ယကၠန္းစင္ေတာင္ဆရာေတာ္ ဘုရား ၏ ပုတီးစိပ္နည္း

သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ ဗုေဒၶါေမ သတၱပါကာရံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ ဓေမၼာေမ သတၱပါကာရံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သိဒၶိဘဂဝါ အရဟံ သံေဃာေမ သတၱပါကာရံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

( ေန႕စဥ္ ၉ - ပါတ္ရေအာင္စိပ္ပါ ။ ပို၍ စိပ္ႏိုင္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

နေမာငါးခ်က္ စီးပြါးတက္ ပုတီးစိပ္နည္း

နေမာ ငါးခ်က္ကို ပုတီးမစိပ္မီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို ဦးစြာ ပုတီး ကိုးပတ္စိပ္ပါ ။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ အရဟေတာ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္( နေမာ ငါးခ်က္ကို ကိုးရက္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ စိပ္ပါက သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ။)

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

နေမာတႆ ပုတီးစိပ္နည္း

၁ ။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။
၂ ။ ဝမၼာတရဒၶဂသေမာ အမၺဳဘေတာ နေတာသႆဟႆ ။
၃ ။ သေတာ တမၺဳ ဟဂနမၼာ အႆဒၶေတာဝ ေမာသ ရဘႆ ။
၄ ။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။

( ၁၀၈ - လုံးပုတီး ႏွင့္ တစ္ေန႕ တစ္ပတ္စိပ္ ၊ မိမိ ဆုံး႐ႈံးသြားေသာ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ား ျပန္တက္ေစပါသည္ ။ တစ္ေန႕၃- ပတ္ ၊ ၇ - ပတ္ ၊ ၉ - ပတ္ စိပ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္ ။ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္နည္း

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရ-ဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အ-ရဟံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် ၊ တစ္ပတ္ရေအာင္ စိပ္ )

(ေဖာ္ျပပါ အရဟံ ပုတီးဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ကို မိမိအဓိ႒ာန္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။ တစ္ခုလွ်င္ ( ၁၀ ) ရက္က်စီ စသည္ျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

သရဏဂုံ ႏွင့္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္

သရဏဂုံ ႏွင့္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္
( ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဥတၱမသာရ )ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

(ဤပုတီးစိပ္နည္းကို( ၃ )လတိတိစိပ္ရမည္ ။ ရက္ဆက္စိပ္ရမည္ ။ တစ္ေန႕ပုတီးဘယ္ႏွစ္ပါတ္ဟူ၍ ကန္႕သတ္ျခင္းမရွိ ။ မိမိ အဓိ႒ာန္ ၊ မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္ သင့္သလို စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။)

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ရွင္အရဟံ ပုတီးစိပ္္နည္း

( ၁ ) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၂ ) ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၃ ) သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၄ ) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၅ ) အနႏၲံ ဗလဝံ ဗုဒၶံ ၊ အနႏၲံ ေဂါစရံ ဓမၼံ ၊ အနႏၲံ အရိယံ သံဃံ ၊ အနႏၲံ ေဗာဓိမုတၱမံ ။

( ဂုဏ္ေတာ္ ဆုံးမွ ပုတီးတစ္လုံးခ် ၊ ေန႕စဥ္ သက္ေစ့ မိမိ အသက္၃၀ ဆိုလွ်င္ ပုတီးအလုံး ၃၀ စိပ္ပါ ။ အသက္ရွည္ျခင္း ၊ ေဘးကင္းျခင္း ၊ ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးျခင္း မ်ားျဖစ္ေစပါသည္ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အနေနၲာ အနႏၲ ငါးပါး ပုတီးစိပ္္နည္း

ဗုဒၶ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
ဓမၼ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
သံဃ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
မာတာပိတု ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
နေမာ ဗုဒၶါယ သိဒၵံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

(ဤပုတီးစိပ္္နည္းကို မိမိႏွစ္သက္သလို ၃ ပါတ္ ( သို႕ ) ၅ ပါတ္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ စိပ္္ပါက သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ။ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဂုဏ္ေတာ္တစ္ေထာင္ ပုတီးစိပ္္နည္း

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒါၶ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ - တစ္ပတ္

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ပုတီးစိပ္္နည္း

အရဟံ ၊ သမၼာသမၺဳေဒါၶ ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၊ သုဂေတာ ၊ ေလာကဝိဒူ ၊ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ ၊ သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ ၊ ဗုေဒၶါ ၊ ဘဂဝါ ။

( ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါး ကို ပုတီးတစ္လုံးခ် စိပ္္ပါ ။ မိမိလိုအင္ဆႏၵ ကို အဓီ႒ာန္ျပဳ၍ တစ္ေန႕ ( ၃ ) ပါတ္ ၊ ( ၅ )ပါတ္ ၊ ( ၉ ) ပါတ္ စိပ္္ပါ )
……………………………………………………………………….

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...