ပုဗၺဏွသုတ္

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊
ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊
ဗုဒၶါႏုဘာေ၀န ၀ိနသ ေမႏၲဳ။

၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊
ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သဒၵါ။
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊
ဓမၼာ ႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။

၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊
ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊
သံဃာႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။

၄။ ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊
ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။
ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊
ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

၅။ ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ၊
သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။
သေဗၺ ေဒ၀ါ ႏုေမာဒႏၲဳ၊
သဗၺသမၸတၱိ သိဒၶိယာ။

၆။ ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊
သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
ဘာ၀နာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊
ဂစၧႏၲဳ ေဒ၀တာ ဂတာ။

၇။ သေဗၺ ဗုဒၶါ ဗလပၸတၱာ၊
ပေစၥကာနဥၥ ယံ ဗလံ။
အရဟႏၲာနဥၥ ေတေဇန၊
ရကၡံ ဗႏၶာမိ သဗၺေသာ။

၈။ ယံကိဥၥ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶါ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၉။ ယံကိဥၥ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၀။ ယံကိဥၥ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၁၁။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊
ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။
သဗၺ ဗုဒၶါ ႏုဘာေ၀န၊
သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။

၁၂။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊
ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။
သဗၺ ဓမၼာ ႏုဘာေ၀န၊
သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။

၁၃။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊
ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။
သဗၺ သံဃာ ႏုဘာေ၀န၊
သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။

၁၄။ မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊
ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊
ပေတၱာ သေမၼာဓိ မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥ၀ဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၅။ ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊
သက်ာနံ နႏၵိ၀ၯေနာ။
ဧ၀ေမ၀ ဇေယာ ေဟာတု၊
ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။

၁၆။ အပရာဇိတပလႅေကၤ၊
သီေသ ပုထု ၀ိပုကၡေလ။
အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊
အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။

၁၇။ သုနကၡတၠံ သုမဂၤလံ၊
သပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊
သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။

၁၈။ ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊
၀ါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၼံ၊
ပဏီဓိ ေတ ပဒကၡိေဏ။

၁၉။ ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊
လဘႏၲေတၳ ပဒကၡိေဏ။
ေတ အတၳလဒၶါ သုခိတာ၊
၀ိ႐ုဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊
သဟ သဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

ပုဗၺဏွသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္

၁။ သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊
သဗၺဒုကၡ၀ိနာသေန။
သတၱ ဓေမၼ စ ေဗာဇၥ်ေဂၤ၊
မာရ ေသနာပမဒၵေန။

၂။ ဗုဇၥ်ိတြာ ေယ စိေမ သတၱာ၊
တိဘ၀ါ မုတၱ ကုတၱမာ။
အဇာတိ မဇရာ ဗ်ာဓႎ၊
အမတံ နိဗၻယံ ဂတာ။

၃။ ဧ၀မာဒိဂုဏူေပတံ၊
အေနကဂုဏသဂၤဟံ။
ၾသသဓဥၨ ဣမံ မႏၲံ၊
ေဗာဇၥ်ဂၤဥၥ ဘဏာမ ေဟ။

၄။ ေဗာဇၥ်ေဂၤါ သတိသခၤါေတာ၊
ဓမၼာနံ ၀ိစေယာ တထာ။
၀ီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊
ေဗာဇၥ်ဂၤါ စ တထာ ပေရ။

၅။ သမာဓု ေပကၡာ ေဗာဇၥ်ဂၤါ၊
သေတၱ ေတ သဗၺဒႆိနာ။
မုနိနာ သမၼဒကၡာတာ၊
ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ။

၆။ သံ၀တၱႏၲိ အဘိညာယ၊
နိဗၺာနယ စ ေဗာဓိယာ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၇။ ဧကသၼႎ သမေယ နာေထာ၊
ေမာဂၢလႅာနဥၥ ကႆပံ။
ဂိလာေန ဒုကၡိေတ ဒိသြာ၊
ေဗာဇၥ်ေဂၤ သတၱ ေဒသယိ။

၈။ ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ၊
ေရာဂါ မုစၥႎ သု တခၤေဏ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၉။ ဧကဒါ ဓမၼရာဇာပိ၊
ေဂလေညနာဘ ဘိ ပီဠိေတာ။
စုႏၵေတၳေရန တံေယ၀၊
ဘဏာေပတြာန သာဒရံ။

၁၀။ သေမၼာဒိတြာန အာဗာဓာ၊
တမွာ ၀ု႒ာသိ ဌာနေသာ။
ဧေတန သစၥ ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၁။ ပဟီနာ ေတ စ အာဗာဓာ၊
တိဏၰႏၷမၸိ မေဟသိနံ။
မဂၢဟတာ ကိေလသာ၀၊
ပတၱာ ႏုပၸတၱိဓမၼတံ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အဂၤုလိမာလသုတ္

