ပဌာန္းပစၥယုေဒၵသပါဠိ

ပဌာန္းပစၥယုေဒၵသပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺုဒၶႆ
၁။ ေဟတုပစၥေယာ ၁၃။ ကမၼပစၥေယာ
၂။ အရမၼဏ ပစၥေယာ ၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာ
၃။ အဓိပတိပစၥေယာ ၁၅။ အာဟာရပစၥေယာ
၄။ အနနၲရပစၥေယာ ၁၆။ ဣျနၵိယပစၥေယာ
၅။ သမနနၲရပစၥေယာ ၁၇။ ဈာနပစၥေယာ
၆။ သဟဇာတပစၥေယာ ၁၈။ မဂၢပစၥေယာ
၇။ အညမညပစၥေယာ ၁၉။ သမၸယုတၲပစၥေယာ
၈။ နိႆယပစၥေယာ ၂ဝ။ ဝိပၸယုတၲပစၥေယာ
၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာ ၂၁။ အတၳိပစၥေယာ
၁ဝ။ ပုေရဇာတပစၥေယာ ၂၂။ နတၳိပစၥေယာ
၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာ ၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာ
၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာ ၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာတိ။
ပစၥယုေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

၁။ ေဟတုပစၥေယာ တိ ေဟတူ ေဟတု သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ရူပါနံ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂။ အာရမၼဏပစၥေယာတိ ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေရန ပစၥေယာ။ သဒၵါယသတနံ ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယနပစၥေယာ။ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺယတနံ မေနာ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ သေဗၺဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပေစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံယံဓမၼံ အာရဗတ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနၲိ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၃။ အဓိပတိပစၥေယာတိ ဆနၵာဓိပတိ ဆနၵသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီရိယာဓိပတိ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီရိယာ ဓိပတိ ဝီရိယသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲာဓိပတိ စိတၲသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲာဓိပတိ စိတၲသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီမံသာ ဓိပတိ ဝီမံသသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာ နဥၥရူပါနံ အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၄။ အနနၲရပစၥေယာတိ စကၡုဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယနပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံ သမၸာယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိဘာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွာဝိညာစဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိဘာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနနၲရာ ေယေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနိၲ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံေတသံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၅။ သမနနၲရပစၥေယာတိ စကၡုဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွာဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ သမနနၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပဇၨနၲိ စိတၲေဟတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၆။ သဟဇာတပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ ဓမၼာနံ ကိဥိၥကာေလ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥိၥကာေလ န သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၇။ အညမညပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၈။ နိႆယပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာစ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာတိ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဥတုေဘာဇနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသနသနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁ဝ။ ပုေရဇာတပစၥေယာတိ စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥစ ဓမၼနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကိဥၥိ ကာေလ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥၥိ ကာေလန ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာတိ ပစၧာဇာတ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ ပစၧာဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာတိ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၃။ ကမၼပစၥေယာတိ ကုသလာကုသလံ ကမၼံ ဝိပါကာနံ ခနၶာနံ ကဋတၲာ စ ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေစတနာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာတိ ဝိပါကာ စတၲာေရာ ခနၶာအရူပိေနာ အညမညံ ဝိပါကပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၅။ အာဟာရပစၥေယာတိ ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ အာဟာရာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၆။ ဣျနၵိယပစၥေယာတိ စကၡုျနၵိယံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေသာတိျနၵိယံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနိျနၵိယံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝိွျနၵိယံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယိျနၵိယံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရူပဇီဝိတိျနၵိယံ ကဋတၲာရူပါနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
အရူပိေနာ ဣျနၵိယာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၇။ ဈာနပစၥေယာ တိ ဈာနဂၤါနိ ဈာနသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ဈာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၈။ မဂၢပစၥေယာ တိ မဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၉။ သမၸယုတၲပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာအရူပိေနာ အညမညံ သမၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂ဝ။ ဝိပၸယုတၲပစၥေယာတိ ရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ ဓမၼာ ရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၁။ အတၳိပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၂။ နတၳိပစၥေယာတိ သမနနၲရ နိရုဒၶါ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုပၸနၷာနံ စိတၲာေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာတိ သမနနၲရဝိဂတာ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုပၸနၷာနံ စိတၲာေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ ဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပစၥယနိေဒၵေယာ နိ႒ိေတာမဟာသမယသုတ္ပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဒၶုႆ
သေတဟိ ပဥၥမေတၲဟိ၊ ခီဏာသေဝဟိ ေကဝလံ။
ဘိကၡူဟိ ဘူပဝံေသဟိ ၊ သတၳာဇိေနာ ပရိဝုေတာ။
သေကၠ ကပိလဝတၳုသႎၼ၊ ဆာယာရေမၼ မဟာဝေန။
သမနၲေတာ သဟေႆဟိ၊ စကၠဝါေဠဟိ ဒသဟိ။
အာဂမၼ သနၷိသိနၷာနံ ၊ ေဒဝါနံ ယ မေဒသယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗၺ - သမၸတၲိသာဓကံ ဝရံ။
သုဒၶါဝါသပၸဘူတီဟိ ၊ ေဒေဝဟိ ပဋိနနၵိတံ။
သဗၺေရာဂဘယုဂၣါတံ ၊ သမယံ တံ ဘဏာမေဟ။
နိဒါန္း
ဧဝံ ေမ သုတံ-ဧကံ သမယံဘဂဝါ သေကၠသု
ဝိဟရတိ ကပိလတၳု သႎၼ မဟာဝေန မဟတာ
ဘိကၡုသံေဃန သဒႎၶပဥၥမေတၲဟိ သိကၡု သေတဟိ
သေဗၺေဟဝ အရဟေနၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာက
ဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုယ်န သနၺိပတိတာ
ေဟာနၲိ ဘဂဝနၲံ ဒႆနာယ ၊ ဘိကၡုသံဃဥၥ၊ အထေခါ စတုနၷံ သုဒၡါ ဝါသကာယိကာနံ ေဒဝတာနံ ဧတဒေဟာသိ ''အယံ ေခါ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၳုသႎၼ
မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡုသံေဃန သဒႎၼ ပဥၥမေတၲဟိ ဘိကၡုသေတဟိ
သေဗၺေဟဝ အရဟေနၲဟိ၊ ဒသဟိစ
ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န
သနၷိပတိတာ ေဟာနၲိ ဘဂဝနၲံ ဒႆနာယ
ဘိကၡုသံဃဥၥ ၊ ယံနူန မသမၸိ ေယန ဘဂဝါ
ေတနုပကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ
သနၲိေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာ''တိ။
အထေခါ တာ ေဒဝတာ ေသယ်ထာပိ နာမဗလဝါ ပုရိေသာ သမိဥၨိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာေရယ်
ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိေဥၨယ်၊ ဧဝေမဝ သုဒၡါ ဝါေသသု ေဒေဝသု အနၲရဟိတာ ဘဂဝေတာ ပုရေတာ ပါတုရေဟသံု။ အထ ေခါ တာ ေဒဝတာ ဘဂဝနၲံ အဘိဝါေဒတြာ ဧကမနၲံ အ႒ံသု။
ဧကမနၲံ ဌိတာ ေခါ ဧကာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''မဟာသမေယာ ပဝနသႎၼ၊
ေဒဝကာယာ သမာဂတာ။
အာဂတ' မွ ဣမံ ဓမၼသမယံ၊
ဒကိၶတာေယ အပရာဇိတသံဃ'' နၲိ။
၂။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''တျတ ဘိကၡေဝါ သမာဒဟံသု၊
စိတၲ၊ မတၲေနာ ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ ေနတၲနိ ဂေဟတြာ၊
ဣျနၵိယာနိ ရကၡနၲိ ပ႑ိတာ''တိ။
၃။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''ေဆ တြာ ခီလံ ေဆတြာ ပလိဃံ၊
ဣနၵခီလံ ဦဟစၥ မေနဇာ။
ေတ စရနၲိ သုဒၶါ ဝိမလာ၊
စကၡုမတာ သုဒနၲာ သုသုနာဂါ''တိ။
၄။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''ေယ ေကစိ ဗုဒၡံ သရဏံ ဂတာေသ၊
န ေတ ဂမိႆနၲိ အပါယဘူမႎ။
ပဟာယ မာနုသံ ေဒဟံ၊
ေဒဝကာယံ ပရိပူေရႆနၲီ''တိ။
၅။ အထ ေခါ ဘဂဝါ ဘိကၡူ အာမေနၲသိ ''ေယဘုေယ်န ဘိကၡေဝ ဒသသု ေလာကဓာတူသု ေဒဝတာ သနၷိပတိတာ ေဟာနၲိ တထာဂတံ ဒႆနာယ ဘိကၡုသံဃဥၥ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ အေဟသံု အတီတ မဒၡါနံ အရဟေနၲာ သမၼာသမၺုဒၶါ ၊ ေတသမၲာနံ ဧတံ ပရမာေယဝေဒဝတာ သနၷိပတိတာ အေဟသံု ေသယ်ထာပိ မယံွ ဧတရဟိ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ ဘဝိႆနၲိအနာဂတမဒၡါနံ အရဟေနၲာ သမၼာ သမၺုဒၶါ၊ ေတသမၸိ ဘဂဝနၲာနံ ဧတံပရမာေယဝ ေဒဝတည သနၷိပတိတာ ဘဝိႆနၲိ ေသယ်ထာပိ မယံွဧတရဟိ။ အာစိကၡိႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ကိတၲယိႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ေဒေသႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သာဓုကံမနသိ ကေရာထ၊ ဘာသိႆမီ'' တိ။ 'ဧဝံဘေနၲ'' တိေခါ ေတဘိကၡူ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။
၆။ ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ
သိေလာက' မနုကႆမိ၊
ယတၳ ဘုမၼာ တဒႆိတာ။
ေယ သိတာ ဂိရိဂဗၻရံ၊
ပဟိပတၲာ သမာဟိတာ။
ပုထူသီဟာဝ အလႅီနာ၊
ေလာမဟံသာ ဘိသမၻုေနာ။
ျသဒါတမနသာ သုဒၶါ၊
ဝိပၸသနၷမနာဝိလာ။
၇။ ဘိေယ်ာပဥၥသေတ ဉတြာ၊
ဝေန ကာပိလ ဝတၳေဝ။
တေတာ အာမနၲယီသတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စအာတပၸ မကရံု၊
သုတြာ ဗုဒၡႆ သာသနံ၊
၈။ ေတသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊
အမနုႆာန ဒႆနံ။
အေပၸေက သတ' မဒၵကၡံု၊
သဟႆံ အထ သတၲရႎ။
သတံ ဧေက သဟႆနံ၊
အမနုႆန' မဒၵသံု။
အေပၸေက' နနၲ မဒၵကၡု၊
ဒိသာ သဗၺာ ဖုဋာအဟံု။
၉။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊
ဝဝတၳိတြာန စကၡုမာ။
တေတာ အာမနၲယီ သတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ကိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေယ ေဝါ' ဟံ ကိတၲယိႆာမိ၊
ဂိရာဟိ အနုပုဗၺေသာ။
၁ဝ။ သတၲသဟႆာ ေတ ယကၡာ၊
ဘုမၼာ ကာပိလ ဝတၳဝါ။
ဣဒိၵမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎဝနံ။
၁၁။ ဆသဟႆာ ေဟမဝတာ၊
ယကၡာ နာနတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၡမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟႆ၊
ယကၡာ နာ နတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၃။ ဣေစၥေက ေသာဠသသဟႆာ၊
ယကၡာ နာနတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၄။ ေဝႆမိတၲာ ပဥၥသတာ၊
ယကၡာ နာနတၲ ဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၅။ ကုမၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ ၊
ေဝပုလႅ' ႆ နိေဝသနံ။
ဘိေယ်ာ နံ သတသဟႆံ၊
ယကၡာနံ ပယိရုပါသတိ။
ကုမၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ ၊
ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။
၁၆။ ပုရိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဓတရေ႒ာ ပသာသတိ။
ဂနၶဗၺာနံ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ၊
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၇။ ဒကိၡဏဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဝိရႈေဠာ တံ ပသာသတိ။
ကုမၻ႑ာနံ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တဣ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰ ဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ
၁၈။ ပစၧိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဝိရုပေကၡာ ပသာသတိ။
