ဂုဏ္ေတာ္တစ္ေထာင္ ပုတီးစိပ္္နည္း

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒါၶ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ - တစ္ပတ္
ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ - တစ္ပတ္

No comments: