ေက်းဇူးရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ၏ ဓမၼသံေဝဂ ႏွင့္ ဩဝါဒ ကထာမ်ား


ေက်းဇူးရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ၏ ဓမၼသံေဝဂ ႏွင့္ ဩဝါဒ ကထာမ်ား


• ၁။ ျဖစ္ပ်က္သမွ် ၊ သခၤါရ ၊ ဒုကၡ သစၥာ မွတ္၊ ျဖစ္ပ်က္မႈတြင္ ၊ ငါေကာင္ထင္ ၊ ခင္မင္သမုဒယမွတ္ ၊ ႐ုပ္နာမ္ အားလုံး ၊ ျဖစ္ပ်က္သုဥ္း၊ ခ်ဳပ္ဆုံး နိဗၺာန္မွတ္ ၊ ခ်ဳပ္ဆုံမႈတြင္ ၊ ဉာဏ္သက္ဝင္ ၊ သိျမင္မဂ္ဟုမွတ္ ။
• ၂။ ယုံၾကည္က်မ္းမာ ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာ ျဖင့္ ၊ လြန္စြာ အားထုတ္ ၊ နာမ္ ႏွင့္ ႐ုပ္ကို ၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ျမင္၊ ဤငါးအင္၊ မွန္ပင္မဂ္ရေၾကာင္း။
• ၃။ မစြန္႕ကာမ ၊ ဆရာမရွိ ၊ ဝီရိယေလွ်ာ့၊ အားအင္ေပ်ာ့ခါ ၊ လြန္စြာယူမွား ၊ဤငါးပါး ၊ တရားမဂ္ဖိုလ္ ေဝးေလသတည္း။
• ၄ ။ သူေတာ္ ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ ၊ ေလ်ာ္စြာအက်င့္ ၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ ။
• ၅ ။ ငါသည္ မုခ် ေသရမည္၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လို ေတာ့ သည္ ။


