အမွ်ေဝရန္

 
ဤသို႕ျပဳရ၊ ျမတ္ပုညကို၊ ၾကီးထျမင့္ေခါင္၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဦး၊ မကက်ဴးသား၊ ေက်းဇူးအရွင္၊ ေမြးမိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႕အား၊ ရျငားပါေစ အမွ်ေဝ၏။

မေသြနိစၥ၊ ဤကာယကို၊ ေစာင့္ထေပလတ္၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္လည္း၊ မလပ္ေစရ၊ ေပးေဝငွ၏။

မိတၱေဆြဉာ၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘြားကစ၊ ယမရာဇာ၊ ေဒဝါယကၡ၊ ဣႏၵဘုမၼာ၊ အာကာသနတ္၊ အထူးမွတ္၍၊ မျပတ္ပုည၊ ကုသလကို၊ ရၾကပါေစ၊ အမွ်ေဝ၏။

သေဗၺသတၱာ၊ သတၱဝါဟု၊ နာနာေလာက၊ အနႏၲတြင္၊ မျပတ္စဥ္ကာ၊ သတၱဝါသ၊ ဘံုကိုးဝႏွင့္၊ ဝိညာဏ႒ိတိ၊ တည္ရွိခုႏွစ္ပါး၊ မ်ားစြာလုံးစုံ၊ ဘုံသံုးဆယ့္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်၊ ေဝေနယ်အား၊ အမွ်ကုသိုလ္၊ ေပးေဝလို၏။

ထိုကုသလ၊ ဤပုညကို၊ အမွ်ရၾကသည္၊ ျဖစ္ေစေသာ္ဝ္။ ဝႆုႏၵေရ၊ ဤေျမပံသု၊ သိလာထုလည္း၊ သက္ေသအမႈ၊ တည္ေစေသာ္ဝ္။

အမွ်၊ အမွ်၊ အမွ်၊ ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။

သာဓု - သာဓု - သာဓု

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေမတၱာသုတ္လာ ေမတၱာပို႕နည္း - ၁၁နည္း

 

၁။ လုံးစံုမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၂။ ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္၊ ၂ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၃။ ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္၊ ၂ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၄။ ေဝးေနနီးေန၊ ၂ေထြမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၅။ ဘဝဇာတ္ဆုံး၊ မဆုံးမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၆။ ရွည္တိုအလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၇။ ၾကီးငယ္အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၈။ ဆူၾကံဳအလတ္၊ သံုးရပ္ကခႏၶာ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၉။ လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၀။ အထင္ေသးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၁။ ဆင္းရဲလိုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေတာင္ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ

 

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက။
ပဥၥႆတသဟႆာနိ၊ နမာမိ သိရသာမဟံ။
အပၸကာ ဝါလုကာ ဂဂၤါ၊ အနႏၲာနိဗၺဳတာ ဇိနာ။
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊ အာဒေရန နမာမဟံ။
နမကၠရာႏုဘာေဝန၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ။
အေနကအႏၲရာရာပိ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး

 
ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ၊ ၾသကာသ ၊
ဲကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ
သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို
ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ
ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ၊
တစ္ၾကိမ္ ၊ႏွစ္ၾကိမ္ ၊သံုးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္
ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ ၊သံဃာရတနာ ၊
ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္
လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား ။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္
အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ၊
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး ၊ဗ်ႆနတရားငါးပါး တို႕မွ
အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပုဗၺဏွသုတ္

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊
ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊
ဗုဒၶါႏုဘာေ၀န ၀ိနသ ေမႏၲဳ။

၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊
ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သဒၵါ။
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊
ဓမၼာ ႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။

၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊
ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊
သံဃာႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။

၄။ ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊
ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။
ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊
ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

၅။ ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ၊
သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။
သေဗၺ ေဒ၀ါ ႏုေမာဒႏၲဳ၊
သဗၺသမၸတၱိ သိဒၶိယာ။

၆။ ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊
သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
ဘာ၀နာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊
ဂစၧႏၲဳ ေဒ၀တာ ဂတာ။

၇။ သေဗၺ ဗုဒၶါ ဗလပၸတၱာ၊
ပေစၥကာနဥၥ ယံ ဗလံ။
အရဟႏၲာနဥၥ ေတေဇန၊
ရကၡံ ဗႏၶာမိ သဗၺေသာ။

၈။ ယံကိဥၥ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶါ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၉။ ယံကိဥၥ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၀။ ယံကိဥၥ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၁။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊
ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။
သဗၺ ဗုဒၶါ ႏုဘာေ၀န၊
သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။

၁၂။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊
ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။
သဗၺ ဓမၼာ ႏုဘာေ၀န၊
သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။

၁၃။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊
ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။
သဗၺ သံဃာ ႏုဘာေ၀န၊
သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။

၁၄။ မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊
ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊
ပေတၱာ သေမၼာဓိ မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥ၀ဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၅။ ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊
သက်ာနံ နႏၵိ၀ၯေနာ။
ဧ၀ေမ၀ ဇေယာ ေဟာတု၊
ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။

၁၆။ အပရာဇိတပလႅေကၤ၊
သီေသ ပုထု ၀ိပုကၡေလ။
အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊
အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။

