ဓာရဏသုတ္ေတာ္

ဓာရဏသုတ္ေတာ္

၁။ ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ
န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊
တထာ ေမ ေဟာတု။

၂။ အတီသံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

၃။ ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
သဗၺံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
သဗၺံ ဝစီကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
သဗၺံ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

၄။ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝိပႆနာ ဟာနိ၊
နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝိမုတၱိယာ ဟာနိ၊

၅။ ဣေမဟိ ဒြါဒသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နတၳိ ဒဝါ၊ နတၳိ ရဝါ၊
နတၳိ အပၹဳဋံ နတၳိ ေဝဂါယိတတၱံ၊
နတၳိ အဗ်ာဝဋမေနာ၊
နတၳိ အပ္ပဋိ သခၤါႏုေပကၡာ။
ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိသမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

၆။ နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ ဝစီ ဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ မေနာ ဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ အတီသံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
နတၳိ သဗၺံ ဝစီကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ၊
သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ။
သံသာရ ဘယဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ၊

၇။ ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ
ဓာေရဟိ ဝါေစဟိ ပရိပုစၧာဟိ၊
တႆ ကာေယ ဝိသံ န ကေမယ်၊
ဥဒေက န လေဂၢယ်၊
အဂၢိ န ဍေဟယ်၊
နာနာဘယဝိေကာ၊
န ဧကာဟာရေကာ၊
န ဒြိဟာရေကာ၊
န တိဟာရေကာ၊
န စတုဟာရေကာ၊
န ဥမၼတၱကံ န မူဠွကံ
မႏုေႆဟိ အမႏုေႆဟိ န ဟႎသကာ။

၈။ တံ ဓာရဏ ပရိတၱံ ယထာ ကတမံ၊
ဇာေလာ မဟာဇာေလာ၊
ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ၊
ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ၊
သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ၊
ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ၊
သတၱာ သတၱတိ၊
သမၼာသမၺဳဒၶေကာဍီဟိ ဘာသိတ၊
ဝေတၱ အဝေတၱ၊
ဂႏၶေဝ အဂႏၶေဝ၊
ေနာေမ အေနာေမ၊
ေသေဝ အေသေဝ၊
ေကာေယ အကာေယ၊
ဓာရေဏ အဓာရေဏ၊
ဣလႅိ မိလႅိ တိလႅိ မိလႅိ၊
ေယာ႐ုေကၡ မဟာေရာ႐ုေကၡ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။

၉။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏ ပရိတၱံ၊
နာဝ နဝုတိယာ၊
သမၼာသမ္ဗုဒၶ ေကာဍီဟိ ဘာသိတံ၊
ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ၊
မႏၲိလာ ေရာဂိလာ၊
ခရလာ ဒုဗၻိလာ၊
ဧေတန သစၥဝေဇၨန
ေသာတၳိေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...