နာဂါနဥၥ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣနၵိမေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၉။ ဥတၲရဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ကုေဝေရာ တံ ပသာသတိ။
ယကၡာနဥၥ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂ဝ။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရေ႒ာ၊
ဒိကၡိေဏန ဝိရူ႒ေကာ။
ပစၧိေမန ဝိရူပေကၡာ၊
ကုေဝေရာ ဥတၲရံ ဒိသံ။
၂၁။ စတၲာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊
သမနၲာ စတုေရာ ဒိသာ၊
ဒဒၵလႅမာနာအ႒သု၊
ဝေန ကာပိလဝတၳေဝ။
၂၂။ ေတသံ မာယာဝိေနာ ဒါသာ၊
အာဂံု ဝဥၥနိကာ သ႒ာ။
မာယာ ကုေဋ႑ု ဝိေဋ႑ု၊
ဝိဋုစၥ ဝိဋုေဋာ သဟ။
စနၵေနာ ကာမေသေ႒ာ စ၊
ကိနၷိဃ႑ု နိဃ႑ု စ။
ပနာေဒါ ျသပမေညာ စ၊
ေဒဝသူေတာ စ မာတလိ။
၂၃။ စိတၲ ေသေနာ စ ဂနၶေဗၺာ၊
နေဠာ ရာဇာ ဇေနသေဘာ။
အာဂံု ပဥၥသိေခါ ေစဝ၊
တိမၺရူ သူရိယဝစၧသာ။
ဧေတ စေည စ ရာဇာေနာ၊
ဂနၶဗၺာ သဟ ရာဇုဘိ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂၄။ အထာဂံု နာဂသာ နာဂါ၊
ေဝသာလာ သဟတစၧကာ။
ကမၺလႆတရာ အာဂံု၊
ပါယာဂ သဟ ဉာတိဘိ။
ယာမုနာ ဓတရ႒ာစ၊
အာဂံု နာဂါ ယသႆိေနာ။
ဧရာဝေဏာ မဟာနာေဂါ။
ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။
၂၅။ ေယ နာဂရာေဇ သဟသာ ဟရတၲိ၊
ဒိဗၺာ ဒိဇာ ပကၡိ ဝိသုဒၶစကၡူ။
ေဝဟာသသာ ေတ ဝန' မဇၩပတၲာ၊
စိျတာ သုပဏၰာ ဣတိ ေတသ နာမံ။
၂၆။ အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာန ' မာသိ၊
သုပဏၰေတာ ေခမ' မကာသိ ဗုေဒၶါ။
သဏွာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝွယနၲာ၊
နာဂါ သုပဏၰာ သရဏ' မကံသု ဗုဒၶံ။ (နာဂက႑)
၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟေတၳန၊
သမုဒၵံ အသုရာ သိတာ။
ဘာတေရာ ဝါသဝေႆ' ေတ၊
ဣဒိၶမေနၲာ ယသႆိေနာ။
ကာ႒ကဥၥာ မဟာဘိသၼာ၊
အသူရာ ဒါနေဝဃသာ။
ေဝပစိတၲိသုစိတၲိစ၊
ပဟာရာေဒါ နမုစီသဟ။
သတဥၥဗလိပုတၲာနံ၊
သေဗၺ ေဝေရာစနာမကာ။
သနၷယိွတြာ ဗလိေသနံ၊
ရာဟုဘဒၵ' မုပါဂမံု
သမေယာ ဒါနိ ဘဒၵေနၲ၊
ဘိကၡူနံ သမိတ= ဝနံ။ (အသုရေဒဝတာက႑)
၂၈။ အာေပါ စ ေဒဝါ ပထဝီ၊
ေတေဇာ ဝါေယာ တဒါဂမံု။
ဝရုဏာ ဝါရဏာ ေဒဝါ၊
ေသာေမာ စ ယသသာသဟ။
ေမတၲာ ကရုစာ ကာယိကာ၊
အာဂံု ေဒဝါ သယႆိေနာ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶိမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂၉။ ေဝ႑ုေဒဝါ သဟလိစ၊
အသမာ စ ဒုေဝ ယမာ။
စနၵႆူပနိသာ ေဒဝါ၊
စနၵ' မာဂံု ပုရကၡတြာ။
သူရိယႆူပနိသာ ေဒဝါ၊
သူရိယ' မာဂံု ပုရကၡတြာ၊
အာဂံု မနၵဝလာဟကာ။
ဝသူနံ ဝါသေဝါ ေသေ႒ာ၊
သေကၠာပါဂါ ပုရိနၵေဒါ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲဝ႑ိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၁။ သမာနာ မဟာသမာနာ၊
မာနုသာ မာနုသုတၲမာ။
ခိၮာပေဒါသိကာ အာဂံု၊
အာဂံု မေနာ ပေဒါသိကာ။
အထာဂံု ဟရေယာ ေဒဝါ၊
ေယ စ ေလာဟိတဝါသိေနာ။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊
အာဂံု ေဒဝါ ယသႆိေနာ။
ဒေသ' ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၂။ သုကၠာ ကရမၻာ အရုဏာ၊
အာဂံု ေဝဃနသာ သဟ။
ျသဒါတဂယွာ ပါေမာကၡာ၊
အာဂံု ေဒဝါ ဝိစကၡဏာ။
သဒါမတၲာ ဟာရဂဇာ၊
မိႆကာ စ ယသႆိေနာ။
ထနယံ အာဂ ပဇၨုေနၷာ၊
ေယာဒိသာ အဘိဝႆတိ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၃။ ေခမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊
က႒ကာ စ ယသႆိေနာ။
လမၺီတကာ လာမေသ႒ာ၊
ေဇာတိနာမာ စ အာသဝါ။
နိမၼာနရတိေနာ အာဂံု၊
အထာဂံု ပရိနိမၼိတာ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၄။ သေ႒' ေတ ေဒဝနိကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲဝဏိၰေနာ။
နာမနြေယန အာဂစၧံု၊
ေယ စေည သဒိသာ သဟ၊
ပဝု႒ဇာတိ' မခီလံ၊
ျသဃတိဏၰ' မေနာသဝံ၊
ဒေကၡေမာ' ဃတရံ နာဂံ၊
စနၵံဝ အသိတာတိဂံ။ (အာကာသ႒ေဒဝတာက႑)
၃၅။ သုျဗဟၼာ ပရမေတၲာ စ၊
ပုတၲာ ဣဒိၶမေတာ သဟ။
သနကၤုမာေရာ တိေႆာစ၊
ေသာပါဂ သမိတႎ ဝနံ။
၃၆။ သဟႆံ ျဗဟၼ ေလာကာနံ၊
မဟာျဗဟၼာ ဘိတိ႒တိ။
ဥပပေနၷာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဘိသၼာ ကာေယာ ယသႆိ ေသာ။
ဒေသ' တၳ ဣႆရာ အာဂံု၊
ပေစၥက ဝသ ဝတၲိေနာ။
ေတသဥၥ မဇၩေတာ အာဂ၊
ဟာရိေတာ ပရိဝါရိေတာ။ (ျဗဟၼက႑)
၃၇။ ေတ စ သေဗၺ အဘိကၠေနၲ၊
သဣ ေနၵ ေဒေဝ သျဗဟၼေက။
မာရေသနာ အဘိကၠာမိ၊
ပႆ ကဏွႆ မနၵိယံ။
ဧထ ဂဏွထ ဗနၶထ၊
ရာေဂန ဗဒၶ'မတၳု ေဝါ။
သမနၲာ ပရိဝါေရထ၊
မာေဝါ မုဥၥိတႉေကာစိနံ။
ဣတိ တတၳ မဟာေသေနာ။
ကေဏွာ ေသနံ အေပသယိ။
ပါဏိနာ တလ' မာဟစၥ၊
သရံ ကတြာန ေဘရဝံ။
ယထာ ပါဝုႆေကာ ေမေဃာ၊
ထနယေနၲာ သဝိဇၨုေကာ။
တဒါ ေသာ ပစၥုဒါဝတၲိ၊
သကၤုေဒၶါ အသယံဝေသ။
၃၈။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊
ဝဝတၳိတြာန စကၡုမာ။
တေတာ အာမနၲယီ သတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
မာရေသနာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စ အာတပၸ' မကရံု၊
သုတြာ ဗုဒၡႆ သာသနံ။
ဝီတရာေဂဟိ ပကၠာမံု၊
ေန' သံေလာမာပိ ဣဥၥယံု။
၃၉။ သေဗၺ ဝိဇိတသဂၤါမာ၊
ဘယာတီတာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒနၲိသဟ ဘူေတဟိ၊
သာဝကာ ေတ ဇေနသု တာတိ။အနတၲလကၡဏသုတ္ပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺုဒၶႆ
အနတၲလကၡဏသုတ္အမႊမ္း
(က) ဓမၼစကၠံ ပဝေတၲတြာ ၊
အာသာဠိယံ ဟိ ပုဏၰေမ။
နဂေရ ဗာရာဏသိယံ၊
ဣသိပတနဝွေယ ဝေန။
(ခ) ပါေပတြာဒိဖလံေနသံ၊
အနုကၠေမန ေဒသယိ။
ယံတံပကၡႆ ပဥၥမံ်၊
ဝိမုတၲတၳံ ဘဏာမ ေဟ။အနနၲလကၡဏသုတ္နိဒါန္း
ဧဝံေမသုတံ-
ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသိယံ ဝိဟရတိ
ဣသိပတေန မိဂဒါေယ။
တျတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢိေယ ဘိကၡူ အာမေနၲသိ ''ဘိကၡေဝါ''တိ။
''ဘဒေနၲ''တိ ေတ ဘိကၡူ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။
ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ -
ရူပကၡနၡာ အနတၲျဖစ္ပံု
ရူပံ ဘိကၡေဝ အနတၲာ။
ရူပဥၥ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ ၊ နယိဒံ
ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်၊
လေဗၻထစရူေပ ''ဧဝံ ေမရူပံ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမရူပံ မာ အေဟာသီ''တိ
ယသၼာစေခါ ဘိကၡေဝရူပံ အနတၲာ ၊ တသၼာရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ ရူပ ''ဧဝံေမရူပံ ေဟာတု ၊ ဧဝံ ေမ ရူပံ မာ အေဟာသီ''တိ။
ေဝဒနာကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
ေဝဒနာ အနတၲာ။
ေဝဒနာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ၊ နယိဒံ
ေဝဒနာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်။
လေဗၻထ စ ေဝဒနာယ ''ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေဟာတု ဧဝံ ေမ
ေဝဒနာမာ အေဟာသီ'' တိ။
ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ ေဝဒနာ အနတၲာ ၊ တသၼာ ေဝဒနာ ာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ ေဝဒနာယ ''ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ မာ အေဟာသီ'' တိ။
သညာကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
သညာ အနတၲာ၊
သညာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ ၊ နယိဒံ
သညာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်။
လေဗၻထ စ သညာယ ''ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ'' တိ။
ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ သညာ အနတၲာ ၊ တသၼာ သညာ
အာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ သညာယ ''ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ''တိ။
သခၤါရကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
သခၤါရ အနတၲာ၊
သခၤါရာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆံသု၊
နယိဒံ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယံု်။
လေဗၻထ စ သခၤါေရသု ''ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာနၲု ၊ ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု''နၲိ။
ယသၼာစ ေခါ ဘိကၡေဝ သခၤါရာ အနတၲာ ၊ တသၼာ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝတၲနၲိ၊
နစ လဗၻတိ သခၤါေရသု '' ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာနၲု၊ ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု'' နၲိ။
ဝိညာဏံ မာ အေဟာသီ'' တိ။
ýရူပကၡနၶ၌ လကၡဏာေရး သံုးပါး
တံ ကႎ မညထ ဘိကၡေဝ -
ရူပံ နိစၥံ ဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။
အနိစၥံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ ၊ ဧေသာဟမသိၼ၊ ဧေသာ
ေမ အတၲာ'' တိ။ ။ ေနာ ေဟ တံ ဘေနၲ။
နာမကၡနၶာ ေလးပါး၌ လကၡဏာေရးသံုးပါး
ေဝဒနာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝါ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု ''ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသိၼ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။ ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သညာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု'' တိ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သခၤါရာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိပရိဏိမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။
ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သခၤါရာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ၊ ဧေသာ ဟမသိၼ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။
ေနာ ေဟ တံ ဘေနၲ။
ဝိညာဏံ နိစၥံ ဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။
အနိစၥံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝါ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု ''ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသိၼ ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။ရုပ္တရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည္အပ္ပံု
တသၼာ တိဟ ဘိကၡေဝ ယံ ကိဥၥိ ရူပံ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷံ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၡါ ဝါ ၊ ျသဠာရိကံ ဝါ၊ သုခုမံ ဝါ၊ ဟီနံ ဝါ၊ ပဏီတံ ဝါ၊ ယံ ဒူေရ သနၲိ ေက ဝါ၊ သဗၺံ ရူပံ'' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟ မသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼညာယ ဒ႒ဗၺံ။ေဝဒနာတရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ၊ ျသဌာရိကာ ဝါ၊ သုခုမာ ဝါ၊ ဟီနာ ဝါ ၊ ပဏီတာ ဝါ ၊ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ ၊ သဗၺာ ေဝဒနာ ''ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသိၼ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။
သညာတရားကို တဏွာ ၊ နာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသဠာရိကာ ဝါ သုခုမာ ဝါ ဟီနာ ဝါ ပဏီတာ ဝါ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သမၺာ သညာ '' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
သခၤါရတရားကို တဏွာ မာန၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္မရႈျကည့္အပ္ပံု
ေယ ေကစိ သခၤါရာ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသ႒ာရိကာ ဝါ သုခုမာဝါ၊ ဟီနာ ဝါ၊ ပဏီတာ ဝါ ၊ ေယ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သေဗၺ သခၤါရာ ''ေနတံ မမ ၊ ေနေသာ ဟမသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
သခၤါရတရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ေယ ေကစိ သခၤါရာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသဠာရိကာ ဝါ သုခုမာ ဝါ ဟီနာ ဝါ ပဏီတာ ဝါ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သမၺာ သခၤါရာ '' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
ဝိညာဥ္တရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယံ ကိဥၥိ ဝိညာဏံ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷံ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသ႒ာရိကံ ဝါ သုခုမာဝါ၊ ဟီနံ ဝါ၊ ပဏီတံ ဝါ ၊ ေယ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သဗံၺ ဝိညာဏံ ''ေနတံ မမ ၊ ေနေသာ ဟမသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
နိဗၺနၵဉာဏ္မွစ၍ မဂ္ကိစၥ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ျဖစ္ပံု
ဧဝံ ပႆံ ဘိကၡေဝ သုတဝါ အရိယသာဝေကာ ရူပသိၼမၸိ နိဗၺိနၵတိ၊ ေဝဒနာယပိ နိဗၺိနၵတိ၊
သညာယပိ နိဗၺိနၵတိ၊ သခၤါေရသုပိ နိဗၺိနၵတိ၊ ဝိညာဏသိၼမၸိ နိဗၺိနၵတိ။
နိဗၺိနၵံ ဝိရဇၨတိ။
ဝိရာဂါ ဝိမုစၥတိ။
ဝိမုတၲသႎၼ ဝိမုတၲမိတိ ဉာဏံ ေဟာတိ။
ခီဏာ ဇာတိ။
ဝုသိတံ ျဗဟၼစရိယံ။
ကတံ ကရဏီယံ။
နာပရံ ဣတႉတၲာယာတိ ပဇာနာတီတိ။
ပဥၥဝဂၢီရဟန္းမ်ား ရဟနၲာျဖစ္ပံု
ဣဒမေဝါစ ဘဂဝါ၊ အတၲမနာ ပဥၥဝဂၵိယာ ဘိကၡူ
ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အဘိနနၵံူ။
ဣမသႎၼ စပန ေဝယ်ာကရဏသႎၼဘညမာေန
ပဥၥဝဂၢယာနံ ဘိကၡူနံ အနုပါဒါယ အာေသေဝဟိ စိတၲာနိ ဝိမုစၥႎသူတိ။

