ပါဠိစာလုံး ဆင့္ဖတ္နည္း ရွင္းတမ္းပါဠိစာလုံး ဆင့္ဖတ္နည္း ရွင္းတမ္း


၁ ။ ႏွစ္လုံးဆင့္မွာ ၊ အထက္သာ ၊ သတ္ပါ ျမဲ ဧကန္ ။
၂ ။ သေဝလည္းထိုး ၊ တ - သတ္မ်ိဳး ၊ ဖတ္႐ိုး စ - သတ္သံ ။
၃ ။ သေဝ လည္းထိုး ၊ န - သတ္မ်ိဳး ၊ ဖတ္႐ိုး င - သတ္သံ ။
၄ ။ သေဝ ေရးခ် ၊ သတ္ျမင္ က ၊ မွတ္ၾက ဝ - ဆြဲသံ ။
၅ ။ ဟထိုး ဝဆြဲ ၊ ရရစ္ ယပင္း ၊ ေတြ႕လ်င္းက ၊ ႏွစ္ဝတာဝန္ ၊ ေက်ပြန္ ေစရန္ ၊ အသံ အသတ္ ယူျမဲမွတ္ ။


၁ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
အကၡရာ ၂ လုံးဆင့္ ေတြ႕လွ်င္ အေပၚတြင္ ရွိေသာ အထက္အကၡရာ ကို အသတ္တင္၍ ဖတ္ ။ အသံေသ ျပီ ၊ ေရွ႕ အကၡရာ ႏွင့္ တြဲ၍ ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - သမႏၲာ = သ မန္ တာ

၂ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ႏွင့္တြဲေသာ တ - သတ္ ကို စ - သတ္ သံထြက္၍ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - ေမတၱာ = ေမတ္ တာ = မစ္ တာ

၃ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ႏွင့္ တြဲ ေသာ န - သတ္ ကို င - သတ္အသံထြက္၍ ဖတ္ရမည္ ။
ဥပမာ - ပူေရႏၲံ = ပူ ေရ န္ တံ = ပူ ရင္ တံ

၄ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
သေဝထိုး ေရးခ် ကို ဝ - ဆြဲ သံထြက္၍ ဖတ္ရ မည္ ။
ဥပမာ - ေဟာႏၲဳ = ေဟာ န္ တု = ဟြန္ တု

၅ ။ အဓိပၸါယ္မွာ
ဟထိုး ဝဆြဲ ရရစ္ ယပင့္ အကၡရာ စာလုံးမ်ားႏွင့္ တြဲ ေသာ အကၡရာ သည္ အသတ္တာဝန္ ကို လည္း ယူရသည္ ။
မိမိမူလ အသံလည္းထြက္ရသည္ ။
ဥပမာ - အ မွ = အမ္ မွ
ဤ ျပယုဂ္တို႕ ၌ ဟထိုး ႏွင့္ တြဲေသာ မ ၊ ဏ ၊ န - အကၡရာ တို႕သည္ အသတ္တာဝန္ ကို လည္း ယူရသည္ ။ မိမိ၏ မူလ ဗ်ည္းအသံ လည္း ထြက္ရမည္ ။အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

သ က် = သက္ က်
ဤ ျပယုဂ္ တို႕ ၌ ယပင့္ ႏွင့္တြဲေသာ က ႏွင့္ သ တို႕သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

စ ၾကာ = စက္ ၾကာ
ဤျပယုဂ္ တို႕ ၌ ရရစ္ ႏွင့္ တြဲေသာ က ႏွင့္ တ အကၡရာ တို႕ သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳးကို ယူထားသည္ ။

က တြာ = ကတ္ တ ဝါ
ဤျပယုဂ္ တို႕ ၌ ဝ - ဆြဲ ႏွင့္ တြဲေသာ တ - အကၡရာ တို႕ သည္ အသတ္ ႏွင့္ အသံ တာဝန္ ၂ မ်ိဳး ကို ယူထားသည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဟထိုး သည္ ဟ ၊ ယပင့္ သည္ ယ ၊ ရရစ္ သည္ ရေကာက္ ၊ ဝ ဆြဲ သည္ ဝ -အကၡရာ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ဟု အသီးသီး မွတ္ ။


ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...