စေန ေန႕ဖြား


• စေန ေန႕ဖြား


တဏွကၤေရာ ေရဝေတာစ ၊
သုဇာတာ စ ဝိပႆီေကာ ။
ေသာရီ ဝါေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေသာၾကာ ေန႕ဖြား


• ေသာၾကာ ေန႕ဖြား


သုမေနာ သုေမေဓာ ဗုေဒၶါ ၊
ဖုေႆာဇိေနာ စ ေဂါတေမာ ။
သုကၠဝါ ေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ၾကာသပေတး ေန႕ဖြား


• ၾကာသပေတး ေန႕ဖြား


မဂၤေလာ ပဒုမုတၱေရာ ၊
တိေႆာနာေထာ စ ကႆေပါ ။
ဂု႐ု ဝါေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဗုဒၶဟူး ေန႕ဖြား


• ဗုဒၶဟူး ေန႕ဖြား


ေကာ႑ေညာ နာရေဒါ သတၱာ ၊
သိဒၶေတၳာ ေကာဏာဂမေနာ ။
ဗုဒၶဝါေရ အဘိဇာတာ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အဂၤါေန႕ဖြား


• အဂၤါေန႕ဖြား


ဒီပကၤေရာ ပဒုေမာ စ ၊
ဓမၼဒႆီ ကကုသေႏၶာ ။
ေဘာမဝါေရ အဘိဇာတာ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

တနလၤာ ေန႕ဖြား


• တနလၤာ ေန႕ဖြား


သရဏကၤေရာ ေနာမာ စ၊
အတၱဒ စ ေဝႆဘူ ။
စႏၵဝါ ေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

တနဂၤေႏြေန႕ဖြား• တနဂၤေႏြေန႕ဖြား

ေမဓကၤေရာ ေသာဘိေတာစ ၊
ပိယဒႆီ သိခီ ဇိေနာ ။
ရဝိဝါေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

သံေဝဂလကၤာ- ရွစ္ပုဒ္


သံေဝဂလကၤာ- ရွစ္ပုဒ္

• ၁ ။ ႏုနယ္ ႐ုပ္ဆင္း၊ ပ်ိဳမ်စ္ျခင္း ကား ၊ အိုမင္းေနာက္ဆုံး ရွိေခ်၏ ။
• ၂ ။ ဥစၥာဆင္ျမင္း ၊ ေပါမ်ားျခင္းကား ၊ ယိုယြင္း ေနာက္ဆုံးရွိေခ်၏ ။
• ၃ ။ ဝိညာဥ္ ထင္လင္း ၊ အသက္ရွင္ျခင္းကား ၊ ေသျခင္းေနာက္ဆုံး ရွိေခ်၏ ။
• ၄ ။ ခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္း ၊ ဆက္ဆံျခင္းကား ၊ ေကြကြင္းေနာက္ဆုံး ရွိေခ်၏။
• ၅ ။ တက္ႂကြားႂကြႂကြ ၊ ျမင္သမွ်ကား ၊ ေလွ်ာက်ေနာက္ဆုံး ရွိေခ်၏။
• ၆ ။ ခုံမင္ခယ ၊ ခ်စ္သမွ်ကား ၊ ေသာက ေနာက္ဆုံး ရွိေခ်၏ ။
• ၇ ။ ပြဲလယ္ျပင္ပ ၊ ခ်ီးမႊမ္းသမွ် ၊ ႐ႈတ္ခ် ေနာက္ဆုံး ရွိေခ်၏ ။
• ၈ ။ ၾကည္သာ ရႊင္ပ် ၊ ခ်မ္းသာလွလည္း ၊ ဒုကၡ ေနာက္ဆုံး ရွိေခ်၏။

သံေဝဂ လကၤာ ရွစ္ပုဒ္ ျပီး၏ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...