၁၇။ သုနကၡတၠံ သုမဂၤလံ၊
သပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊
သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။

၁၈။ ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊
၀ါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၼံ၊
ပဏီဓိ ေတ ပဒကၡိေဏ။

၁၉။ ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊
လဘႏၲေတၳ ပဒကၡိေဏ။
ေတ အတၳလဒၶါ သုခိတာ၊
၀ိ႐ုဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊
သဟ သဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

ပုဗၺဏွသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္

၁။ သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊
သဗၺဒုကၡ၀ိနာသေန။
သတၱ ဓေမၼ စ ေဗာဇၥ်ေဂၤ၊
မာရ ေသနာပမဒၵေန။

၂။ ဗုဇၥ်ိတြာ ေယ စိေမ သတၱာ၊
တိဘ၀ါ မုတၱ ကုတၱမာ။
အဇာတိ မဇရာ ဗ်ာဓႎ၊
အမတံ နိဗၻယံ ဂတာ။

၃။ ဧ၀မာဒိဂုဏူေပတံ၊
အေနကဂုဏသဂၤဟံ။
ၾသသဓဥၨ ဣမံ မႏၲံ၊
ေဗာဇၥ်ဂၤဥၥ ဘဏာမ ေဟ။

၄။ ေဗာဇၥ်ေဂၤါ သတိသခၤါေတာ၊
ဓမၼာနံ ၀ိစေယာ တထာ။
၀ီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊
ေဗာဇၥ်ဂၤါ စ တထာ ပေရ။

၅။ သမာဓု ေပကၡာ ေဗာဇၥ်ဂၤါ၊
သေတၱ ေတ သဗၺဒႆိနာ။
မုနိနာ သမၼဒကၡာတာ၊
ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ။

၆။ သံ၀တၱႏၲိ အဘိညာယ၊
နိဗၺာနယ စ ေဗာဓိယာ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၇။ ဧကသၼႎ သမေယ နာေထာ၊
ေမာဂၢလႅာနဥၥ ကႆပံ။
ဂိလာေန ဒုကၡိေတ ဒိသြာ၊
ေဗာဇၥ်ေဂၤ သတၱ ေဒသယိ။

၈။ ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ၊
ေရာဂါ မုစၥႎ သု တခၤေဏ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၉။ ဧကဒါ ဓမၼရာဇာပိ၊
ေဂလေညနာဘ ဘိ ပီဠိေတာ။
စုႏၵေတၳေရန တံေယ၀၊
ဘဏာေပတြာန သာဒရံ။

၁၀။ သေမၼာဒိတြာန အာဗာဓာ၊
တမွာ ၀ု႒ာသိ ဌာနေသာ။
ဧေတန သစၥ ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၁။ ပဟီနာ ေတ စ အာဗာဓာ၊
တိဏၰႏၷမၸိ မေဟသိနံ။
မဂၢဟတာ ကိေလသာ၀၊
ပတၱာ ႏုပၸတၱိဓမၼတံ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အဂၤုလိမာလသုတ္

၁။ ပရိတၱံ ယံ ဘဏႏၲႆ၊
နိသိႏၷ႒ာနေဓာ၀နံ။
ဥဒကမၸိ ၀ိနာေသတိ၊
သဗၺေမ၀ ပရိႆယံ။

၂။ေသာတၳိနာ ဂဗၻ၀ု႒ာနံ၊
ယဥၥ သာေဓတိ တခၤေဏ။
ေထရႆဂၤုလိမာလႆ၊
ေလာကနာေထန ဘာသိတံ။
ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ယေတာ ဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ၊
ဇာတိယာ ဇာေတာ၊
နာဘိဇာနာမိ သဥၥိစၥ ပါဏံ၊
ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတာ၊
ေတန သစၥန ေသာတၳိ ေတ၊
ေဟာတု ေသာတၳိ ဂဗၻႆ။

အဂၤုလိမာလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အာဋာနာဋိယသုတ္

၁။ အပၸသေႏၷသိ နာထႆ၊
သာသေန သာဓုသမၼေတ။
အမႏုေႆဟိ စေ႑ဟိ၊
သဒါ ကိဗၺိသ ကာရိဘိ။

၂။ ပရိသာနံ စတႆႏၷံ၊
အဟႎ သာယ စ ဂုတၱိယာ။
ယံ ေဒေသသိ မဟာ၀ီေရာ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ၀ိပႆိႆ စ နမတၳဳ၊
စကၡဳမႏၲႆ သိရီမေတာ။
သိခိႆပိ စ နမတၳဳ၊
သဗၺဘူတာ ႏုကမၸိေနာ။

