ရတနသုတ္

၁။ ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ
တထာဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ၊
ဒသ ဥပပါရမိေယာ၊
ဒသ ပရမတၱ ပါရမိေယာတိ၊
သမတႎ သ ပါရမိေယာ၊
ပဥၥ မဟာပရိစၥာေဂ၊
ေလာကတၳ စရိယံ ဉာတတၳ စရိယံ၊
ဗုဒၶတၳ စရိယႏၲိ တိေႆာ စရိယာေယာ၊
ပစၧိမဘေ၀ ဂဗၻေ၀ါကၠႏၲႎ၊
ဇာတႎ အဘိ နိကၡမနံ၊
ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရ၀ိဇယံ၊
သဗၺညဳတညာဏပၸဋိေ၀ဓံ၊
ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနံ၊
န၀ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ၊
သဗၺပိေမ ဗုဒၶဂုေဏ၊
အာ၀ေဇၨတြာ
ေ၀သာလိယာ တီသု ပါကာရႏၲ ေရသု၊
တိယာမရတၱႎ ပရိတၱံ ကေရာေႏၲာ၊
အာယသၼာ အာနႏၵတၳေရာ ၀ိယ၊
ကာ႐ုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ

၂။ေကာဍီ သတဟေႆသု
စကၠ၀ါေဠသု ေဒ၀တာ။
ယႆာဏံ ပဋဂၢဏွႏၲိ၊
ယဥၥ ေ၀သာလိယာ ပုေရ။

၃။ ေရာဂါ မႏုႆဒုဗၻိကၡ
သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ။
ခိပၸ မႏၲရ ဓာေပသိ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ၊

၄။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါယာနိ ၀ အႏၲလိေကၡ။
သေဗၺ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀ႏၲဳ၊
အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။

၅။တသၼာ ဟိ ဘူတာ နိသာေမတ သေဗၺ၊
ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊
ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၲိ ေယ ဗလႎ၊
တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

၆။ ယံကိဥၥိ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
နေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၇။ ခယံ ၀ိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ၊
ယဒဇၥ်ဂါ သက်မုနီ သမာဟိေတာ။
န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိဥၥိ၊
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏိတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၈။ ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစႎ၊
သမာဓိ မာနႏၲရိက ညမာဟဳ၊
သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ဇၨတိ၊
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၉။ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊
စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏၲိ။
ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာ၀ကာ၊
ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၹလာနိ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၀။ ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠႇန၊
နိကၠာမိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။
ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ ၀ိဂယွ၊
လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတႎ ဘုဥၥမာနာ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၁။ ယထိႏၵခီေလာ ပထ၀ိႆိေတာ သိယာ၊
စတုဗၻိ ၀ါေတဟိ အသမၸကမၸိေယာ။
တထူပမံ သပၸဳရိသံ ၀ဒါမိ၊
ေယာ အရိယသစၥာနိ အေ၀စၥ ပႆတိ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၂။ ေယ အရိယသစၥာနိ ၀ိဘာ၀ယႏၲိ၊
ဂမၻီရ ပေညန သုေဒသိတာနိ။
ကိဥၥာပိ ေတ ေဟာႏၲိ ဘုသံ ပမတၱာ၊
န ေတ ဘ၀ အ႒မ မာဒိယႏၲိ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၃။ သဟာ၀ႆ ဒႆနသမၸဒါယ၊
တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘ၀ႏၲိ။
သကၠာယ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၧိတဥၥ၊
သီလဗၺတံ ၀ါပိ ယဒတၳိ ကိဥၥိ။