by NwayLeL

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဓာရဏသုတ္ေတာ္

ဓာရဏသုတ္ေတာ္

၁။ ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ
န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊
တထာ ေမ ေဟာတု။

၂။ အတီသံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

၃။ ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
သဗၺံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
သဗၺံ ဝစီကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
သဗၺံ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

၄။ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝိပႆနာ ဟာနိ၊
နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဝိမုတၱိယာ ဟာနိ၊

၅။ ဣေမဟိ ဒြါဒသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နတၳိ ဒဝါ၊ နတၳိ ရဝါ၊
နတၳိ အပၹဳဋံ နတၳိ ေဝဂါယိတတၱံ၊
နတၳိ အဗ်ာဝဋမေနာ၊
နတၳိ အပ္ပဋိ သခၤါႏုေပကၡာ။
ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိသမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

၆။ နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ ဝစီ ဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ မေနာ ဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ အတီသံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
နတၳိ သဗၺံ ဝစီကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ
ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ၊
သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ။
သံသာရ ဘယဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ၊

၇။ ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ
ဓာေရဟိ ဝါေစဟိ ပရိပုစၧာဟိ၊
တႆ ကာေယ ဝိသံ န ကေမယ်၊
ဥဒေက န လေဂၢယ်၊
အဂၢိ န ဍေဟယ်၊
နာနာဘယဝိေကာ၊
န ဧကာဟာရေကာ၊
န ဒြိဟာရေကာ၊
န တိဟာရေကာ၊
န စတုဟာရေကာ၊
န ဥမၼတၱကံ န မူဠွကံ
မႏုေႆဟိ အမႏုေႆဟိ န ဟႎသကာ။

၈။ တံ ဓာရဏ ပရိတၱံ ယထာ ကတမံ၊
ဇာေလာ မဟာဇာေလာ၊
ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ၊
ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ၊
သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ၊
ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ၊
သတၱာ သတၱတိ၊
သမၼာသမၺဳဒၶေကာဍီဟိ ဘာသိတ၊
ဝေတၱ အဝေတၱ၊
ဂႏၶေဝ အဂႏၶေဝ၊
ေနာေမ အေနာေမ၊
ေသေဝ အေသေဝ၊
ေကာေယ အကာေယ၊
ဓာရေဏ အဓာရေဏ၊
ဣလႅိ မိလႅိ တိလႅိ မိလႅိ၊
ေယာ႐ုေကၡ မဟာေရာ႐ုေကၡ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။