၄။ ေ၀ႆဘုႆ စ နမတၳဳ၊
ႏွာတကႆ တပႆိေနာ။
နမတၳဳ ကကုသႏၶႆ၊
မာရေသနာ ပမဒၵိေနာ။

၅။ ေကာဏာဂမနႆ နမတၳဳ။
ျဗာဟၼဏႆ ၀ုသီမေတာ။
ကႆပႆ စနမတၳဳ၊
၀ိပၸမုတၱႆ သဗၺဓိ။

၆။ အဂႌရသႆ နမတၳဳ၊
သက်ပုတၱႆ သိရီမေတာ။
ေယာ ဣမံ ဓမၼံ ေဒေသသိ၊
သဗၺဒုကၡာပႏူဒနံ။

၇။ ေယ စာပိ နိဗၺဳတာ ေလာေက၊
ယထာဘူတံ ၀ိပႆိသံု။
ေတ ဇနာ အပိသုဏာ ထ၊
မဟႏၲာ ၀ီတသာရဒါ။

၈။ ဟိတံ ေဒ၀ႏုႆာနံ၊
ယံ နမႆႏၲိ ေဂါတမံ။
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊
မဟႏၲံ ၀ီတသာရဒံ။

၉။ ဧေတ စေည စ သမၺဳေဒၶါ၊
အေနကသတေသာဋိေယာ။
သေဗၺ ဗုေဒၶါ သမသမာ၊
သေဗၺ ဗုေဒၶါ မဟိဒၶိကာ။

၁၀။ သေဗၺ ဒသဗလူေပတာ
ေ၀သာရေဇၨဟု ပါဂတာ။
သေဗၺ ေတ ပဋိအာနႏၲိ၊
အာသဘံ ဌာန မုတၱမံ။

၁၁။ သီဟနာဒံ နဒေႏၲ ေတ၊
ပရိသာသု ၀ိသာရဒါ။
ျဗာဟၼစကၠံ ပ၀တၱႏၲိ၊
ေလာေက အပၸဋိ၀တၱိယံ။

၁၂။ ဥေပတာ ဗုဒၶဓေမၼဟိ၊
အ႒ာရသဟိ နာယကာ။
ဗာတၱႎသ လကၡဏူေပတာ၊
သီတာႏုဗ်ဥၨနာ ဓရာ။

၁၃။ ဗ်ာမပၸဘာယ သုပၸဘာ၊
သေဗၺ ေတ မုနိကုဥၨရာ။
ဗုေဒၶါ သဗၺညဳေနာ ဧေတ၊
သေဗၺ ခီဏာသ၀ါ ဇိနာ။

၁၄။ မဟာပဘာ မဟာေတဇာ၊
မဟာပညာ မဟဗၺလာ။
မဟာကာ႐ုဏိကာ ဓီရာ၊
သေဗၺသာနံ သုခါ၀ဟာ။

၁၅။ဒီပါ နာထာ ပတိ႒ာ စ၊
တာဏာ ေလဏာ စ ပဏိနံ။
ဂတီ ဗႏၶဴ မေဟႆာသာ၊
သရဏာ စ ဟိေတသိေနာ

၁၆။ သေဒ၀ကႆ ေလာကႆ
သေဗၺ ဧေတ ပရာယဏာ။
ေတသာ ဟံ သိရသာ ပါေဒ၊
၀ႏၵာမိ ပုရိသုတၱေမ။

၁၇။ ၀စသာ မနသာ ေစ၀၊
၀ႏၵာေမ ေတ တထာဂေတ။
သယေန အာသေန ဌာေန၊
ဂမေန စာပိ သဗၺဒါ။

၁၈။ သဒါ သုေခန ရကၠႏၲဳ၊
ဗုဒၶါ သႏၲိကရာ တု၀ံ။
ေတဟိ တြံ ရကၡိေတာ သေႏၲာ။
မုေတၱာ သဗၺဘေယဟိ စ။

၁၉။ သဗၺေရာဂါ ၀ိနီမုေတၱာ၊
သဗၺသႏၲာပ ၀ဇၨိေတာ။
သဗၺေ၀ရ မတိကၠေႏၲာ၊
နိဗၺဳေတာ စ တု၀ံ ဘ၀။

၂၀။ေတသံ သေစၥန သီေလန၊
ခႏၲိေမတၱာ ဗေလန စ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၁။ ပုရတၳိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ ဘူတာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၂။ ဒကၡိဏသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ ေဒ၀ါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၃။ ပစၧိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၄။ ဥတၱရသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ ယကၡာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၅။ ပုရတၳိေမန ဓတရေ႒ာ၊
ဒကၡိေဏန ၀ိ႐ူဠႇေကာ။
ပစၧိေမန ၀ိ႐ူပေကၡာ၊
ကုေ၀ေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။

၂၆။ စေတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊
ေလာကပါလာ ယသႆိေနာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၇။ အာကာသ႒ာ စ ဘူမ႒ာ၊
ေဒ၀ါ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၈။ ဣဒၶိမေႏၲာ စ ေယ ေဒ၀ါ၊
၀သႏၲာ ဣဓ သာသေန။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၉။ သဗၺီတိေယာ ၀ိ၀ဇၨႏၲဳ၊
ေသာေကာ ေရာေဂါ ၀ိနႆတု။
မာ ေတ ဘ၀ႏၲႏၲရာယာ၊
သုခီ ဒီဃာယုေကာ ဘ၀။
အဘိ၀ါဒန သီလိႆ၊
နိစၥံ ၀ုၯာပစာယိေနာ။