၁၄။ စတူဟပါေယဟိ စ ၀ိပၸမုေတၱာ၊
ဆစၥာဘိ ဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတုံ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၅။ ကိဥၥာပိ ေသာ ကမၼကေရာတိ ပါပကံ၊
ကာေယန ၀ါစာ ဥဒ ေစတသာ ၀ါ။
အဘဗၺေသာ တႆ ပဋိစၧဒါယ၊
အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ၀ုတၱာ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သစၥာန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၆။ ၀နပၸဂုေမၺ ယထ ဖုႆိတေဂၢ၊
ဂိမွာန မာေသ ပဌမသၼႎ ဂိေမွ။
တထူပမံ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ၊
နိဗၺာနဂါမႎ ပရမံ ဟိတာရ။
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၇။၀ေရာ ၀ရညဴ ၀ရေဒါ ၀ရာဟေရာ။
အႏုတၱေရာ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ။
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၈။ ခီဏံ ပုရာဏံ န၀ နတၳိ သမၻ၀ံ၊
၀ိရတၱစိတၱာ ယတိေက ဘ၀သၼႎ။
ေတ ခီဏဗီဇာ အ၀ိ႐ုဠႇိ စႏၵာ၊
နိဗၺႏၲိ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီေပါ။
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၉။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂထာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ။
ဗုဒၶံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

၂၀။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ
ဘုမ္မာနိ ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ၊
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆ ပူဇိတံ။
ဓမ္မံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

၂၁။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမ္မာနိ ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ၊
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆ ပူဇိတံ၊
သံဃံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

ရတန သုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

မဂၤလသုတ္

၁။ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသ ဟိ၊
စိႏၲယႎ သု သေဒ၀ကာ၊
ေသာတၳာနံ နာဓိ ဂစၧႏၲိ၊
အ႒တၱႎ သဥၥ မဂၤလံ။

၂။ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊
သဗၺပါပ၀ိနာသနံ။
သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊
မဂၤလံ တံ ပဏာမ ေဟ။

၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ၊
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ၊
၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊
အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။
အထေခါ အညတရာ ေဒ၀ေတာ
အဘိကၠႏၲ ၀ဏၰာ
ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ
ေယန ဘဂ၀ါ၊ ေတႏုပသကႋမ။
ဥပသကႋမတြာ ဘဂ၀ႏၲံ - အဘိ၀ါေဒတြာ။
ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ။
ဧကမႏၲံ ႒ိထာ ေခါ သာ ေဒ၀တာ
ဘဂ၀ႏၲံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။

၄။ဗဟူ ေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊
မဂၤလာနိ အစိႏၲ ယံု။
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊
ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။

၅။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊
ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၆။ ပတိ႐ူပ ေဒသ၀ါေသာ စ၊
ပုေဗၺ စ ကတ ပုညတာ။
အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊
၀ိနေယာစ သုကိကၡိေတာ။
သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ။
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၈။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊
ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။
အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၉။ ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊
ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ။
အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၀။ အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊
မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။
အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၁။ ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊
သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။
ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၂။ခႏၲီစ ေသာ၀စႆတာ၊
သမဏာနဥၥ ဒႆနံ၊
ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၃။ တေပါ စျဗဟၼစရိယဥၥ
အရိယာသစၥာန ဒႆနံ၊
နိဗၺာန သစၧိကိရိယာ စ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၄။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊
စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ၊
အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊
သဗၺတၳ မပရာဇိတာ။
သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၧႏၲိ၊
တံ ေတသံ မဂၤလ မုတၱမံ။

မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ပရိတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳးသြားလကၤာ

မဟာမဂၤလသုတ္ - က်ိဳးညႊန္ထုတ္ေသာ္၊ ေလာကုတ္၊ ေလာကီ၊ ႏွစ္လီ မဂၤလာ၊ ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး၊ ရြာသြန္းမိုးသို႕၊ ေ၀ျဖိဳးလွပ၊ တိုးပြားလွတည္း။

ရတနသုတ္ျမတ္ - သုံးၾကိမ္ဖတ္က၊ သတ္ျဖတ္ခႏၶာ၊ ေရာဂါဥပဒ္၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး၊ ကပ္သံုးပါးတို႕၊ ေရွာင္ရွား ေျပးၾက ျငိမ္္းေအး လွသည္။