၉။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏ ပရိတၱံ၊
နာဝ နဝုတိယာ၊
သမၼာသမ္ဗုဒၶ ေကာဍီဟိ ဘာသိတံ၊
ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ၊
မႏၲိလာ ေရာဂိလာ၊
ခရလာ ဒုဗၻိလာ၊
ဧေတန သစၥဝေဇၨန
ေသာတၳိေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပါဠိစာလုံး ဆင့္ဖတ္နည္း ရွင္းတမ္းပါဠိစာလုံး ဆင့္ဖတ္နည္း ရွင္းတမ္း


၁ ။ ႏွစ္လုံးဆင့္မွာ ၊ အထက္သာ ၊ သတ္ပါ ျမဲ ဧကန္ ။
၂ ။ သေဝလည္းထိုး ၊ တ - သတ္မ်ိဳး ၊ ဖတ္႐ိုး စ - သတ္သံ ။
၃ ။ သေဝ လည္းထိုး ၊ န - သတ္မ်ိဳး ၊ ဖတ္႐ိုး င - သတ္သံ ။
၄ ။ သေဝ ေရးခ် ၊ သတ္ျမင္ က ၊ မွတ္ၾက ဝ - ဆြဲသံ ။
၅ ။ ဟထိုး ဝဆြဲ ၊ ရရစ္ ယပင္း ၊ ေတြ႕လ်င္းက ၊ ႏွစ္ဝတာဝန္ ၊ ေက်ပြန္ ေစရန္ ၊ အသံ အသတ္ ယူျမဲမွတ္ ။


၁ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
အကၡရာ ၂ လုံးဆင့္ ေတြ႕လွ်င္ အေပၚတြင္ ရွိေသာ အထက္အကၡရာ ကို အသတ္တင္၍ ဖတ္ ။ အသံေသ ျပီ ၊ ေရွ႕ အကၡရာ ႏွင့္ တြဲ၍ ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - သမႏၲာ = သ မန္ တာ

၂ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ႏွင့္တြဲေသာ တ - သတ္ ကို စ - သတ္ သံထြက္၍ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - ေမတၱာ = ေမတ္ တာ = မစ္ တာ

၃ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ႏွင့္ တြဲ ေသာ န - သတ္ ကို င - သတ္အသံထြက္၍ ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - ပူေရႏၲံ = ပူ ေရ န္ တံ = ပူ ရင္ တံ

၄ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ေရးခ် ကို ဝ - ဆြဲ သံထြက္၍ ဖတ္ရ မည္ ။
ဥပမာ - ေဟာႏၲဳ = ေဟာ န္ တု = ဟြန္ တု

၅ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
ဟထိုး ဝဆြဲ ရရစ္ ယပင့္ အကၡရာ စာလုံးမ်ားႏွင့္ တြဲ ေသာ အကၡရာ သည္ အသတ္တာဝန္ ကို လည္း ယူရသည္ ။
မိမိမူလ အသံလည္းထြက္ရသည္ ။
ဥပမာ - အ မွ = အမ္ မွ
ဤ ျပယုဂ္တို႕ ၌ ဟထိုး ႏွင့္ တြဲေသာ မ ၊ ဏ ၊ န - အကၡရာ တို႕သည္ အသတ္တာဝန္ ကို လည္း ယူရသည္ ။ မိမိ၏ မူလ ဗ်ည္းအသံ လည္း ထြက္ရမည္ ။အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

သ က် = သက္ က်
ဤ ျပယုဂ္ တို႕ ၌ ယပင့္ ႏွင့္တြဲေသာ က ႏွင့္ သ တို႕သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

စ ၾကာ = စက္ ၾကာ
ဤျပယုဂ္ တို႕ ၌ ရရစ္ ႏွင့္ တြဲေသာ က ႏွင့္ တ အကၡရာ တို႕ သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

က တြာ = ကတ္ တ ဝါ
ဤျပယုဂ္ တို႕ ၌ ဝ - ဆြဲ ႏွင့္ တြဲေသာ တ - အကၡရာ တို႕ သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳး ကို ယူထားသည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဟထိုး သည္ ဟ ၊ ယပင့္ သည္ ယ ၊ ရရစ္ သည္ ရေကာက္ ၊ ဝ ဆြဲ သည္ ဝ -အကၡရာ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ဟု အသီးသီး မွတ္ ။


ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေဒါသျဖစ္ရင္ အဆိပ္သင့္သလို


ေဒါသျဖစ္ရင္ အဆိပ္သင့္သလို

(ေဒါသကိုနားလည္ပါ စာအုပ္မွ )


ဘုရားေဟာထားတာရွိတယ္။
" သေဒါသံဝါ စိတၱံ၊ သေဒါသံ စိတၱႏၲိ ပဇာနာတိ " တဲ့ ။ " ေဒါသႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကို ေဒါသႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ ဟူ၍ သိ၏" တဲ့ ။ ဒီထက္႐ိုးေအာင္၊ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ " ေဒါသစိတ္ကို ေဒါသစိတ္ဟူ၍သိ၏" တဲ့ ။ ေဒါသစိတ္ကို လို႕ ဆိုကတည္းက ငါ့ေဒါသလို႕ မဆိုလိုဘူးေနာ္- ငါမဟုတ္ဘူး။
ေဒါသကို ၾကည့္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကို မ်ားမ်ားလုပ္လာလို႕ရွိရင္ တစ္ခါတစ္ေလ ေဒါသစိတ္ကေလးနည္းနည္းေလးေပၚလာတာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း ျမင္လိုက္တဲ့အခါ ၊ ကိုယ္က မဖန္တီးဘဲနဲ႕ျဖစ္လာတာပါလားဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္ ။ အလိုမက်တာနဲ႕ ေတြ႕တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဗဳန္းခနဲေဒါသစိတ္ကေလးတစ္ခု ေပၚလာတယ္ ။အဲဒီလို ျမင္လိုက္တဲ့အခါ ဒီေဒါသဟာ ငါ မဟုတ္ပါလားဆိုတာ ပိုရွင္းတယ္ ။ ငါမဟုတ္တဲ့ ေဒါသကို ျမင္လိုက္တယ္ ။ ေဒါသနဲ႕ ငါ နဲ႕ တျခားစီျဖစ္သြားရင္ ဒီေဒါသကို ကိုင္တြယ္ရတာ ၊ အင္မတန္ လြယ္သြားတယ္ ။ဒါကို သေဘာေပါက္ဖို႕ အင္မတန္ အေရးၾကီးတယ္ ။
ဘယ္လို ကိေလသာျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေလာဘျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေဒါသ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ မာန ျဖစ္ျဖစ္ ငါဆိုတဲ့ သကၠာယ ဒိ႒ိ ရဲ့ အေထာက္အပံ့ကို မရရင္သူ သိပ္အားမၾကီးဘူး ။ ျဖစ္ေၾကာလည္း မရွည္ဘူး ။ ျမန္ျမန္နဲ႕ ေျပသြားတယ္ ။
ေၾကာက္တာ၊ စိုးရိမ္တာ ၊ ပူပန္တာ၊ ေသာက ျဖစ္တာလည္း ေဒါသတစ္မ်ိဳးပဲေနာ္ ၊ ေဒါသ ဆိုလို႕ စိတ္ဆိုးတာ တစ္ခုတည္းလို႕မယူဆပါနဲ႕ ။ကိုယ့္က်န္းမာေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခု နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေၾကာက္တာ ၊စိုးရိမ္တာ ၊ ပူပန္တာ အားလုံးဟာ ေဒါသဘဲ ။ အဲဒီေတာ့ ေဒါသျဖစ္တဲ့ အခါ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ မွာဘယ္လို ခံစားရသလဲ ၊ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါ ။ ခႏၶာကိုယ္ ပူလာတယ္ ။ေခြၽးေတြ ျပန္လာတယ္ ။အသက္႐ႉ ျမန္လာတယ္ ။ႏွလုံးခုန္ ျမန္လာတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ စိတ္ကလည္း မျငိမ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္စဥ္းစားတာ ၊ ေတြးေခၚတာ ေတြဟာ ေအးေအးေဆးေဆး အစီစဥ္တက်မျဖစ္ေတာ့ဘူး ။ ေယာက္ယက္ခတ္ျပီးေတာ့ ဟိုေရာက္ ဒီေရာက္ျဖစ္တယ္ ။ အစီစဥ္မရွိေတာ့ဘူး ။ တကယ္လုပ္သင့္တာ ၊ ဦးစားေပးသင့္တာကို မလုပ္ေတာ့ဘဲ ၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါနဲ႕ မလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္မိတယ္ ။ မေျပာသင့္တာေတြ ေျပာမိတယ္ ။
ေဒါသျဖစ္တာဟာ အဆိပ္ကို ျမိဳတာနဲ႕တူတယ္ ။ ေဒါသျဖစ္ရင္ ခႏၶာကိုယ္ေရာ ၊ စိတ္ပါ အဆိပ္သင့္သလို ျဖစ္သြားတယ္ ။ေဒါသျဖစ္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဓာတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္ ။ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္ဆီးမႈႏႈန္း ပိုမ်ားလာတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသမ်ားမ်ား ျဖစ္ရင္ျမန္ျမန္အိုတယ္ ။
ေဒါသ ဟာ ေလးဘက္ေလးတန္ အရပ္မ်က္ႏွာအားလုံးေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္ ။ ေဒါသ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ ၾကည့္ရတာမေကာင္းေတာ့ဘူး ။ မ်က္စိ ရဲ့ ျမင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့သြားတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္ေဒါသၾကီးလြန္းသ အခါဘာမွမျမင္ေတာ့ဘူး ။ ေမွာင္သြားတယ္ လို႕ တခ်ိဳ႕ေျပာၾကတယ္ ။ အေၾကာက္လြန္တာလည္းတူတူပါဘဲ ။
ေဒါသ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ နားကလည္းေကာင္းေကာင္းမၾကားေတာ့ဘူး ၊ဒါေၾကာင့္ နားၾကား လြဲတတ္တယ္ ။ ေဒါသ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ စားခ်င္ ေသာက္ခ်င္စိတ္မရွိဘူး ၊စားရင္ လည္းစားလို႕မေကာင္းဘူး ။ အရသာ ကို ေကာင္းေကာင္းမသိဘူး ။အနံ႕ကို လည္း ေကာင္းေကာင္းမသိဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ေဒါသ ျဖစ္ေနတုန္းမွာ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရင္မနာဘူး ။ေဒါသ ေျပသြားတဲ့အခါ က်မွ နာတယ္ ။ ေဒါသျဖစ္ေနရင္အိပ္လို႕ မေပ်ာ္ဘူး ၊ အိပ္ေရး ပ်က္တယ္ ။ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေဒါသ ျဖစ္ေနရင္ဘာမွမဆိုင္ တဲ့သူေတြ ကို ပါေဒါသနဲ႕ ေျပာမိတတ္တယ္ ။ ဘာမွ အျပစ္မရွိတဲ့ သူဟာ သူ႕ ကိုေဒါသ ၾကီးၾကီးနဲ႕ေအာ္တာ ေငါက္တာ ကိုခံရတဲ့ အခါ ဘာမွ အျပစ္မရွိပဲ မတရားခံရလို႕ စိတ္ပ်က္နာၾကည္းသြားမယ္ ။
ေဒါသ ဟာ ကိုယ့္အက်ိဳးေရာ သူတပါး အက်ိဳးကိုပါမသိ ေတာ့ဘူး ၊ မျမင္ေတာ့ဘူး ။
"ေဒါေသာ အတၱံ နဇာနာတိ ၊ ေဒါေသာ ဓမၼံ နပႆတိ "
ေဒါသ ဟာ အက်ိဳးကို လည္း မသိဘူး ၊ အေၾကာင္းကိုလည္း မျမင္ဘူး ။
ေဒါသ က ဆင္ျခင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို ဓားျပတစ္ယူသြားတယ္ ။ ေျပာသင့္တယ္ ၊ မေျပာသင့္ဘူး ဆိုတာ မဆင္ျခင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ။လုပ္သင့္တယ္ ၊ မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း မသိေတာ့ဘူး ၊ အက်ိဳးရွိတယ္ ၊ အက်ိဳးမရွိဘူး ဆိုတာလည္း မသိေတာ့ဘူး ။
ေဒါသ ျဖစ္လာရင္ စနစ္မရွိေတာ့ဘူး ။ discipline မရွိေတာ့ဘူး ။ စည္းကမ္းမရွိေတာ့ဘူး ။ ေဒါသ က ကိုယ့္ကို စနစ္မရွိတဲ့ သူ ၊ စည္းကမ္းမရွိတဲ့ သူ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္ ။
ေဒါသ နည္းသြားရင္ေၾကာက္တာ၊ စိုးရိမ္တာ နည္းသြားတယ္ ။ ေဒါသ ျဖစ္တာ ကို သိတာ မ်ားလာေလေလ ၊ ေဒါသ နည္းသြားေလေလဘဲ ။ ေၾကာက္တာ ၊ စိုးရိမ္တာ ကို သိေလေလ ေၾကာက္တာ စိုးရိမ္တာ နည္းသြားေလေလဘဲ ။အဲဒါ တကယ္ လက္ေတြ႕ လုပ္ၾကည့္မွပဲသိမယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