စတၱာေရာ ဓမၼာ ၀ၯႏၲိ၊
အာယု ၀ေဏၰာ သုခံ ဗလံ။

အာဋာနာဋိယသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဓဇဂၢသုတ္

၁။ ယႆာ ႏုႆရေဏနာပိ၊
အႏၲ လိေကၡပိ ပါဏိေနာ။
ပတိ႒ မဓိဂစၧႏၲိ၊
ဘူမိယံ ၀ိယ သဗၺထာ၊

၂။ သဗၺဳပဒၵ၀ဇာလမွာ၊
ယကၡေစာရာဒိသမၻ၀ါ။
ဂဏာနာ န စ မုတၱာနံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ၊
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ။
၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊
အနာထ ပိ႑ိကႆ အာရာေမ။

၄။ တၾတ ေခါ ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ ဘိကၡေ၀ါတိ၊
ဘဒေႏၲ တိ ေတ ဘိကၡဳ -
ဘဂ၀ေတာ ပစၥေႆာသံု။
ဘဂ၀ါ ဧတဒေ၀ါစ၊
ဘူတပုဗၺံ ဘိကၡေ၀၊
ေဒ၀ါသုရသဂၤါေမာ၊
သမုပဗ်ဴေဠာ အေဟာသိ။
အထ ေခါ ဘိကၡေ၀ သေကၠာ ေဒ၀ါနမိေႏၵာ။
ေဒေ၀ တာ၀တႎ ေသ အာမေႏၲသိ၊
သေစ မာရိသာ ေဒ၀ါနံ၊
သဂၤါမဂတာနံ ဥပၸေဇၨယ်
ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ ေလာမဟံေသာ၀ါ၊
မေမ၀ တသၼႎ သမေယ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေက ယ်ာထ။
မ မံ ဟိ ေ၀ါ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၅။ ေနာ ေစ ေမ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊
အထ ပဇာပတိႆ ေဒ၀ရာဇႆ-
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။
ပဇာပတိႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၆။ ေနာ ေစ ပဇာပတိႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊
အထ ဂ႐ုဏႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။
၀႐ုဏႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာ ကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၇။ ေနာ ေစ ၀႐ုဏႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊
အထ ဤသာနႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။
ဤသာနႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ။
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတီ တိ။

၈။ တံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀၊
သကၠႆ ၀ါ ေဒ၀ါနမိႏၵႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ပဇာပတိႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
၀႐ုဏႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ဤသာနႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီေယထာပိ ေနာပိ ပဟီေယထ။

၉။ တံ ကိႆ ေဟတု၊
သေကၠာ ဟိ ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ါနမိေႏၵာ၊
အ ၀ီတရာေဂါ အ ၀ီတေဒါေသာ၊
အ ၀ီတ ေမာေဟာ၊
ဘီ႐ု ဆမၻီ ဥၾတာသီ ပလာယီတိ။

၁၀။ အဟဥၥ ေခါ ဘိကၡေ၀ ဧ၀ံ ၀ဒါမိ၊
သေစ တုမွာကံ ဘိကၡေ၀၊
အရညဂတာနံ ၀ါရိကၡမူလဂတာနံ ၀ါ၊
သုညာဂါရဂတာနံ ၀ါ၊
ဥပၸေဇၨယ် ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
မေမ၀ တသၼႎ သမေယ အႏုႆေရယ်ာထ။

၁၁။ ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ၊
သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊
သုဂေတာ ေလာက၀ိဒူ၊
အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ။
ဗုေဒၶါ ဘဂ၀ါ တိ။

၁၂။ မမံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။
ေနာ ေစ မံ အႏုႆေရယ်ာထ၊
အထ ဓမၼံ အႏုႆ ေရယ်ာထ၊

၁၄။ သြကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊
သႏၵိ႒ိေကာ အကာလိေကာ
ဧဟိပႆိေကာ ၾသပေနယ်ိေကာ
ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟီ တိ။

၁၅။ ဓမၼံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ။
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၁၆။ ေနာ ေစ ဓမၼံ အႏုႆေရယ်ာထ၊
အထ သံဃံ အႏုႆေရယ်ာထ။

၁၇။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ါေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀သံ သံေဃာ၊
သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ၊
အ႒ ပုရိသပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊
အာဟုေနေယ်ာ ပါဟုေနေယ်ာ၊
ဒကၡိေဏေယ်ာ အဥၥလိကရဏီေယာ၊
အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆာ တိ။

၁၈။ သံဃံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၁၆။ တံ ကိႆေဟတု၊
တထာဂေတာ ဟိ ဘိကၡေ၀။
အရဟံ သေမၼာသမၺဳေဒၶါ၊
၀ီတရာေဂါ ၀ီတေဒါေတာ ၀ီတေမာေဟာ၊
အဘီ႐ု အဆမၻီ အႏုၾတာသီ အပလာယီတိ။

