ကိုးပါးသီလခန္း


ကိုးပါးသီလခန္း

ကိုးပါးသီလေတာင္းျခင္း

• အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤ သမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤ သမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤ သမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ဘုရား ရွိခိုးျခင္း
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ကိုးပါးသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၂။ အဒိနၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၃။ အျဗဟၼစရိယာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၄။ မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၅။သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၆။ ဝိကာလ ေဘာဇနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၇။ နစၥ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ဝိေလပန ဓာရဏ မ႑န ဝိဘူသန ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၈။ ဥစၥာ သယန မဟာသယန ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၉။ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ သဗၺပါဏဘူေတသု ဖရိတြာ ဝိဟရဏံ သမာဒိယာမိ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ရွစ္ပါးသီလ ခန္း


ရွစ္ပါးသီလ ခန္း

ရွစ္ပါးသီလေတာင္းျခင္း

• အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤ သမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤ သမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤ သမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ဘုရား ရွိခိုးျခင္း
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၂။ အဒိနၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၃။ အျဗဟၼစရိယာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၄။ မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၅။သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၆။ ဝိကာလ ေဘာဇနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၇။ နစၥ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ဝိေလပန ဓာရဏ မ႑န ဝိဘူသန ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၈။ ဥစၥာ သယန မဟာသယန ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ငါးပါးသီလခန္း


ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခန္း ႏွင့္ ဆုေတာင္း

ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ၊ ကာယကံ , ဝစီကံ , မေနာကံ ,သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ပထမ ,ဒုတိယ, တတိယ တစ္ၾကိမ္ ,ႏွစ္ၾကိမ္ ,သုံးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ ,တရားရတနာ ,သံဃာရတနာ ,ရတနာ ျမတ္သုံးပါးတို႕ ကို အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး ၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမႇာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သုံးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ၊ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ဝိပတၲိ တရားေလးပါး ၊ဗ်သနတရားငါးပါး တို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား ,ဖိုလ္တရား ,နိဗၺာန္တရားေတာ္ ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား ။


ငါးပါးသီလခန္း

ငါးပါးသီလေတာင္းျခင္း

• အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။


ဘုရား ရွိခိုးျခင္း
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၂။ အဒိနၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၃။ ကာေမသု မိစၧာ စာရာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၄။ မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၅။သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

မဏိေဇာတ (ပတၱျမားရတနာဂါထာေတာ္)

၁။ ဒိဝါတပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတၲိမာ ဘာတိစႏၵိမာ
ႆနၷေဒါၶ ခတၳိေယာ တပတိ ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ
အထသဗၺာ မေဟာရတိၲ ံ၊ ဗုေဒါၶ တပတိ ေတဇသာ
ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳေမ ၊ ေဟာတု ဇယ မဂၤလံ ။
၂။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ
စိတၱံ ယႆ ၊ န ကမၸတိ
အ ေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ။
၃။ တုေ႒ဟိ တုေ႒ဟိ မမ တုေ႒ဟိ - ပိေယဟိ ပိေယဟိ မမပိေယဟိ-
သိေႏၷဟံ သိေႏၷဟံ မမသိေႏၷဟံ -
ရာဇ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - အမစၥ ရာဇ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - အမစၥ
စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
ေဒဝ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ေဒဝီ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
ပုရိသ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ဣတၳိ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
သဗၺ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံျခင္း -
ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံကပ္ - ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံျခင္းကပ္ ေစ။
၄။ သဗၺ ဟိတ - မဂၤလာနိ - ပုညာဘိ - သိရိေသာဘဏီ
သူရႆတီစ - ေမမာတာ၊ နိစၥံ - ရကၡနၲဳ - မံသဒါ ။
ဂါထာေတာ္ တစ္ပုဒ္ လွ်င္ ၂၇ ေခါက္စီျဖင့္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္
ရပါမည္။စုစုေပါင္း ဂါထာေတာ္ ၄ ပုဒ္ ျဖစ္၍ အေခါက္ေရေပါင္း ၁၀၈ ေခါက္
ေစ့ေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရပါမည္။ ထို ့ ျပင္ ထို ဂါထာေတာ္ ၄ ပုဒ္ ကို
၁၀၈ ေခါက္ ေစ့ေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရာ တြင္ တထိုင္ထဲ ႏွင့္ ( ဝါ )
ဣတၳိယာ ပုတ္ တစ္ပါးထဲ ႏွင့္ ျပီးစီးေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရမည္ ကို
အထူးသတိျပဳပါေလ။

ေဝပုလႅာ ရာမ ဆရာေတာ္
(မဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ)
ျပည္ျမိဳ႕။

#by NwayLeL

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...