စိႏၲာမဏိ ဂါထာမႏၲန္ေတာ္ ျဖစ္စဥ္


စိႏၲာမဏိ ဂါထာမႏၲန္ေတာ္ ျဖစ္စဥ္


အလိုရွိတိုင္း ၊ ေတာင့္တတိုင္း ၊ ျပည့္စုံေစတတ္ေသာ စိႏၲာမဏိ ဂါထာမႏၲန္ေတာ္ၾကီးျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ ...
ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ ေျမာက္မ်က္ႏွာ ကို အစိုးရေသာ ေဝႆဝဏၰ ( ကုေဝရ )နတ္မင္းၾကီး ၏ထံပါး ၌ သုံးႏွစ္တိုင္တိုင္ အလုပ္အေကြၽး ျပဳစုခဲ့ေသာ " စႏၵာမုခိ "ဘီလူးမ သည္ နတ္မင္းၾကီး ၏ဆုေတာ္ လာဘ္ေတာ္ အျဖစ္ အနံ ငါးယူဇနာ ၊ အလ်ားယူဇနာ ၃၀ရွိေသာ ေတာအုပ္ကို အပိုင္စားရ ေသာေတာစိုး နတ္ဘီလူးမ အျဖစ္စံျမန္းေနေပသည္ ။
ထိုေတာအုပ္ကို အပိုင္စားရသူပီပီ ေတာအုပ္ အတြင္း ျဖတ္သန္းလာသူ လူသားအားလုံးတို႕အား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္စားေသာက္ေနေလသည္ ။ တစ္ေန႕တြင္ ဗာရာဏသီ ျပည္မွ ပုဏၰား လုလင္ပ်ိဳ တစ္ေယာက္သည္ ကုန္သည္ဘာဝ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ တပည့္အေပါင္းျခံရံ ကာ ထိုေတာအုပ္ကို ျဖတ္သန္းမိေလရာ ဘီလူးမ ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရေလသည္ ။
ယခင္ ဖမ္းဆီးရသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယခု ဖမ္းမိသူ ပုဏၰား ငယ္မွာ ေခ်ာေမာလွပ ေသာလူပ်ိဳ လူရြယ္ ခ်စ္စဖြယ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မသတ္ရက္ ၊ မစားရက္ေတာ့ဘဲ လင္မယား အျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ကာ တျခားတစ္ပါးသို႕ ထြက္မေျပးႏိုင္ေအာင္ ေက်ာက္ဂူအတြင္းမွာ အလုံပိတ္ထားလ်က္ ေန႕စဥ္ သစ္သီးဝလံ မ်ားကို ရွာေဖြ ေကြၽးေမြးထားေလသည္ ။
ဘီလူးမ ႏွင့္ ပုဏၰားႏွစ္ဦးညား၍ သားကေလးတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ျပီး ၁၆ ႏွစ္ေျမာက္အရြယ္ေရာက္လာေသာ အခါ ဖခင္ ႏွင့္ မိခင္ ႐ုပ္သြင္ျခားနား မတူျငားသျဖင့္မိခင္ အစာရွာသြားခိုက္ ဖခင္ ကို ေမးျမန္းရာ ဖခင္ က ေနာက္ေၾကာင္းျဖစ္ရပ္ မ်ားေျပာျပသိရွိသျဖင့္ မိမိတို႕ ႏွင့္အသြင္တူရာ လူ႕ရပ္လူ႕ရြာသို႕ သြားလိုလွသျဖင့္မိခင္မရွိခိုက္ တစ္ေန႕ မိမိ ၏အားခြန္ဗလ ႏွင့္ ေက်ာက္ဂူတံခါး ကို ဖြင့္၍ ဖခင္ ကို ထမ္းျပီး ေျပးေလေတာ့သည္ ။
စႏၵာမုခိ ဘီလူး မ ျပန္လာျပီး ေက်ာက္ဂူ အတြင္းမွ သားအဘႏွစ္ေယာက္ကို မေတြ႕ သျဖင့္ လိုက္ရွာရာ ေတာတြင္းတစ္ေနရာ ၌ေတြ႕ျပီး ျပန္ေခၚထားေလသည္ ။
ေတာတြင္းမွာ မေပ်ာ္ပိုက္ေတာ့ေသာ သားအဘ ႏွစ္ေယာက္မွာ ေနာက္မၾကာမီ ယခင္ကကဲ့သို႕ ထြက္ေျပးျပန္ရာ ဘီလူးမ က ျပန္လည္ဖမ္းမိျပန္ေလေတာ့သည္ ။
ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ျပန္လည္ အဖမ္းခံရေသာသားအဘ ႏွစ္ေယာက္မွာ အလြယ္တကူ ထြက္မေျပးဝံ႕ေတာ့ဘဲ ဘီလူးမ ယုံၾကည္ေလာက္သည္ထိ ကိုယ္ရွိန္သတ္၍ ေနရေတာ့သည္ ။
တစ္ေန႕တြင္ သားျဖစ္သူက မိခင္ ျဖစ္သူအား မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးျပီး ပိုင္နက္အက်ယ္အဝန္းကို ေမးကာ နယ္စပ္ေနရာ ေဒသမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈ မွတ္သားထားေလသည္ ။
သို႕ႏွင့္ အခြင့္အေရးရေသာ တစ္ေန႕တြင္ ဖခင္ကို ထမ္းကာ မိခင္၏ ပိုင္နက္နယ္စပ္လြတ္ေလရာ အနီးဆုံးစခန္းသို႕ လွမ္းေျပးၾကေလေတာ့သည္ ။
သားအဘ ႏွစ္ေယာက္ အတြက္သစ္သီးဝလံရွာေဖြ၍ ျပန္လာေသာ စႏၵာမုခိ ဘီလူးမ မွာ ေက်ာက္ဂူ အတြင္းမွာ သား ႏွင့္ လင္ကိုမ ေတြ႕သျဖင့္ပူပင္ေသာက ၾကီးစြာ ပိုင္နက္ အတြင္းလိုက္လံရွာေဖြရာ မိမိ ပိုင္နက္ မွလြတ္ရာ ျမစ္လယ္ေကာင္သို႕ ေရာက္ေနေသာ သား အဘ ႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႕သျဖင့္ငိုယိုတမ္းတကာ အျမန္ျပန္လာရန္ ေတာင္းပန္ ေခၚငင္ေလေတာ့သည္ ။
မိခင္ပိုင္နက္ မွ လြတ္ေျမာက္ ေနေၾကာင္းသိေသာ သား က ျပန္မလာႏိုင္ေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးဇာတ္တူရာ လူသားတို႕ ေနထိုင္ရာ လူ ့ရပ္ လူ႕ရြာသို႕ သြားခြင့္ျပဳပါေတာ့ ဟုျပန္လည္ေျပာၾကားေလေတာ့သည္ ။
ေခၚမရသည့္ အဆုံးတြင္ မိခင္ဘီလူးမၾကီးက " လူ႕ရပ္လူ႕ရြာ မွာဘာပညာမွ ငါ့သားမတတ္လ်င္ ငတ္မြတ္ဆင္းရဲ ဒုကၡၾကဳံလိမ့္မည္ ၊ ဒီေတာ့ ခိုးသူ ေျခရာ ရွာျပီး ဥစၥာကို ေဖာ္ေပးႏိုင္တဲ့ စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ကို ငါ့သားသင္ယူသြားေပေတာ့ " ဟု မ်က္ရည္ လည္ရြဲ ႏွင့္ပူပြဲ ၾကီးဆင္ကာ စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ျမတ္ ကို ျမစ္ကမ္းပါးေပၚမွ သင္ေပးေလေတာ့သည္ ။
ျမစ္လယ္မွ လက္အုပ္ခ်ီ၍စိႏၲာမဏိ ဂါထာသင္ယူေနေသာသားသည္ ဂါထာရသည္ ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ႐ုတ္တရက္လဲက်သြားေသာ မိခင္ၾကီး ကို ေျပးထူရာ ရင္ကြဲနာ က်၍ ဘဝေျပာင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရေလေတာ့သည္ ။
သားအဘ ႏွစ္ေယာက္မွာ ေသာက မကင္းေတာတြင္းမွာပင္ ဘီလူးမအေလာင္းကို ေတာပန္းေတာင္ပန္း မ်ားဖုန္းအုပ္သျဂိဳဟ္ခဲ့ျပီးဗာရာဏသီ ျပည္သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေလသည္ ။
ဗာရာဏသီျပည္တြင္ သူခိုး ေျခရာခံ၍ စိႏၲာမဏိ မႏၲန္ေတာ္ကို ရြတ္ဆို၍ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္သျဖင့္" ပဒကုသလ" ဟု အမည္တြင္လ်က္ ပညာရွင္ သူႂကြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္မွ စ၍ စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ ဟု ျဖစ္ေပၚရြတ္ဆိုပြါးမ်ားခဲ့ၾကပါသတည္း ။