၂၀။ ဣဒ မေ၀ါစ ဘဂ၀ါ၊
ဣဒံ ၀တြာန သုဂေတာ၊
အထာပရံ ဧတဒေ၀ါစ သတၳာ။

၂၁။ အရေည ႐ုကၡမူေလ ၀ါ၊
သုညာဂါေရ၀ ဘိကၡေ၀ါ။
အႏုႆေရထ သမၺဳဒၶံ၊
ဘယံ တုမွာက ေနာ သိယာ။

၂၂။ ေနာ ေစ ဗုဒၶံ သေရယ်ာထ၊
ေလာကေဇ႒ံ နရာသဘံ၊
အထ ဓမၼံ သေရယ်ာထ၊
နိယ်ာနိကံ သုေဒသိတံ၊

၂၃။ ေနာ ေစ ဒမၼံ သေရယ်ာထ၊
နိယ်ာနိကံ သုေဒသိတံ။
အထ သံဃံ သေရယ်ာထ။
ပုညကၡတၱံ အႏုတၱရံ။

၂၄။ ဧ၀ံ ဗုဒၶံ သရႏၲာနံ၊
ဓမၼံ သံဃဥၥ ဘိကၡေ၀ါ၊
ဘယံ ၀ါဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ န ေဟႆတိ။

ဓဇဂၢသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

၀႗သုတ္

၁။ ပုေရႏၲံ ေဘာဓိသမၻာေရ၊
နိဗၺတၱံ ၀႗ဇာတိယံ။
ယႆ ေတေဇန ဒါ၀ဂၢိ၊
မဟာသတၱံ ၀ိ၀ဇၨယိ။

၂။ ေထရႆ သာရိပုတၱႆ၊
ေလာကနာေထနိ ဘာသိတံ။
ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။အတၳိေလာေက သီလဂုေဏာ၊
သစၥံ ေသာေစယ် ႏုဒၵယာ။
ေတန သေစၥန ကာဟာမိ၊
သစၥကိရိယ မုတၱမံ။

၄။အာ၀ေဇၨတြာ ဓမၼဗလံ၊
သရိတြာ ပုဗၺေက ဇိေန။
သစၥဗလ မ၀ႆာယ၊
သစၥကိရိယ မကာသဟံ။

၅။ သႏၲိ ပကၡာ အ ပတန၊
သႏၲိပါဒါ အ၀ဥၥနာ။
မာတာ ပိတာ စ နိကၡႏၲာ၊
ဇာတေ၀ဒ ပဋိကၠမ။

၆။ သဟ သေစၥ ကေတ မယွံ၊
မဟာပဇၨလိေတာ သိခီ။
၀ေဇၨသိ ေသာဠသ ကရီသာနိ၊
ဥဒကံ ပတြာ ယာထာ သိခီ။
သေစၥန ေမ သေမာ နတၳိ၊
ဧသာ ေမ သစၥပါရမီ။

၀႗သုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေမာရသုတ္

၁။ ပူေရႏၲံ ေဘာဓိသမၻာေရ၊
နိဗၺတၱံ ေမာရေယာနိယံ။
ေယန သံ၀ိဟိတာ ရကၡံ၊
မဟာသတၱံ ၀ေနစရာ။

၂။စိရႆံ ၀ါယမႏၲာပိ၊
ေန၀ သကၡႎသု ဂဏွိတံု။
ျဗဟၼမႏၲ ႏၲိ အကၡာတံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ဥေဒတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ယရိႆ ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ
ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ဒိ၀သံ၊

၄။ေယ ျဗာဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ၊
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱာယာ၊
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ စရတိ ဧ သနာ။

၅။ အေပတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆ၀ဏ္ေဏာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ
ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ရတၱႎ။

၆။ ေယ ျဗဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၱဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဘာဓိယာ။
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ ၀ါသ မကပၸယိ။

ေမာရသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ခႏၶသုတ္

၁။ သဗၺာသီ၀ိသဇာတီနံ၊
ဒိဗၺမႏၲာဂဒံ ၀ိယ။
ယံ နာေသတိ ၀ိသံ ေဃာရံ
ေသသဥၥာပိ ပရိႆယံ။
၂။ အာဏာေကၡတၱမွိ သဗၺတၳ၊
သဗၺဒါ သဗၺပါဏိနံ။
သဗၺေသာပိ နိ၀ါေရတိ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ၀ိ႐ူပေကၡဟိ ေမ ေမတၱံ။
ေမတၱံ ဧရာပေထဟိ ေမ။
ဆဗ်ာပုေတၱဟိ ေမ ေမတံ၊
ေမတၱံ ကဏွာေဂါတမေကဟိ စ။

၄။ အပါဒေကဟိ ေမ ေမတၱံ၊
ေမတၱံ ဒြိပါဒေကဟိ ေမ။
စတုပၸေဒဟိ ေမ ေမတၱံ၊
ေမတၱံ ဗဟုပၸေဒဟိ ေမ။

၅။ မာ မံ အပါဒေကာ ဟႎသိ၊
မာ မံ ဟႎသိ ဒြိပါဒေကာ။
မာ မံ စတုပၸေဒါ ဟႎသိ၊
မာ မံ ဟႎသိ ဗဟုပၸေဒါ။

