ေမ ရူပံ မာ အေဟာသီ''တိ။
ေဝဒနာကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
ေဝဒနာ အနတၲာ။
ေဝဒနာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ၊ နယိဒံ
ေဝဒနာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်။
လေဗၻထ စ ေဝဒနာယ ''ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေဟာတု ဧဝံ ေမ
ေဝဒနာမာ အေဟာသီ'' တိ။
ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ ေဝဒနာ အနတၲာ ၊ တသၼာ ေဝဒနာ ာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ ေဝဒနာယ ''ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ မာ အေဟာသီ'' တိ။
သညာကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
သညာ အနတၲာ၊
သညာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ ၊ နယိဒံ
သညာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်။
လေဗၻထ စ သညာယ ''ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ'' တိ။
ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ သညာ အနတၲာ ၊ တသၼာ သညာ
အာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ သညာယ ''ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ''တိ။
သခၤါရကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
သခၤါရ အနတၲာ၊
သခၤါရာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆံသု၊
နယိဒံ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယံု်။
လေဗၻထ စ သခၤါေရသု ''ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာနၲု ၊ ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု''နၲိ။
ယသၼာစ ေခါ ဘိကၡေဝ သခၤါရာ အနတၲာ ၊ တသၼာ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝတၲနၲိ၊
နစ လဗၻတိ သခၤါေရသု '' ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာနၲု၊ ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု'' နၲိ။
ဝိညာဏံ မာ အေဟာသီ'' တိ။
ýရူပကၡနၶ၌ လကၡဏာေရး သံုးပါး
တံ ကႎ မညထ ဘိကၡေဝ -
ရူပံ နိစၥံ ဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။
အနိစၥံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ ၊ ဧေသာဟမသိၼ၊ ဧေသာ
ေမ အတၲာ'' တိ။ ။ ေနာ ေဟ တံ ဘေနၲ။
နာမကၡနၶာ ေလးပါး၌ လကၡဏာေရးသံုးပါး
ေဝဒနာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝါ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု ''ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသိၼ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။ ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သညာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု'' တိ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သခၤါရာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိပရိဏိမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။
ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သခၤါရာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ၊ ဧေသာ ဟမသိၼ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။
ေနာ ေဟ တံ ဘေနၲ။
ဝိညာဏံ နိစၥံ ဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။
အနိစၥံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝါ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု ''ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသိၼ ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။ရုပ္တရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည္အပ္ပံု
တသၼာ တိဟ ဘိကၡေဝ ယံ ကိဥၥိ ရူပံ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷံ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၡါ ဝါ ၊ ျသဠာရိကံ ဝါ၊ သုခုမံ ဝါ၊ ဟီနံ ဝါ၊ ပဏီတံ ဝါ၊ ယံ ဒူေရ သနၲိ ေက ဝါ၊ သဗၺံ ရူပံ'' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟ မသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼညာယ ဒ႒ဗၺံ။ေဝဒနာတရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ၊ ျသဌာရိကာ ဝါ၊ သုခုမာ ဝါ၊ ဟီနာ ဝါ ၊ ပဏီတာ ဝါ ၊ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ ၊ သဗၺာ ေဝဒနာ ''ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသိၼ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။
သညာတရားကို တဏွာ ၊ နာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသဠာရိကာ ဝါ သုခုမာ ဝါ ဟီနာ ဝါ ပဏီတာ ဝါ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သမၺာ သညာ '' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
သခၤါရတရားကို တဏွာ မာန၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္မရႈျကည့္အပ္ပံု
ေယ ေကစိ သခၤါရာ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသ႒ာရိကာ ဝါ သုခုမာဝါ၊ ဟီနာ ဝါ၊ ပဏီတာ ဝါ ၊ ေယ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သေဗၺ သခၤါရာ ''ေနတံ မမ ၊ ေနေသာ ဟမသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
သခၤါရတရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ေယ ေကစိ သခၤါရာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသဠာရိကာ ဝါ သုခုမာ ဝါ ဟီနာ ဝါ ပဏီတာ ဝါ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သမၺာ သခၤါရာ '' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
ဝိညာဥ္တရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယံ ကိဥၥိ ဝိညာဏံ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷံ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသ႒ာရိကံ ဝါ သုခုမာဝါ၊ ဟီနံ ဝါ၊ ပဏီတံ ဝါ ၊ ေယ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သဗံၺ ဝိညာဏံ ''ေနတံ မမ ၊ ေနေသာ ဟမသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
နိဗၺနၵဉာဏ္မွစ၍ မဂ္ကိစၥ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ျဖစ္ပံု
ဧဝံ ပႆံ ဘိကၡေဝ သုတဝါ အရိယသာဝေကာ ရူပသိၼမၸိ နိဗၺိနၵတိ၊ ေဝဒနာယပိ နိဗၺိနၵတိ၊
သညာယပိ နိဗၺိနၵတိ၊ သခၤါေရသုပိ နိဗၺိနၵတိ၊ ဝိညာဏသိၼမၸိ နိဗၺိနၵတိ။
နိဗၺိနၵံ ဝိရဇၨတိ။
ဝိရာဂါ ဝိမုစၥတိ။
ဝိမုတၲသႎၼ ဝိမုတၲမိတိ ဉာဏံ ေဟာတိ။
ခီဏာ ဇာတိ။
ဝုသိတံ ျဗဟၼစရိယံ။
ကတံ ကရဏီယံ။
နာပရံ ဣတႉတၲာယာတိ ပဇာနာတီတိ။
ပဥၥဝဂၢီရဟန္းမ်ား ရဟနၲာျဖစ္ပံု
ဣဒမေဝါစ ဘဂဝါ၊ အတၲမနာ ပဥၥဝဂၵိယာ ဘိကၡူ
ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အဘိနနၵံူ။
ဣမသႎၼ စပန ေဝယ်ာကရဏသႎၼဘညမာေန
ပဥၥဝဂၢယာနံ ဘိကၡူနံ အနုပါဒါယ အာေသေဝဟိ စိတၲာနိ ဝိမုစၥႎသူတိ။