ေမတၱသုတ္မွာ - ေဒ၀ါနတ္ျမား၊ ခ်စ္ခင္ပြား၍ ဆိုးရြားအိမ္မက္၊ မျမင္မက္ဘဲ၊ အိပ္စက္နိုးထ၊ ခ်မ္းသာရလ်က္၊ ရန္စရန္ေျငာင့္၊ ျပန္ေျပာက္လိုက၊ ရြတ္ၾကအဟဳတ္၊ ခုႏွစ္အုပ္တည္း။

ခႏၶသုတ္မြန္္ - ဆိပ္ထန္ဆိုးရြား၊ ေျမႊကင္းမ်ားႏွင့္၊ သစ္၊ က်ား၊ ၀ံ၊ ေအာင္း၊ သားရဲေပါင္းတို႕၊ ကြာေရွာင္းေ၀းရာ၊ ဖဲသြားခါေအာင္၊ ရြတ္ပါေန႕ည၊ ကိုးၾကိမ္ တည္း။

ေမာရသုတ္မွာ - ရာဇ၀တ္ေဘး၊ ေျပး၍မလြတ္၊ မခၽြတ္ေယာက္ျငား၊ ရင္ဆိုင္လားေသာ္၊ စိတ္အားမျပတ္၊ ေနထြက္၊ ေန၀င္၊ ျမဲလွ်င္မျပတ္၊ ရြတ္ဆိုအပ္၏။

၀ဋၬသုတ္မွာ - ရြာမီး၊ ျမိဳ႕မီး၊ ေတာမီးမက်န္၊ မီးေဘးရန္မွ ကင္းေ၀းရ၏။

ဓဇဂၢသုတ္မွာ - ျပင္းစြာ ေၾကာက္လွ၊ တုန္လႈပ္ၾက၍၊ စိတ္ကေခ်ာက္ျခား၊ ထိတ္လန္႕မ်ားလ်က္၊ ေၾကာက္အားဖိစီး၊ ၾကက္သီးျဖန္းလာ၊ ရြတ္ဆိုရာ၏။

အာဋာနာဋိယ - ရြတ္ဖတ္ၾကေလ၊ တေစၧမွင္စာ၊ မာက်မ္းေျမဘုတ္၊ ဖုတ္သဘက္က်တ္၊ နတ္ဆိုးမက်န္၊ ကုမၻဏ္ဘီလူး၊ ထူးထူးေႏွာင့္ယွက္၊ ႏွိပ္စက္မႈမရွိ၊ ခ်မ္းသာဘိ၏။

အဂၤုလိမာလ - သုတ္အရမူ၊ မိန္းမဓမၼတာ၊ မီးဖြားခါနီး၊ ဆင္းရဲၾကီးက၊ မညည္းသန္႕စင္၊ ဖြားျမင္ေစလို၊ ေရကို သံုးခါ၊ စစ္ပီးကာမွ်၊ ခုႏွစ္ခါမန္းတိုက္၊ ကိုယ္၌ စြဲ၀င္၊ ေဘးဘ်မ္းစင္၏။

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ျမတ္ - သံုးၾကိမ္ဖတ္မူ၊ စြဲလတ္ေရာဂါ၊ ေ၀ဒနာမွ ပိန္္းၾကာဖက္တြင္၊ ေရမတင္သို႕၊ ၾကည္လင္ေအးျမ၊ ခ်မ္းသာရ၏။

ပုဗၺဏွသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္ဆိုေသာ္ - ျဂိဳဟ္စီးျဂိဳဟ္နင္း၊ ဆိုးရြားခ်င္းတြင္၊ နိမ့္ဆင္းၾကမၼာ၊ ဆိုးဒသာႏွင့္၊ ဇာတာစန္းလဂ္၊ ညႇိဳးႏြမ္းခ်က္မွ၊ ဆက္ဆက္မုခ်၊ လြတ္ကင္းၾကသည္၊ ဒိ႒လက္ငင္းေကာင္းက်ိဳးတည္း။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...