၆။ သေဗၺ သတၱာ သေဗၺ ပါဏာ၊
သေဗၺ ဘူတာ စ ေကာ၀လာ။
သေဗၺ ဘျဒာနိ ပႆႏၲဳ၊
မာ ကဥၥိ ပါပ မာဂမာ။

၇။ အပၸမာေဏာ ဗုေဒၶါ၊
အပၸမာေဏာ ဓေမၼာ။
အပၸမာေဏာ သံေဃာ
ပမာဏာ၀ႏၲာနိ သရီသပါနိ။
အဟိ ၀ိစၧိကာ သတပဒီ၊
ဥဏၰနာဘီ သရဗူ မူသိကာ။

၈။ ကတာ ေမ ရကၡာ ကတံ ေမ ပရိတၱံ
ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ။
ေသာဟံ နေမာ ဘဂ၀ေတာ။
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

ခႏၶသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေမတၱသုတ္

၁။ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊
ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။
ယဥႇိ ေစ၀ါႏုယုဥၨေႏၲာ၊
ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။

၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊
ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။
ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ။
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊
ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊
သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။

၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊
အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။
သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊
အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

၅။န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊
ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ ၀ေဒယ်ဳံ။
သုခိေနာ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊
သဗၺတတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊
တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၲာ၊
မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

၇။ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊
ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။
ဘူတာ၀ သမၻေ၀သီ၀၊
သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊
နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊
နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။

၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊
မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။
ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊
မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

၁၀။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊
မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊
အသမၺာဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။

၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊
သယာေနာယာ၀တာႆ ၀ိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊
ျဗဟၼ ေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာတု။

၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊
သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊
န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။

ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ရတနသုတ္

၁။ ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ
တထာဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ၊
ဒသ ဥပပါရမိေယာ၊
ဒသ ပရမတၱ ပါရမိေယာတိ၊
သမတႎ သ ပါရမိေယာ၊
ပဥၥ မဟာပရိစၥာေဂ၊
ေလာကတၳ စရိယံ ဉာတတၳ စရိယံ၊
ဗုဒၶတၳ စရိယႏၲိ တိေႆာ စရိယာေယာ၊
ပစၧိမဘေ၀ ဂဗၻေ၀ါကၠႏၲႎ၊
ဇာတႎ အဘိ နိကၡမနံ၊
ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရ၀ိဇယံ၊
သဗၺညဳတညာဏပၸဋိေ၀ဓံ၊
ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနံ၊
န၀ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ၊
သဗၺပိေမ ဗုဒၶဂုေဏ၊
အာ၀ေဇၨတြာ
ေ၀သာလိယာ တီသု ပါကာရႏၲ ေရသု၊
တိယာမရတၱႎ ပရိတၱံ ကေရာေႏၲာ၊
အာယသၼာ အာနႏၵတၳေရာ ၀ိယ၊
ကာ႐ုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ

၂။ေကာဍီ သတဟေႆသု
စကၠ၀ါေဠသု ေဒ၀တာ။
ယႆာဏံ ပဋဂၢဏွႏၲိ၊
ယဥၥ ေ၀သာလိယာ ပုေရ။

၃။ ေရာဂါ မႏုႆဒုဗၻိကၡ
သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ။
ခိပၸ မႏၲရ ဓာေပသိ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ၊

၄။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါယာနိ ၀ အႏၲလိေကၡ။
သေဗၺ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀ႏၲဳ၊
အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။

၅။တသၼာ ဟိ ဘူတာ နိသာေမတ သေဗၺ၊
ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊
ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၲိ ေယ ဗလႎ၊
တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

၆။ ယံကိဥၥိ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
နေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၇။ ခယံ ၀ိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ၊
ယဒဇၥ်ဂါ သက်မုနီ သမာဟိေတာ။
န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိဥၥိ၊
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏိတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၈။ ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစႎ၊
သမာဓိ မာနႏၲရိက ညမာဟဳ၊
သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ဇၨတိ၊
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၉။ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊
စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏၲိ။
ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာ၀ကာ၊
ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၹလာနိ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၀။ ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠႇန၊
နိကၠာမိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။
ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ ၀ိဂယွ၊
လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတႎ ဘုဥၥမာနာ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၁။ ယထိႏၵခီေလာ ပထ၀ိႆိေတာ သိယာ၊
စတုဗၻိ ၀ါေတဟိ အသမၸကမၸိေယာ။
တထူပမံ သပၸဳရိသံ ၀ဒါမိ၊
ေယာ အရိယသစၥာနိ အေ၀စၥ ပႆတိ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၂။ ေယ အရိယသစၥာနိ ၀ိဘာ၀ယႏၲိ၊
ဂမၻီရ ပေညန သုေဒသိတာနိ။
ကိဥၥာပိ ေတ ေဟာႏၲိ ဘုသံ ပမတၱာ၊
န ေတ ဘ၀ အ႒မ မာဒိယႏၲိ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၃။ သဟာ၀ႆ ဒႆနသမၸဒါယ၊
တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘ၀ႏၲိ။
သကၠာယ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၧိတဥၥ၊
သီလဗၺတံ ၀ါပိ ယဒတၳိ ကိဥၥိ။