by NwayLeL

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဓာရဏသုတ္ေတာ္

ဓာရဏသုတ္ေတာ္

၁။ ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ
န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊
တထာ ေမ ေဟာတု။

၂။ အတီသံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

၃။ ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
သဗၺံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
သဗၺံ ဝစီကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
သဗၺံ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

၄။ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝိပႆနာ ဟာနိ၊
နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝိမုတၱိယာ ဟာနိ၊

၅။ ဣေမဟိ ဒြါဒသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နတၳိ ဒဝါ၊ နတၳိ ရဝါ၊
နတၳိ အပၹဳဋံ နတၳိ ေဝဂါယိတတၱံ၊
နတၳိ အဗ်ာဝဋမေနာ၊
နတၳိ အပ္ပဋိ သခၤါႏုေပကၡာ။
ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိသမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

၆။ နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ ဝစီ ဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ မေနာ ဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ အတီသံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
နတၳိ သဗၺံ ဝစီကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ၊
သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ။
သံသာရ ဘယဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ၊

၇။ ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ
ဓာေရဟိ ဝါေစဟိ ပရိပုစၧာဟိ၊
တႆ ကာေယ ဝိသံ န ကေမယ်၊
ဥဒေက န လေဂၢယ်၊
အဂၢိ န ဍေဟယ်၊
နာနာဘယဝိေကာ၊
န ဧကာဟာရေကာ၊
န ဒြိဟာရေကာ၊
န တိဟာရေကာ၊
န စတုဟာရေကာ၊
န ဥမၼတၱကံ န မူဠွကံ
မႏုေႆဟိ အမႏုေႆဟိ န ဟႎသကာ။

၈။ တံ ဓာရဏ ပရိတၱံ ယထာ ကတမံ၊
ဇာေလာ မဟာဇာေလာ၊
ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ၊
ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ၊
သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ၊
ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ၊
သတၱာ သတၱတိ၊
သမၼာသမၺဳဒၶေကာဍီဟိ ဘာသိတ၊
ဝေတၱ အဝေတၱ၊
ဂႏၶေဝ အဂႏၶေဝ၊
ေနာေမ အေနာေမ၊
ေသေဝ အေသေဝ၊
ေကာေယ အကာေယ၊
ဓာရေဏ အဓာရေဏ၊
ဣလႅိ မိလႅိ တိလႅိ မိလႅိ၊
ေယာ႐ုေကၡ မဟာေရာ႐ုေကၡ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။

၉။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏ ပရိတၱံ၊
နာဝ နဝုတိယာ၊
သမၼာသမ္ဗုဒၶ ေကာဍီဟိ ဘာသိတံ၊
ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ၊
မႏၲိလာ ေရာဂိလာ၊
ခရလာ ဒုဗၻိလာ၊
ဧေတန သစၥဝေဇၨန
ေသာတၳိေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပါဠိစာလုံး ဆင့္ဖတ္နည္း ရွင္းတမ္းပါဠိစာလုံး ဆင့္ဖတ္နည္း ရွင္းတမ္း


၁ ။ ႏွစ္လုံးဆင့္မွာ ၊ အထက္သာ ၊ သတ္ပါ ျမဲ ဧကန္ ။
၂ ။ သေဝလည္းထိုး ၊ တ - သတ္မ်ိဳး ၊ ဖတ္႐ိုး စ - သတ္သံ ။
၃ ။ သေဝ လည္းထိုး ၊ န - သတ္မ်ိဳး ၊ ဖတ္႐ိုး င - သတ္သံ ။
၄ ။ သေဝ ေရးခ် ၊ သတ္ျမင္ က ၊ မွတ္ၾက ဝ - ဆြဲသံ ။
၅ ။ ဟထိုး ဝဆြဲ ၊ ရရစ္ ယပင္း ၊ ေတြ႕လ်င္းက ၊ ႏွစ္ဝတာဝန္ ၊ ေက်ပြန္ ေစရန္ ၊ အသံ အသတ္ ယူျမဲမွတ္ ။


၁ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
အကၡရာ ၂ လုံးဆင့္ ေတြ႕လွ်င္ အေပၚတြင္ ရွိေသာ အထက္အကၡရာ ကို အသတ္တင္၍ ဖတ္ ။ အသံေသ ျပီ ၊ ေရွ႕ အကၡရာ ႏွင့္ တြဲ၍ ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - သမႏၲာ = သ မန္ တာ

၂ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ႏွင့္တြဲေသာ တ - သတ္ ကို စ - သတ္ သံထြက္၍ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - ေမတၱာ = ေမတ္ တာ = မစ္ တာ

၃ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ႏွင့္ တြဲ ေသာ န - သတ္ ကို င - သတ္အသံထြက္၍ ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - ပူေရႏၲံ = ပူ ေရ န္ တံ = ပူ ရင္ တံ

၄ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ေရးခ် ကို ဝ - ဆြဲ သံထြက္၍ ဖတ္ရ မည္ ။
ဥပမာ - ေဟာႏၲဳ = ေဟာ န္ တု = ဟြန္ တု

၅ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
ဟထိုး ဝဆြဲ ရရစ္ ယပင့္ အကၡရာ စာလုံးမ်ားႏွင့္ တြဲ ေသာ အကၡရာ သည္ အသတ္တာဝန္ ကို လည္း ယူရသည္ ။
မိမိမူလ အသံလည္းထြက္ရသည္ ။
ဥပမာ - အ မွ = အမ္ မွ
ဤ ျပယုဂ္တို႕ ၌ ဟထိုး ႏွင့္ တြဲေသာ မ ၊ ဏ ၊ န - အကၡရာ တို႕သည္ အသတ္တာဝန္ ကို လည္း ယူရသည္ ။ မိမိ၏ မူလ ဗ်ည္းအသံ လည္း ထြက္ရမည္ ။အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

သ က် = သက္ က်
ဤ ျပယုဂ္ တို႕ ၌ ယပင့္ ႏွင့္တြဲေသာ က ႏွင့္ သ တို႕သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

စ ၾကာ = စက္ ၾကာ
ဤျပယုဂ္ တို႕ ၌ ရရစ္ ႏွင့္ တြဲေသာ က ႏွင့္ တ အကၡရာ တို႕ သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

က တြာ = ကတ္ တ ဝါ
ဤျပယုဂ္ တို႕ ၌ ဝ - ဆြဲ ႏွင့္ တြဲေသာ တ - အကၡရာ တို႕ သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳး ကို ယူထားသည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဟထိုး သည္ ဟ ၊ ယပင့္ သည္ ယ ၊ ရရစ္ သည္ ရေကာက္ ၊ ဝ ဆြဲ သည္ ဝ -အကၡရာ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ဟု အသီးသီး မွတ္ ။


ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...