၁။ ပရိတၱံ ယံ ဘဏႏၲႆ၊
နိသိႏၷ႒ာနေဓာ၀နံ။
ဥဒကမၸိ ၀ိနာေသတိ၊
သဗၺေမ၀ ပရိႆယံ။

၂။ေသာတၳိနာ ဂဗၻ၀ု႒ာနံ၊
ယဥၥ သာေဓတိ တခၤေဏ။
ေထရႆဂၤုလိမာလႆ၊
ေလာကနာေထန ဘာသိတံ။
ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ယေတာ ဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ၊
ဇာတိယာ ဇာေတာ၊
နာဘိဇာနာမိ သဥၥိစၥ ပါဏံ၊
ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပတာ၊
ေတန သစၥန ေသာတၳိ ေတ၊
ေဟာတု ေသာတၳိ ဂဗၻႆ။

အဂၤုလိမာလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

အာဋာနာဋိယသုတ္

၁။ အပၸသေႏၷသိ နာထႆ၊
သာသေန သာဓုသမၼေတ။
အမႏုေႆဟိ စေ႑ဟိ၊
သဒါ ကိဗၺိသ ကာရိဘိ။

၂။ ပရိသာနံ စတႆႏၷံ၊
အဟႎ သာယ စ ဂုတၱိယာ။
ယံ ေဒေသသိ မဟာ၀ီေရာ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ၀ိပႆိႆ စ နမတၳဳ၊
စကၡဳမႏၲႆ သိရီမေတာ။
သိခိႆပိ စ နမတၳဳ၊
သဗၺဘူတာ ႏုကမၸိေနာ။

၄။ ေ၀ႆဘုႆ စ နမတၳဳ၊
ႏွာတကႆ တပႆိေနာ။
နမတၳဳ ကကုသႏၶႆ၊
မာရေသနာ ပမဒၵိေနာ။

၅။ ေကာဏာဂမနႆ နမတၳဳ။
ျဗာဟၼဏႆ ၀ုသီမေတာ။
ကႆပႆ စနမတၳဳ၊
၀ိပၸမုတၱႆ သဗၺဓိ။

၆။ အဂႌရသႆ နမတၳဳ၊
သက်ပုတၱႆ သိရီမေတာ။
ေယာ ဣမံ ဓမၼံ ေဒေသသိ၊
သဗၺဒုကၡာပႏူဒနံ။

၇။ ေယ စာပိ နိဗၺဳတာ ေလာေက၊
ယထာဘူတံ ၀ိပႆိသံု။
ေတ ဇနာ အပိသုဏာ ထ၊
မဟႏၲာ ၀ီတသာရဒါ။

၈။ ဟိတံ ေဒ၀ႏုႆာနံ၊
ယံ နမႆႏၲိ ေဂါတမံ။
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊
မဟႏၲံ ၀ီတသာရဒံ။

၉။ ဧေတ စေည စ သမၺဳေဒၶါ၊
အေနကသတေသာဋိေယာ။
သေဗၺ ဗုေဒၶါ သမသမာ၊
သေဗၺ ဗုေဒၶါ မဟိဒၶိကာ။

၁၀။ သေဗၺ ဒသဗလူေပတာ
ေ၀သာရေဇၨဟု ပါဂတာ။
သေဗၺ ေတ ပဋိအာနႏၲိ၊
အာသဘံ ဌာန မုတၱမံ။

၁၁။ သီဟနာဒံ နဒေႏၲ ေတ၊
ပရိသာသု ၀ိသာရဒါ။
ျဗာဟၼစကၠံ ပ၀တၱႏၲိ၊
ေလာေက အပၸဋိ၀တၱိယံ။

၁၂။ ဥေပတာ ဗုဒၶဓေမၼဟိ၊
အ႒ာရသဟိ နာယကာ။
ဗာတၱႎသ လကၡဏူေပတာ၊
သီတာႏုဗ်ဥၨနာ ဓရာ။

၁၃။ ဗ်ာမပၸဘာယ သုပၸဘာ၊
သေဗၺ ေတ မုနိကုဥၨရာ။
ဗုေဒၶါ သဗၺညဳေနာ ဧေတ၊
သေဗၺ ခီဏာသ၀ါ ဇိနာ။