၁၄။ စတူဟပါေယဟိ စ ၀ိပၸမုေတၱာ၊
ဆစၥာဘိ ဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတုံ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၅။ ကိဥၥာပိ ေသာ ကမၼကေရာတိ ပါပကံ၊
ကာေယန ၀ါစာ ဥဒ ေစတသာ ၀ါ။
အဘဗၺေသာ တႆ ပဋိစၧဒါယ၊
အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ၀ုတၱာ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သစၥာန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၆။ ၀နပၸဂုေမၺ ယထ ဖုႆိတေဂၢ၊
ဂိမွာန မာေသ ပဌမသၼႎ ဂိေမွ။
တထူပမံ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ၊
နိဗၺာနဂါမႎ ပရမံ ဟိတာရ။
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၇။၀ေရာ ၀ရညဴ ၀ရေဒါ ၀ရာဟေရာ။
အႏုတၱေရာ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ။
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၈။ ခီဏံ ပုရာဏံ န၀ နတၳိ သမၻ၀ံ၊
၀ိရတၱစိတၱာ ယတိေက ဘ၀သၼႎ။
ေတ ခီဏဗီဇာ အ၀ိ႐ုဠႇိ စႏၵာ၊
နိဗၺႏၲိ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီေပါ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၉။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂထာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ။
ဗုဒၶံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

၂၀။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ
ဘုမ္မာနိ ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ၊
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆ ပူဇိတံ။
ဓမ္မံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

၂၁။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမ္မာနိ ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ၊
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆ ပူဇိတံ၊
သံဃံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

ရတန သုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

မဂၤလသုတ္

၁။ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသ ဟိ၊
စိႏၲယႎ သု သေဒ၀ကာ၊
ေသာတၳာနံ နာဓိ ဂစၧႏၲိ၊
အ႒တၱႎ သဥၥ မဂၤလံ။

၂။ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊
သဗၺပါပ၀ိနာသနံ။
သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊
မဂၤလံ တံ ပဏာမ ေဟ။

၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ၊
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ၊
၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊
အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။
အထေခါ အညတရာ ေဒ၀ေတာ
အဘိကၠႏၲ ၀ဏၰာ
ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ
ေယန ဘဂ၀ါ၊ ေတႏုပသကႋမ။
ဥပသကႋမတြာ ဘဂ၀ႏၲံ - အဘိ၀ါေဒတြာ။
ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ။
ဧကမႏၲံ ႒ိထာ ေခါ သာ ေဒ၀တာ
ဘဂ၀ႏၲံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။

၄။ဗဟူ ေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊
မဂၤလာနိ အစိႏၲ ယံု။
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊
ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။

၅။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊
ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၆။ ပတိ႐ူပ ေဒသ၀ါေသာ စ၊
ပုေဗၺ စ ကတ ပုညတာ။
အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊
၀ိနေယာစ သုကိကၡိေတာ။
သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ။
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၈။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊
ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။
အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၉။ ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊
ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ။
အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၀။ အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊
မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။
အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၁။ ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊
သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။
ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၂။ခႏၲီစ ေသာ၀စႆတာ၊
သမဏာနဥၥ ဒႆနံ၊
ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၃။ တေပါ စျဗဟၼစရိယဥၥ
အရိယာသစၥာန ဒႆနံ၊
နိဗၺာန သစၧိကိရိယာ စ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၄။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊
စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ၊
အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊
သဗၺတၳ မပရာဇိတာ။
သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၧႏၲိ၊
တံ ေတသံ မဂၤလ မုတၱမံ။

မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပရိတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳးသြားလကၤာ

မဟာမဂၤလသုတ္ - က်ိဳးညႊန္ထုတ္ေသာ္၊ ေလာကုတ္၊ ေလာကီ၊ ႏွစ္လီ မဂၤလာ၊ ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး၊ ရြာသြန္းမိုးသို႕၊ ေ၀ျဖိဳးလွပ၊ တိုးပြားလွတည္း။

ရတနသုတ္ျမတ္ - သုံးၾကိမ္ဖတ္က၊ သတ္ျဖတ္ခႏၶာ၊ ေရာဂါဥပဒ္၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး၊ ကပ္သံုးပါးတို႕၊ ေရွာင္ရွား ေျပးၾက ျငိမ္္းေအး လွသည္။

ေမတၱသုတ္မွာ - ေဒ၀ါနတ္ျမား၊ ခ်စ္ခင္ပြား၍ ဆိုးရြားအိမ္မက္၊ မျမင္မက္ဘဲ၊ အိပ္စက္နိုးထ၊ ခ်မ္းသာရလ်က္၊ ရန္စရန္ေျငာင့္၊ ျပန္ေျပာက္လိုက၊ ရြတ္ၾကအဟဳတ္၊ ခုႏွစ္အုပ္တည္း။

ခႏၶသုတ္မြန္္ - ဆိပ္ထန္ဆိုးရြား၊ ေျမႊကင္းမ်ားႏွင့္၊ သစ္၊ က်ား၊ ၀ံ၊ ေအာင္း၊ သားရဲေပါင္းတို႕၊ ကြာေရွာင္းေ၀းရာ၊ ဖဲသြားခါေအာင္၊ ရြတ္ပါေန႕ည၊ ကိုးၾကိမ္ တည္း။