…………………………………………………………………


စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳး

ဤ စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ ကို ရြတ္ဆိုျခင္းျဖင့္ အၾကံ အစည္ ေအာင္ျမင္ေစတတ္သည္ ။ရာထူးဌာနႏၲရရရွိေစတတ္သည္ ။ လူ ၊ နတ္ တို႕ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခံရတတ္သည္ ။ မိမိ တို႕ ၏ ပစၥည္းဘ႑ာ၊ ရတနာ၊ ေရႊ ၊ ေငြ စသည္တို႕ကို တစ္ပါးသူတို႕ ခိုးဝွက္ ယူငင္မရႏိုင္ဘဲအၾကိတ္ အခဲ အျမဲတည္ရွိျခင္း ၊ လိုခ်င္ေတာင့္တ ေသာ ပစၥည္း မ်ားရရွိတတ္ျခင္း အက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရရွိႏိုင္ေလသည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

စိႏၲာမဏိ မႏၲန္ပါဠွိ


စိႏၲာမဏိ မႏၲန္ပါဠွိ


စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ ၊ ဗုဒၶံ ဗုဒၶရတနာနံ ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ ၊ ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု ။

စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ ၊ ဓမၼံ ဓမၼ ရတနာနံ ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ ၊ ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု ။

စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ ၊ သံဃံ သံဃရတနာနံ ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ ၊ ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု ။

စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳး

ဤ စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ ကို ရြတ္ဆိုျခင္းျဖင့္ အၾကံ အစည္ ေအာင္ျမင္ေစတတ္သည္ ။ရာထူးဌာနႏၲရရရွိေစတတ္သည္ ။ လူ ၊ နတ္ တို႕ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခံရတတ္သည္ ။ မိမိ တို႕ ၏ ပစၥည္းဘ႑ာ၊ ရတနာ၊ ေရႊ ၊ ေငြ စသည္တို႕ကို တစ္ပါးသူတို႕ ခိုးဝွက္ ယူငင္မရႏိုင္ဘဲအၾကိတ္ အခဲ အျမဲတည္ရွိျခင္း ၊ လိုခ်င္ေတာင့္တ ေသာ ပစၥည္း မ်ားရရွိတတ္ျခင္း အက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရရွိႏိုင္ေလသည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အျမဲတမ္း ရွိေနတဲ့ အႏၲရာယ္


အျမဲတမ္း ရွိေနတဲ့ အႏၲရာယ္

(ေဒါသ ကို နားလည္ပါ စာအုပ္မွ )

ေန႕စဥ္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိတ္တိုစရာ ၊ စိတ္ဆိုးစရာ ၊ ေဒါသျဖစ္စရာ ေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ့ စိတ္အင္အား နဲ႕ စိတ္အေျခအေန ၊ စိတ္ၾကည္လင္ရႊင္လန္းမႈ ကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ အရာေတြထဲမွာ အၾကီးမားဆုံးဘဲ ။ ဒါေၾကာင့္ ေန႕ တိုင္းေန႕တိုင္း ထပ္တလဲလဲ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိတ္တိုစရာေတြ ကို သတိထားရမယ္ ။
ကိုယ့္ေငြေတြနဲ႕ အခ်ိန္ေတြ အက်ိဳးမဲ့ ေလလြင့္မႈ ျဖစ္ေနတာ ၊ ကုန္သြားေနတာ ကို ဘယ္သူမဆို ႏွေျမာတတ္ၾကတယ္ ။ အဲဒီလို ပဲ ကိုယ့္စိတ္အင္အားေတြ ၊ စိတ္ၾကည္လင္မႈေတြ ကို မျဖစ္စေလာက္ကိစၥ အေသးအမႊားေလးေတြနဲ႕ ေန႕စဥ္ စိတ္တိုရင္း ကုန္သြားေနတာကို ႏွေျမာတတ္ဖို႕ လိုပါတယ္ ။
အလုပ္ကို အဆင္ေျပေျပ နဲ႕ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အဲဒီလို စိတ္တိုစရာေတြကို ေရွာင္လို႕ရသေလာက္ေရွာင္ရမယ္ ။ ေရွာင္လို႕မရတာကိုေတာ့ သတိေလးနဲ႕ စိတ္ကို သိျပီးေတာ့ ေဒါသၾကီးၾကီး မေပါက္ကြဲေအာင္ ေနတတ္ရမယ္ ။
ေဒါသ ဟာ အျမဲတမ္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ။ေဒါသ ဟာ ဒုကၡ လည္းျဖစ္ေစတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသဟာ အျမဲတမ္း ရွိေနတဲ့ အႏၲရာယ္ လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။
ဒီလို အျမဲတမ္းရွိေနတဲ့ အႏၲရာယ္ နဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေလ့လာထားဖို႕ ၊ သိထားဖို႕ ၊နားလည္ထားဖို႕ လိုတယ္။
ကိုယ့္ကို စိတ္တိုေအာင္ ၊ ေဒါသျဖစ္ေအာင္ ၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာ၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူဟာ ၊ ကိုယ့္အတြက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္တယ္ ။ အဲဒီလို အႏၲရာယ္ မ်ိဳးကလည္း ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာအျမဲတမ္း ရွိေနတယ္။ ဟုတ္သလား ၊ မဟုတ္ဘူးလား ၊ ဟုတ္တယ္ေနာ္ ။ကိုယ့္ကို စိတ္တိုေအာင္ ၊ စိတ္ဆိုးေအာင္ ၊ မခံခ်င္ေအာင္ ၊ ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အျမဲပဲ ရွိေနတယ္ ။
ဒီစိတ္တိုစရာေတြဟာ ကိုယ္နဲ႕ အျမဲလိုလို ရွိေနတတ္တဲ့အေဖာ္ပဲ ( အေဖာ္ေကာင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး ) သူတို႕ကို ကိုင္တြယ္တတ္ေအာင္ ေလ့လာထားရမယ္ ။ သူတို႕နဲ႕ ေနတတ္ေအာင္လည္း လုပ္ထားရမယ္ ။ လုံးလုံးၾကီး ေရွာင္လို႕က ျဖစ္ႏိုင္တာမွမဟုတ္ဘဲ ။
အကယ္၍ ေရွာင္ႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ ရႏိုင္သေလာက္ ေရွာင္ပါ ။ ဖယ္ရွားႏိုင္ရင္ ဖယ္ရွားပါ ၊ ေရွာင္လို႕မရ ၊ ဖယ္ရွားလို႕မရ ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမလဲ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာထားရမယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

သူမ်ားအေၾကာင္းကို အေကာင္းေတြးပါ


သူမ်ားအေၾကာင္းကို အေကာင္းေတြးပါ

(ခ်ီးမြမ္းျခင္း ၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္း စာအုပ္မွ )

Think good of the other , and you are actually thinking good about yourself.
သူမ်ားအေၾကာင္းကို အေကာင္းေတြးပါ ။ သူမ်ားအေၾကာင္း အေကာင္းေတြးလို႕ ရွိရင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ပါ အေကာင္းေတြးျပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္ ။
ငါဟာ သူမ်ားရဲ့ ေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္ကို အသိမွတ္ျပဳတတ္တဲ့ သူ ၊ တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ သူ ၊ သူမ်ား ကိုယ့္ထက္သာသြားတာကို မနာလိုတဲ့ စိတ္မျဖစ္တဲ့သူ ၊ " ကိုယ့္ထက္သာ မနာလို " ဆိုတဲ့ စိတ္ထားမရွိတဲ့သူ ၊ " ငါဟာ ကိုယ့္ထက္သာတဲ့ သူကိုလည္း သူ နဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာကို ေပးႏိုင္တဲ့သူ " လို႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကိုယ္ျမင္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ထားကို ကိုယ္ေလးစားႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္မယ္ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ သူျဖစ္မယ္ ။
သူမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းတာေလးေတြ ေတြးရတဲ့ အခါမွာ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ကုသိုလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဘယ္သူ႕ အေၾကာင္းဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတာေလးေတြ ေတြးေနတယ္ ဆိုရင္ ေတြးေနတုံးမွာကို ပဲ ကိုယ့္စိတ္က ခ်မ္းသာေနတယ္ ။
သူ က ကိုယ့္ကို ကူညီခဲ့တာရွိမယ္ ။ အက်ိဳးျပဳခဲ့တာရွိမယ္ ။တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္ကို အက်ိဳးျပဳတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။သူ က အျခားလူကို အကူညီ ေပးတာရွိမယ္ ၊ အဲသလို အခါ ကိုယ္က ျမင္ရလို႕ ရွိရင္ ဪ ...သူဟာစိတ္ထားေကာင္းလိုက္တာ ၊ သူမ်ားကို သူ အကူအညီေပးတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလ သူ႕ အလုပ္ေတြေတာင္ အပ်က္ခံျပီးေတာ့ အပင္ပန္းခံ ၊ အဆင္းရဲ ခံ ၊ တစ္ခါတေလ ေငြပါ အကုန္ခံျပီးေတာ့ အကူအညီ ေပးလိုက္တယ္ ။ဒီလို သူမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းတာေလးေတြ ေတြးေနတယ္ ဆိုရင္ ေတြးေနတုန္း မွာကို ဘဲ ကိုယ့္စိတ္ကခ်မ္းသာေနတယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ရတဲ့နည္းနဲ႕ အလုပ္လုပ္မယ္


ရတဲ့နည္းနဲ႕ အလုပ္လုပ္မယ္

(အလုပ္တြင္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း စာအုပ္မွ )

တခ်ိဳ႕က ေနမေကာင္းလို႕ ၊ တခ်ိဳ႕ကထိခိုက္ဒါဏ္ရာရလို႕ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ။ အလုပ္ကေန နားေနရတယ္။ အလုပ္က ထြက္လိုက္ရတာလည္းရွိတယ္ ။ အလုပ္မလုပ္ပဲ ေနရတာၾကာရင္ သူတို႕မခံႏိုင္ဘူး ။ ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႕ ထိုင္စားေနရတဲ့ ဘဝၾကီးကို လည္း သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူးေနာ္ ။ အလုပ္ျပန္လုပ္ရဖို႕ အေရးဘယ္လို နည္းနဲ႕ပဲ လုပ္ရလုပ္ရ ၊ ဘာပဲ ေပးရ ေပးရ ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႕ ျပန္လုပ္ခ်င္တယ္ တဲ့ ေနာ္ ။
ၾကားဖူးလားမသိဘူး ။ ဒကာၾကီး တစ္ေယာက္အေၾကာင္း ဘုန္းၾကီး ခဏခဏေျပာဖူးတယ္ ။ Stephen Hawking ဆိုတာ ၊ အာ႐ုံေၾကာနဲ႕ muscle နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္ ။ ALS လို႕ေခၚတဲ့ ေရာဂါ ။ အဲဒီ ေရာဂါျဖစ္တာ သူ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကတည္းက ၊ သူ Ph.D မရခင္ ကတည္းက ျဖစ္တာေနာ္ ။ အခု သူ ငါးဆယ္ေက်ာ္သြားျပီ ။ ငါးဆယ့္ ငါးေလာက္ရွိမယ္ေနာ္ ။
သူ႕ေရာဂါေၾကာင့္ သူ႕muscles ေတြ ( ႂကြက္သားေတြ ) ဟာ အကုန္လုံးမာသြားတယ္ ။ ႐ႈံ႕သြားတယ္ ။လႈပ္လို႕မရဘူး ။ စကားလည္း ေျပာလို႕ မရဘူး ။ အခု Stephen Hawking ခႏၶာကိုယ္က နည္းနည္းပဲ လႈပ္လို႕ရတယ္ ေနာ္ ။ လက္ကေလးႏွစ္ေခ်ာင္း ပဲလႈပ္လို႕ရတယ္ ။ အဲဒီ လက္ကေလး ႏွစ္ေခ်ာင္း နဲ႕ပဲ ကြန္ျပဴတာ ခလုတ္ကို သူကိုင္ထားျပီးေတာ့ ကြန္ျပဴတာ ထဲမွာ စာလုံးစီျပီးေတာ့ အသံထြက္ႏိုင္ေအာင္ သူ႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က တီထြင္ေပးထားတယ္ ။
အဲဒီေတာ့ သူေျပာခ်င္တာရွိရင္ အဲဒီ ခလုတ္ေလးနဲ႕ ႏွိပ္ႏွိပ္ျပီးေတာ့ စာလုံးေတြ စီသြားရတယ္ေနာ္ ။ ဒီလက္ကေလး ပဲ လႈပ္လို႕ရတယ္ေနာ္ ။ စာလုံးေလးေတြ စီျပီးေတာ့ဝါက် ဆုံးသြားရင္ ခလုပ္ႏွိပ္လိုက္လို႕ရွိရင္အဲဒီ ဝါက်က စကားသံထြက္လာတယ္ ။ သူ အဲဒီလို ကြန္ျပဴတာ နဲ႕ စကားေျပာတာကို နားေထာင္ဖူးတယ္ ။ ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႕ အလုပ္လုပ္တဲ့ သူ႕စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားပါတယ္ ။ သူ႕ကို အင္မတန္ ေလးစားပါတယ္ ေနာ္ ။
အဲဒီလို သူ စကားမေျပာႏိုင္တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီေနာ္ ။အရင္တုန္းက စကားမပီဘူး ။ ေျပာလို႕ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ သူ အဆုတ္ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္လို႕ တစ္ေနရာမွာ ေဖာက္လိုက္ရတယ္ ။လုံးဝ စကားေျပာလို႕ မရေတာ့ဘူး ။ သူ႕ ကိုအစားအေသာက္ သူမ်ားက ခြံ႕ ေကြၽးမွရတယ္။ အစစ အရာရာ သူမ်ားျပဳစု မွရတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ အခု အခ်ိန္ထိ သူဟာ England တကၠသိုလ္တစ္ခု မွာ Professor အလုပ္လုပ္တုန္းပဲ ။
ဒီလက္ကေလးႏွစ္ေခ်ာင္း လႈပ္လို႕ရတာကေန စာေပ က်မ္းဂန္ေတြကို ေရးတယ္ ေနာ္ ။ သူေရးတဲ့ စာအုပ္က်မ္းဂန္ ဘုန္းၾကီးမွာ ရွိတယ္ ။ စဥ္းစားၾကည့္ ။ သြက္သြက္လက္လက္ ေရးႏိုင္တဲ့ လူေတြေတာင္မွ စာေရးရတာ ေတာ္ေတာ္ ပင္ပန္းတယ္ ေနာ္ ။ သူက ဒီလက္ကေလး ႏွစ္ေခ်ာင္းပဲ လႈပ္လို႕ရတယ္ ။ ဒါေလးနဲ႕ ႏွိပ္ႏွိပ္ျပီးေတာ့ ကြန္ျပဴတာနဲ႕ သူ စာေရးရတာ။
အစည္းအေဝးပြဲေတြ သူတက္တယ္ ။ သူ႕ ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးလိုက္ျပီဆို သူ ေမးခြန္းကို စဥ္းစားျပီးေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စာစီေနရတယ္ ။ ပရိတ္သတ္ ကလည္း ျငိမ္ျပီးေတာ့ နားေထာင္တယ္ ေနာ္ ။ ဒီပညာရွင္ ဘာျပန္ေျပာမလဲ ၊ သူ " Yes " လို႕ တစ္ခြန္း ေျပာတာက အစ အင္မတန္ ေလးစားတယ္ ။ " No" လို႕ တစ္ခြန္းေျပာတာကအစ အင္မတန္ ေလးစားတယ္ ။ ေျဖလိုက္ရင္ လည္းပဲ သူ ့ အေျဖဟာ အင္မတန္ ရွင္းျပီးေတာ့ တိုတယ္ ၊ တိုတို နဲ႕ ရွင္းရွင္း ျပန္ေျဖတတ္တယ္ ။
ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႕စကားကို လူေတြက ပိုတန္ဖိုးထာတာ ၊ စကားအပို တစ္ခြန္းမွ သူ႕မွာ မေျပာႏိုင္ဘူးေနာ္ ။ အဲဒီေလာက္အလုပ္ၾကိဳးစားတဲ့ လူေနာ္ ။ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္ ကို ဘုန္းၾကီး သိပ္ေလးစားတယ္ ၊ လူေတြကိုလည္း အဲဒါကို သိေစခ်င္တယ္ ။
ေနာက္တစ္ေယာက္က က်ေတာ့ Stefan Zweig လို႕ေခၚတဲ့လူ ။ သူက စာေရးဆရာ ၊ ဝတၳဳေတြ ၊ အတၳဳပၸတၱိ ေတြ ၊ စာေပ ေဝဖန္ေရးေတြ ၊ ျပဇာတ္ေတြ ေရးတယ္ ။ Stefan Zweig ကလည္းအဲဒီလို ပဲ ။ အာ႐ုံေၾကာေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္တယ္ ။ ဦးေႏွာက္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ။ အသိဉာဏ္ေကာင္းပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ကိုယ္လုံး လႈပ္လို႕မရဘူး ။ ေျခလည္း လႈပ္လို႕မရဘူး ၊ လက္လည္း လႈပ္လို႕မရဘူး ။
Stephen Hawking ကမွ လက္ေခ်ာင္းကေလး လႈပ္လို႕ ရေသးတယ္ ။ Stefan Zweig က ဘာမွလႈပ္လို႕ မရဘူးေနာ္ ။ သူလႈပ္လို႕ ရတာ မ်က္လုံး ႏွစ္လုံးဘဲ ရွိတယ္ ။ အဲဒီ မ်က္လုံးပဲ လႈပ္လို႕ရတဲ့ လူက က်မ္းဂန္ ေတြေရးခဲ့တယ္တဲ့ ၊ ဘယ္လို လုပ္ေရးသလဲ ။ သူ႕ ေရွ႕တည့္တည့္မွာ Board အၾကီးၾကီး တစ္ခု လုပ္ထားတယ္ ။ အဲဒီမွာ အကၡရာေတြကို ၾကီးၾကီး ေရးထားတယ္ ။ အဲဒီစာလုံးကို မ်က္စိ နဲ႕ ၾကည့္ျပီး သူက စာလုံးေပါင္းေပါင္းတယ္ ။
သူ႕မ်က္လုံး ဘယ္စာလုံး ကို ၾကည့္တယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ျပီး ေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္က လိုက္ေရးေပးရတယ္ ။ အမ်ားဆုံးေရးရတာ သူ႕ဇနီးပဲ ။ တစ္ကိုယ္လုံး လႈပ္လို႕မရတဲ့ လူ ၊ စကားလည္း ေျပာလို႕မရတဲ့ လူ ေနာ္ ၊ မ်က္လုံးပဲ လႈပ္ လို႕ရတဲ့ လူက မ်က္လုံးနဲ႕ စာေရးတယ္ ။ ဘဝ ကို လုံးဝ အ႐ႈံးမေပးဘူး ၊ သူ သိထားတဲ့ အသိဉာဏ္ေတြ ကို ေပးထားခဲ့ခ်င္တယ္ ေနာ္ ။ မေပးရ မေနႏိုင္ဘူး ။ဒီလူေတြဟာ အလုပ္မလုပ္ရ မေနႏိုင္ဘူး ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ ထိခိုက္ မရမက လုပ္ေနေသးတဲ့ လူေတြပဲ ၊ မေလွ်ာ့ဘူး ။
ဘာမွ အလုပ္မရွိဘဲနဲ႕ အိပ္ရာထဲ မွာ အိပ္ေနရတာကို သူတို႕ လုံးဝ လက္မခံႏိုင္ဘူး ၊ သည္း မခံႏိုင္ဘူး ၊ ရတဲ့ နည္းနဲ႕ အလုပ္ လုပ္တယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ


ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ


နေမာတႆ ဘဂဝ ေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ ။

ဓမၼ စၾကာ အမႊန္း

(က) ဘိကၡဴနံ ပဥၥ ဝဂၢီနံ ၊
ဣသိပတန နာမေက ၊
မိဂဒါေယ ဓမၼဝရံ ၊
ယံ တံ နိဗၺာ န ပါပကံ ။
(ခ)သဟမၸပတိ နာမေကန၊
မဟာျဗေဟၼန ယာစိေတာ ၊
စတုသစၥံ ပကာေသေႏၲာ ၊
ေလာကနာေထာ အေဒသယိ ။
(ဂ)နႏၵိတံ သဗၺေဒေဝဟိ၊
သဗၺသမၸတၱိသာဓကံ ။
သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊
ဓမၼစကၠံ ဘဏာမ ေဟ။

၁ - ဓမၼစၾကာ နိဒါန္း
ဧဝံေမသုတံ -
ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသီယံ ဝိဟရတိ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ ။
တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢီေယ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ -

၂ - အယုတ္တရား ႏွစ္ပါး
ေဒြ ေမ ဘိကၡေဝ အႏၲာ ပဗၺဇိေတန န ေသဝိတဗၺာ။
ကတေမ ေဒြ -
ေယာ စာယံ ကာေမသု ကာမသုခလႅိကာႏုေယာေဂါ ဟီေနာ ဂေမၼာ ေပါထုဇၨနိေကာ အနရိေယာ အနတၱ သံဟိေတာ၊
ေယာ စာယံ အတၱကိလမထာႏုေယာေဂါ ဒုေကၡာ အနရိေယာ အနတၱသံဟိေတာ။

၃ - အလယ္အလတ္ အက်င့္တရား
ဧေတ ေခါ ဘိကၡေဝ ဥေဘာ အေႏၲ အႏုပဂမၼ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ ။
ကတမာ စသာ ဘိကၡေဝ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘီသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ ။
အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ ။
ေသယ်ထိဒံ -
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေဝါ သမၼာဝါယာေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။
အယံ ေခါ သာ ဘိကၡေဝ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ ။

၄ - ဒုကၡ သစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ။
ဇာတိပိ ဒုကၡာ ၊ ဇရာပိ ဒုကၡာ ၊ ဗ်ာဓိပိဒုေကၡာ ၊ မရဏံပိ ဒုကၡံ ၊ အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ ၊ ပိေယဟိ ဝိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ ၊ ယံ ပိစၧံ န လဘတိ ၊ တံပိ ဒုကၡံ ၊ သံခိေတၱန ပဥၥဳပါဒါ နကၡႏၶာ ဒုကၡာ ။

၅ - သမုဒယ သစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ။
ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗၻဝိကာ နႏၵီရာဂသဟဂတာ တၾတာတၾတာ ဘိနႏၵိနီ ။
ေသယ်ထိဒံ -
ကာမ တဏွာ ဘဝတဏွာ ဝိဘဝတဏွာ ။

၆ - နိေရာဓသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ ။
ေယာ တႆာေယဝ တဏွာယ အေသသ ဝိရာဂနိေရာေဓာ စာေဂါ ပဋိနိႆေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ ။

၇ - မဂၢသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနိ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ။
အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ ။
ေသယ်ထိဒံ -
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေဝါ သမၼာဝါယာေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။

၈ - ဒုကၡ သစၥာ ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡံ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၉ - ဒုကၡသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိေညယ် " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၀ - ဒုကၡသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိညာတ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၁ - သမုဒယသစၥာ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၂ - သမုဒယသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ပဟာတဗၺ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၃ - သမုဒယသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ပဟီန " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၄ - နိေရာဓသစၥာ ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၅ - နိေရာဓသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ သစၧိကာ တဗၺ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၆ - နိေရာဓသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ သစၧိကတ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၇ - မဂၢသစၥာ ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၈ - မဂၢသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာေဝတဗၺ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၉ - မဂၢသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာဝိတ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၂၀ - ေရွးက ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္မခံခဲ့ပုံ
ယာဝကီဝဥၥ ေမ ဘိကၡေဝ ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝ႗ံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏ ဒႆနံ န သုဝိသုဒၶံ အေဟာသိ ။
ေနဝ တာဝါဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝမႏုႆာယ " အႏုတၱရံ သမၼာသေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒၶါ " တိ ပစၥညာသႎ ။

၂၁ - ယခုမွ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံပုံ
ယေတာ စ ေခါ ေမ ဘိကၡေဝ ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝ႗ံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏ ဒႆနံ န သုဝိသုဒၶံ အေဟာသိ ။
ေနဝ တာဝါဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝမႏုႆာယ " အႏုတၱရံ သမၼာသေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒၶါ " တိ ပစၥညာသႎ ။

၂၂ - ပစၥေဝကၡဏာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျမင္ပုံ
ဉာဏဥၥ ပန ေမ ဒႆနံ ဥဒပါဒိ " အကုပၸါ ေမ ဝိမုတၱိ ၊ အယ ' မႏၲိမာ ဇာတိ ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗၻဝါ " တိ။

၂၃ - ပဥၥဝဂၢီ ရဟန္းတို႕ တရားကို ႏွစ္သက္ၾကပုံ
ဣဒ' မေဝါစ ဘဂဝါ ။
အတၱမနာ ပဥၥဝဂၢီယာ ဘိကၡဴ ဘဂဝေတာ ဘာတိတံ အဘိနႏၵဳႏၲိ။

၂၄ - အရွင္ေကာ႑ည ေသာတာပန္ ျဖစ္ပုံ
ဣမသၼႎ စ ပန ေဝယ်ာကရဏသၼႎ ဘညမာေန အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ ဝိရဇံ ဝီတမလံ ဓမၼစကၡဳံ ဥဒပါဒိ " ယံ ကိဥၥိ သမုဒယဓမၼံ ၊ သဗၺံတံ နိေရာဓ ဓမၼ " ႏၲိ ။

၂၅ - နတ္၊ ျဗဟၼာ တို႕ ေကာင္းခ်ီးေပးပုံ

ပဝတၱိ ေတ စ ပန ဘဂဝတာ ဓမၼစေကၠ ဘုမၼာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ဘုမၼာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံသုတြာ စာတုမဟာရာဇိကာ ေဒဝါ သဒၵ ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
စာတုမဟာ ရာဇိကာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ တာဝတႎသာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
တာဝတႎသာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ယာမာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ယာမာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ တုသိတာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
တုသိတာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ နိမၼာနရတီ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
နိမၼာနရတီနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ျဗဟၼကာယိကာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ဣတိဟ ေတန ခေဏန ေတန လေယန ေတန မုဟုေတၱန ယာဝ ျဗဟၼေလာကာ သေဒၵါ အဗၻဳဂၢစၧိ ။

၂၆ - တစ္ေသာင္းေသာ ေလာကဓာတ္ တုန္လႈပ္ပုံ
အယဥၥ ဒသသဟႆိ ေလာကဓာတု သံကမၸိ သမၸကမၸိ သမၸေဝဓိ ။

၂၇ - အေရာင္အလင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ
အပၸမာေဏာ စ ဥဠာေရာ ဩဘာေသာ ေလာေက ပါတု ရေဟာသိ အတိကၠမၼ ေဒဝါနံ ေဒဝါႏုဘာဝႏၲိ ။

၂၈ - ျမတ္စြာဘုရား ဥဒါန္းက်ဴးပုံ
အထ ေခါ ဘဂဝါ ဣမံ ဥဒါနံ ဥဒါေနသိ " အညာသိ ဝတ ေဘာ ေကာ႑ေညာ ၊ အညာသိ ဝတေဘာ ေကာ႑ေညာ " တိ ။
ဣတိဟိဒံ အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ အညာသိ - ေကာ႑ေညာ ေတြဝ နာမံ အေဟာသိ ။

၂၉ - အညာသိေကာ႑ည ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ ေတာင္းပုံ
အထ ေခါ အာယသၼာ အညာသိေကာ႑ေညာ ဒိ႒ဓေမၼာ ပတၱဓေမၼာ ဝိဒိတဓေမၼာ ပရိေယာဂါဠဓေမၼာ တိဏၰ ဝိစိကိေစၧာ ဝိဂတကထံကေထာ ေဝသာရဇၨပၸေတၱာ အပရပၸစၥေယာ သတၳဳသာသေန ဘဂဝႏၲံ ဧတဒေဝါစ " လေဘယ်ာဟံဘေႏၲ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပဗၺဇၨံ ၊ လေဘယ်ံ ဥပသမၸဒ " ႏၲိ ။

၃၀ - ဧဟိ ဘိကၡဳရဟန္း အျဖစ္ရပုံ
" ဧဟိ ဘိကၡဴ" တိ ဘဂဝါ အေဝါစ ၊ သြာကၡာေတာ ဓေမၼာ ၊ စရ ျဗဟၼစရိယံ သမၼာဒုကၡႆ အႏၲကိရိယာ ယာတိ ။ သာဝ တႆ အာယသၼေတာ ဥပသမၸဒါ အေဟာသီတိ ။

ဓမၼစကၠပၸဝတၱန သုတၱံ နိ႒ိတံ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...