၁၄။ မဟာပဘာ မဟာေတဇာ၊
မဟာပညာ မဟဗၺလာ။
မဟာကာ႐ုဏိကာ ဓီရာ၊
သေဗၺသာနံ သုခါ၀ဟာ။

၁၅။ဒီပါ နာထာ ပတိ႒ာ စ၊
တာဏာ ေလဏာ စ ပဏိနံ။
ဂတီ ဗႏၶဴ မေဟႆာသာ၊
သရဏာ စ ဟိေတသိေနာ

၁၆။ သေဒ၀ကႆ ေလာကႆ
သေဗၺ ဧေတ ပရာယဏာ။
ေတသာ ဟံ သိရသာ ပါေဒ၊
၀ႏၵာမိ ပုရိသုတၱေမ။

၁၇။ ၀စသာ မနသာ ေစ၀၊
၀ႏၵာေမ ေတ တထာဂေတ။
သယေန အာသေန ဌာေန၊
ဂမေန စာပိ သဗၺဒါ။

၁၈။ သဒါ သုေခန ရကၠႏၲဳ၊
ဗုဒၶါ သႏၲိကရာ တု၀ံ။
ေတဟိ တြံ ရကၡိေတာ သေႏၲာ။
မုေတၱာ သဗၺဘေယဟိ စ။

၁၉။ သဗၺေရာဂါ ၀ိနီမုေတၱာ၊
သဗၺသႏၲာပ ၀ဇၨိေတာ။
သဗၺေ၀ရ မတိကၠေႏၲာ၊
နိဗၺဳေတာ စ တု၀ံ ဘ၀။

၂၀။ေတသံ သေစၥန သီေလန၊
ခႏၲိေမတၱာ ဗေလန စ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၁။ ပုရတၳိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ ဘူတာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၂။ ဒကၡိဏသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ ေဒ၀ါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၃။ ပစၧိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၄။ ဥတၱရသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊
သႏၲိ ယကၡာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၅။ ပုရတၳိေမန ဓတရေ႒ာ၊
ဒကၡိေဏန ၀ိ႐ူဠႇေကာ။
ပစၧိေမန ၀ိ႐ူပေကၡာ၊
ကုေ၀ေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။

၂၆။ စေတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊
ေလာကပါလာ ယသႆိေနာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၇။ အာကာသ႒ာ စ ဘူမ႒ာ၊
ေဒ၀ါ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၈။ ဣဒၶိမေႏၲာ စ ေယ ေဒ၀ါ၊
၀သႏၲာ ဣဓ သာသေန။
ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊
အေရာေဂန သုေခန စ။

၂၉။ သဗၺီတိေယာ ၀ိ၀ဇၨႏၲဳ၊
ေသာေကာ ေရာေဂါ ၀ိနႆတု။
မာ ေတ ဘ၀ႏၲႏၲရာယာ၊
သုခီ ဒီဃာယုေကာ ဘ၀။
အဘိ၀ါဒန သီလိႆ၊
နိစၥံ ၀ုၯာပစာယိေနာ။

စတၱာေရာ ဓမၼာ ၀ၯႏၲိ၊
အာယု ၀ေဏၰာ သုခံ ဗလံ။

အာဋာနာဋိယသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ဓဇဂၢသုတ္

၁။ ယႆာ ႏုႆရေဏနာပိ၊
အႏၲ လိေကၡပိ ပါဏိေနာ။
ပတိ႒ မဓိဂစၧႏၲိ၊
ဘူမိယံ ၀ိယ သဗၺထာ၊

၂။ သဗၺဳပဒၵ၀ဇာလမွာ၊
ယကၡေစာရာဒိသမၻ၀ါ။
ဂဏာနာ န စ မုတၱာနံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ၊
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ။
၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊
အနာထ ပိ႑ိကႆ အာရာေမ။

၄။ တၾတ ေခါ ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ ဘိကၡေ၀ါတိ၊
ဘဒေႏၲ တိ ေတ ဘိကၡဳ -
ဘဂ၀ေတာ ပစၥေႆာသံု။
ဘဂ၀ါ ဧတဒေ၀ါစ၊
ဘူတပုဗၺံ ဘိကၡေ၀၊
ေဒ၀ါသုရသဂၤါေမာ၊
သမုပဗ်ဴေဠာ အေဟာသိ။
အထ ေခါ ဘိကၡေ၀ သေကၠာ ေဒ၀ါနမိေႏၵာ။
ေဒေ၀ တာ၀တႎ ေသ အာမေႏၲသိ၊
သေစ မာရိသာ ေဒ၀ါနံ၊
သဂၤါမဂတာနံ ဥပၸေဇၨယ်
ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ ေလာမဟံေသာ၀ါ၊
မေမ၀ တသၼႎ သမေယ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေက ယ်ာထ။
မ မံ ဟိ ေ၀ါ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၅။ ေနာ ေစ ေမ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊
အထ ပဇာပတိႆ ေဒ၀ရာဇႆ-
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။
ပဇာပတိႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၆။ ေနာ ေစ ပဇာပတိႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊
အထ ဂ႐ုဏႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။
၀႐ုဏႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာ ကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၇။ ေနာ ေစ ၀႐ုဏႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊
အထ ဤသာနႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။
ဤသာနႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ။
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတီ တိ။

၈။ တံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀၊
သကၠႆ ၀ါ ေဒ၀ါနမိႏၵႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ပဇာပတိႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
၀႐ုဏႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ဤသာနႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊
ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီေယထာပိ ေနာပိ ပဟီေယထ။

၉။ တံ ကိႆ ေဟတု၊
သေကၠာ ဟိ ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ါနမိေႏၵာ၊
အ ၀ီတရာေဂါ အ ၀ီတေဒါေသာ၊
အ ၀ီတ ေမာေဟာ၊
ဘီ႐ု ဆမၻီ ဥၾတာသီ ပလာယီတိ။

၁၀။ အဟဥၥ ေခါ ဘိကၡေ၀ ဧ၀ံ ၀ဒါမိ၊
သေစ တုမွာကံ ဘိကၡေ၀၊
အရညဂတာနံ ၀ါရိကၡမူလဂတာနံ ၀ါ၊
သုညာဂါရဂတာနံ ၀ါ၊
ဥပၸေဇၨယ် ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
မေမ၀ တသၼႎ သမေယ အႏုႆေရယ်ာထ။

၁၁။ ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ၊
သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊
သုဂေတာ ေလာက၀ိဒူ၊
အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ။
ဗုေဒၶါ ဘဂ၀ါ တိ။

၁၂။ မမံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။
ေနာ ေစ မံ အႏုႆေရယ်ာထ၊
အထ ဓမၼံ အႏုႆ ေရယ်ာထ၊

၁၄။ သြကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊
သႏၵိ႒ိေကာ အကာလိေကာ
ဧဟိပႆိေကာ ၾသပေနယ်ိေကာ
ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟီ တိ။

၁၅။ ဓမၼံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ။
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၁၆။ ေနာ ေစ ဓမၼံ အႏုႆေရယ်ာထ၊
အထ သံဃံ အႏုႆေရယ်ာထ။

၁၇။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ါေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀သံ သံေဃာ၊
သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ၊
အ႒ ပုရိသပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊
အာဟုေနေယ်ာ ပါဟုေနေယ်ာ၊
ဒကၡိေဏေယ်ာ အဥၥလိကရဏီေယာ၊
အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆာ တိ။

၁၈။ သံဃံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ၊
ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊
ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၁၆။ တံ ကိႆေဟတု၊
တထာဂေတာ ဟိ ဘိကၡေ၀။
အရဟံ သေမၼာသမၺဳေဒၶါ၊
၀ီတရာေဂါ ၀ီတေဒါေတာ ၀ီတေမာေဟာ၊
အဘီ႐ု အဆမၻီ အႏုၾတာသီ အပလာယီတိ။

၂၀။ ဣဒ မေ၀ါစ ဘဂ၀ါ၊
ဣဒံ ၀တြာန သုဂေတာ၊
အထာပရံ ဧတဒေ၀ါစ သတၳာ။

၂၁။ အရေည ႐ုကၡမူေလ ၀ါ၊
သုညာဂါေရ၀ ဘိကၡေ၀ါ။
အႏုႆေရထ သမၺဳဒၶံ၊
ဘယံ တုမွာက ေနာ သိယာ။

၂၂။ ေနာ ေစ ဗုဒၶံ သေရယ်ာထ၊
ေလာကေဇ႒ံ နရာသဘံ၊
အထ ဓမၼံ သေရယ်ာထ၊
နိယ်ာနိကံ သုေဒသိတံ၊

၂၃။ ေနာ ေစ ဒမၼံ သေရယ်ာထ၊
နိယ်ာနိကံ သုေဒသိတံ။
အထ သံဃံ သေရယ်ာထ။
ပုညကၡတၱံ အႏုတၱရံ။

၂၄။ ဧ၀ံ ဗုဒၶံ သရႏၲာနံ၊
ဓမၼံ သံဃဥၥ ဘိကၡေ၀ါ၊
ဘယံ ၀ါဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊
ေလာမဟံေသာ န ေဟႆတိ။

ဓဇဂၢသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...