ေမာရသုတ္မွာ - ရာဇ၀တ္ေဘး၊ ေျပး၍မလြတ္၊ မခၽြတ္ေယာက္ျငား၊ ရင္ဆိုင္လားေသာ္၊ စိတ္အားမျပတ္၊ ေနထြက္၊ ေန၀င္၊ ျမဲလွ်င္မျပတ္၊ ရြတ္ဆိုအပ္၏။

၀ဋၬသုတ္မွာ - ရြာမီး၊ ျမိဳ႕မီး၊ ေတာမီးမက်န္၊ မီးေဘးရန္မွ ကင္းေ၀းရ၏။

ဓဇဂၢသုတ္မွာ - ျပင္းစြာ ေၾကာက္လွ၊ တုန္လႈပ္ၾက၍၊ စိတ္ကေခ်ာက္ျခား၊ ထိတ္လန္႕မ်ားလ်က္၊ ေၾကာက္အားဖိစီး၊ ၾကက္သီးျဖန္းလာ၊ ရြတ္ဆိုရာ၏။

အာဋာနာဋိယ - ရြတ္ဖတ္ၾကေလ၊ တေစၧမွင္စာ၊ မာက်မ္းေျမဘုတ္၊ ဖုတ္သဘက္က်တ္၊ နတ္ဆိုးမက်န္၊ ကုမၻဏ္ဘီလူး၊ ထူးထူးေႏွာင့္ယွက္၊ ႏွိပ္စက္မႈမရွိ၊ ခ်မ္းသာဘိ၏။

အဂၤုလိမာလ - သုတ္အရမူ၊ မိန္းမဓမၼတာ၊ မီးဖြားခါနီး၊ ဆင္းရဲၾကီးက၊ မညည္းသန္႕စင္၊ ဖြားျမင္ေစလို၊ ေရကို သံုးခါ၊ စစ္ပီးကာမွ်၊ ခုႏွစ္ခါမန္းတိုက္၊ ကိုယ္၌ စြဲ၀င္၊ ေဘးဘ်မ္းစင္၏။

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ျမတ္ - သံုးၾကိမ္ဖတ္မူ၊ စြဲလတ္ေရာဂါ၊ ေ၀ဒနာမွ ပိန္္းၾကာဖက္တြင္၊ ေရမတင္သို႕၊ ၾကည္လင္ေအးျမ၊ ခ်မ္းသာရ၏။

ပုဗၺဏွသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္ဆိုေသာ္ - ျဂိဳဟ္စီးျဂိဳဟ္နင္း၊ ဆိုးရြားခ်င္းတြင္၊ နိမ့္ဆင္းၾကမၼာ၊ ဆိုးဒသာႏွင့္၊ ဇာတာစန္းလဂ္၊ ညႇိဳးႏြမ္းခ်က္မွ၊ ဆက္ဆက္မုခ်၊ လြတ္ကင္းၾကသည္၊ ဒိ႒လက္ငင္းေကာင္းက်ိဳးတည္း။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပရိတ္ေတာ္ဟူသည္

ပရိတ္ေတာ္ဟူသည့္ စကားသည္ ပရိတၱဟူ သည့္ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
အရံအတားဟု ဆိုလိုေၾကာင္း ပရိတ္အဖြင့္က်မ္းမ်ားက ဆိုပါသည္။
ပရိတၱသဒၵါသည္ ထက္၀န္းက်င္မွ က်ေရာက္လာတတ္ေသာ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္တို႕ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဖြင့္ဆိုေပေသးသည္။
တနည္းအားျဖင့္ အကာအကြယ္ဟု လည္းေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။
မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ပရိတ္ဟူသည္ ေရာဂါေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေအာင္၊ မက်ေရာက္ေအာင္ထက္၀န္းက်င္မွ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္တတ္ေသာ တရားေတာ္ဟူ၍ မွတ္သားနိုင္ပါသည္

ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္ ေလးဆယ့္ငါး၀ါကာလအတြင္း ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ဗုဒၶါ ဘိေသက ေဒသနာေတာ္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါ အျပည့္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက ေလာကီ ေလာကုတ္အက်ိဳး ႏွစ္ျဖာတို႕ကို မုခ်မွန္ကန္စြာ ရရွိနိုင္ ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ပရိတ္ေတာ္တို႕တြင္ 'ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ' ဟူေသာ အမႊမ္းပါလွ်င္ ပရိတ္ၾကီးဟု ေခၚတြင္၍ ပရိတၱံ သီးသန္႕မပါေသာ 'မဂၤလံ တံ ဘဏာမေဟ' အမႊမ္းပါလွ်င္ ပရိတ္ငယ္ ျဖစ္သည္ဟု ေရွးပညာရွင္မ်ားက မိန္႕ဆိုၾကပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ သဒၶါတရား ထက္ထက္သန္သန္၊ အက်င့္ေကာင္းသီလတို႕ျဖင့္ ရြတ္ဆိုပါက အစြမ္းထက္ျမက္၍ မိမိလိုရာ ခရီးကို မလြဲဧကန္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...