နေမာငါးခ်က္ စီးပြါးတက္ ပုတီးစိပ္နည္း

နေမာ ငါးခ်က္ကို ပုတီးမစိပ္မီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို ဦးစြာ ပုတီး ကိုးပတ္စိပ္ပါ ။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ အရဟေတာ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္
- နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် ) သုံးပတ္( နေမာ ငါးခ်က္ကို ကိုးရက္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ စိပ္ပါက သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ။)

No comments: