ေသခါနီး တရားရရန္ ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းနည္း


ေသခါနီး တရားရရန္ ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းနည္း


ျမတ္စြာဘုရားသခင္ သည္ သတၱဝါမ်ား အေပၚ လြန္ကဲျမင့္ျမတ္ ေသာ က႐ုဏာေတာ္ ျဖင့္ မေသမီ စိတ္ခ်ရေသာ တရားထူးကို ေဟာၾကားေတာ္မူ႐ုံမက အကယ္၍ အဆင္မေျပလို႕ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ေၾကာင့္ စိတ္မခ်ရေသးေသာ္ ေသခါနီး ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္၍ ေသနည္းကို မိန္႕ျမြက္ေဟာၾကားေတာ္မူ ခဲ့ပါတယ္ ။
ဘယ္လိုေဟာၾကားေတာ္မူသလဲ ဆိုေတာ့
( က ) မက်န္းမာ ေသာ အခါ ျဖစ္ေစ ၊ ေသခါနီး ရင္ျဖစ္ေစ ၊ ေရာဂါ ေဝဒနာ ( ဒုကၡဒဏ္ခ်က္ တစ္ခုခု ) ေပၚလာမယ္။ အဲဒါေပၚလာတဲ့ ဒုကၡေဝဒနာ ကို ( ျဖစ္ပ်က္႐ႈေပး ) ။
( ခ ) ဪ ႏွိပ္စက္တဲ့ တရားပါလား ၊ ႏွိပ္စက္တာ ဧကန္ျဖစ္လို႕ ဘဝ ရဲ့ ဒုကၡ တရား ( ဒုကၡၾကီးပါပဲ ) ။
( ဂ ) ဒီဒုကၡတရားဒုကၡသစၥာဟာလဲ မျမဲပါဘူး ။ ( ျဖစ္ျပီး ပ်က္သြားတာပဲ ) ။
( ဃ )အားလုံး ျဖစ္ေပၚလာသမွ် တရားေတြ ဟာ ပ်က္တာခ်ည့္ပဲ ။
( င )ဘာပဲလာလာ ပ်က္မွာ ခ်ည့္ဘဲ ၊ အျဖစ္ နဲ႕ အပ်က္ကလြဲ ရင္ ၊ ဘာမွ မရွိပါကလား ၊ ( ျဖစ္ပ်က္_ျဖစ္ပ်က္ ) လို႕ ႐ႈေနရမယ္ ။
( စ )ျဖစ္ျပီးပ်က္သြား တဲ့ ျဖစ္ပ်က္ အစဥ္မွာ ( ဉာဏ္ ေရာက္ေနရမယ္ )။
( ဆ ) ဒီလိုဉာဏ္ ေရာက္ေနေတာ့ ေဝဒနာ ခ်ဳပ္သြားတယ္ ( ေဝဒနာ ခ်ဳပ္တာ ဒုကၡ ခ်ဳပ္တာပဲ )
( ေဝဒနာ နိေရာဓ တဏွာနိ ေရာေဓာ )
( ဇ )ေဝဒနာ ခ်ဳပ္တဲ့ ေနာက္ ( တဏွာအလိုလို ေသတယ္ )၊ ဒီေတာ့ ပဋိစၥ သမုပါၸဒ္ ဒီတြင္ဘဲျပတ္ ၊ ျပတ္ေတာ့ " ဒုကၡ နိေရာဓနိဗၺာနံ " လာတာပဲ ။
( စ် )ဒုကၡ ေဝဒနာ လာသမွ် ( ျဖစ္ပ်က္သာ႐ႈ ) ျဖစ္ပ်က္ အနိစၥ ေနာက္မဂ္ ဉာဏ္ လိုက္ရမယ္ ။ ဒီ ျဖစ္ပ်က္နဲ႕ မဂ္ နဲ႕ မျပတ္ေအာင္ ဉာဏ္လိုက္သြားရင္ မေသခင္ကေလးမွာ ေသာတာပတၱမဂ္ ၊သကဒါဂါမိမဂ္ ၊အနာဂါမိမဂ္ ဆိုတဲ့ ( သုံးမဂ္ က်ေအာင္ ရႏိုင္တယ္ )။

အနိစၥ - ဒုကၡ - အနတၱ

နာမ္ ႐ုပ္တရား ၊ ဤႏွစ္ပါးလည္း ၊ ရွည္လ်ားကာလ ၊ မတည္ၾကဘဲ ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၍ ၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းရာ ၊ လိုမပါျငား ၊ သဘာဝ အား ၊ ဤသုံးပါးေၾကာင့္ ၊ျဖစ္ပြါးသမွ် ၊ အနိစၥ သည္ ၊ ဒုကၡ- အနတၱ ခ်ည့္သာတည္း ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...