• ၁။ သစၥာေလးပါး ဆိုတာ - သမုဒယသစၥာ ၊ ဒုကၡ သစၥာ ၊ မဂၢသစၥာ ၊ နိေရာဓသစၥာ ။
• ၂။ ရခဲတဲ့ဘဝ ေလး မွာ အလကား အခ်ိန္ေတြ မျဖဳန္းလိုက္ပါနဲ႕ ။
• ၃။ နားက တရားနာ ပါ ၊ ဉာဏ္က ခႏၶာလွည့္ပါ ။
• ၄။ တရားနာတာသည္ မိမိ အေရး ၊ တရားအားထုတ္တာ သည္ မိမိအေရး ။
• ၅။ နားၾကီးၾကီးနဲ႕ တရားနာပါ ။
• ၆။ ဝိပႆနာ အားမထုတ္ဘဲနဲ႕ ေန႕ေရႊ႕ ရက္ေရႊ႕ ေရႊ႕ ေနတာသည္ ဉာဏ္ကမဦးဘဲ အေသက ဦးသြားရင္ ကိုယ့္ အတြက္နာမယ္ ။
• ၇။ ဝိပႆနာ အားထုတ္တဲ့ အခါမွာ ကိေလသာ ၾကားမခိုေစနဲ႕ ။
• ၈။ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ ဆိုတာ စာထဲမွာ ရွိတာမဟုတ္ဘူး ။ မိမိခႏၶာ ထဲမွာ ရွိတဲ့ တရား။
• ၉။ မိမိ ခႏၶာ ထဲမွာ ရွိတဲ့ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ ကိုမိမိ ဉာဏ္နဲ႕ ရွင္းေအာင္လုပ္ပါ ။
• ၁၀ ။ စာပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ သိတာ သည္ သညာသိ ၊ ခႏၶာပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ သိတာမွ ပညာသိ ။
• ၁၁။ သညာသိ နဲ႕ နိဗၺာန္မေရာက္ႏိုင္ပါ ၊ ပညာသိမွ နိဗၺာန္ ေရာက္ႏိုင္မယ္ ။
• ၁၂။ ေရွ႕ - ေနာက္ခြဲတတ္ပါေစ ။ မိမိ အေရး က ေရွ႕ထား ၊ သားေရး သမီးေရး စီးပြါးေရး က ေနာက္ထား ။
• ၁၃။ ဘဝ ကူးေကာင္းေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႕ ၊ ဘဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္လုပ္ပါ ။
• ၁၄။ဒါန က သံသရာ ရွည္တာလား ၊ ဒါန ေနာက္က အသိ မလိုက္လို႕ သံသရာ ရွည္တာလား ။
• ၁၅။ ဒါန ေနာက္က အ သိ မလိုက္လို႕ သံသရာ ရွည္တာပါ ။
• ၁၆။ သစၥာ သိလွ်င္ ခႏၶာေရာင္းလႉပါ ၊ သစၥာ မသိလွ်င္ သစၥာ သိေအာင္ အလ်င္လုပ္ဦး။
• ၁၇။ အိုရာက နာရာ မေရာက္ခင္ ဝိပႆနာလုပ္ပါ ။
• ၁၈။ အရွိ နဲ႕ အသိ ကိုက္ေအာင္ လုပ္တာ ဝိပႆနာ။
• ၁၉။ ေရွ႕စိတ္ကို ေနာက္စိတ္နဲ႕ ႐ႈ တာ ဝိပႆနာ ။
• ၂၀။ ေရွ႕ နာမ္ကို ေနာက္ဉာဏ္ နဲ႕ ႐ႈ တာ ဝိပႆနာ။
• ၂၁။ ေရွ႕ အေန ကို ေနာက္အေန နဲ႕ ႐ႈတာ ဝိပႆနာ။
• ၂၂။ အေသျဖစ္ပ်က္ ၊ အရွင္က မဂ္ ၊ အပ်က္နဲ႕ မဂ္ နဲ႕ ကိုက္ေအာင္ ႐ႈတာ ဝိပႆနာ။
• ၂၃။ ေရွ႕ က ျဖစ္ပ်က္၊ ေနာက္ကမဂ္နဲ႕ ကိုက္ေအာင္ ႐ႈတာ ဝိပႆနာ။
• ၂၄။ အေသ ကို အရွင္ကၾကည့္ ေနတာ ဝိပႆနာျဖစ္မည္ ။
• ၂၅။ အေသ က ျဖစ္-ပ်က္၊ အရွင္ က မဂ္၊ အပ်က္နဲ႕ မဂ္ ကိုက္ေအာင္ ၾကည့္တာ ဝိပႆနာ။
• ၂၆။ သူမ်ားစိတ္ အကဲမခတ္ႏွင့္ ၊ မွားေသာ္ရွိ မွန္ေသာ္ရွိ ကိုယ့္စိတ္ ကို ကိုယ္ အကဲခတ္တာမွအမွန္ရမည္ ။
• ၂၇။ အလုပ္ၾကည့္ခ်င္ ရင္ ခႏၶာ ၾကည့္၊ အလုပ္စဥ္ ၾကည့္ခ်င္ရင္ မွတ္တမ္းၾကည့္ ။
• ၂၈။ ကိုယ့္စိတ္ ျဖစ္တာ ကိုယ္မ သိတာ အ႐ုပ္ အဆိုးဆုံး ။
• ၂၉။ ကိုယ့္စိတ္ ျဖစ္တာကိုယ္ အကဲ ခတ္ႏိုင္မွ ဝိပႆနာ ။
• ၃၀။ ခႏၶာ ကိုယ္ဟာ ေမြးကတည္းက အေသဘက္ကို ေျပးေနတယ္ ။
• ၃၁။ ဘယ္ ေဗဒင္မွ မယုံၾကနဲ႕ ၊ ခႏၶာက သူ႕လမ္း သူ ေျပးေနေတာ့ မေန႕ ကထက္ ယေန႕ ေသဖို႕တရက္ပိုနီးသြားျပီ ဆိုတာ သာ ယုံလိုက္ပါ ။
• ၃၂။ ခႏၶာ ၏ဝတၱရား က အေသရွာတာ ၊ ဉာဏ္၏ ဝတၱရား က အေသေရွာင္တာ ။
• ၃၃။ ခႏၶာ က အေျပးသြားေနေတာ့ ေသ ကဦး၍ ဉာဏ္ က ေနာက္က်သြားလိမ့္မည္။
• ၃၄။ အေျပး မရပ္တဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္၊ သုႆန္မေရာက္ ခင္ မဂၢင္ အလုပ္ ျမန္ျမန္လုပ္ပါ ။
• ၃၅။ အသက္တမ္း ခပ္တိုတိုေလးမွာ ခပ္ခိုခိုလုပ္ေနမယ္ ဆိုရင္ အေသေစာသြားရင္ ကိုယ္က်ိဳးနည္း လိမ့္မယ္ ။
• ၃၆။ သာသနာ နဲ႕ ၾကဳံမွ သစၥာ ေလးပါး တက္ေျမာက္ေရး တရားေပၚတယ္ ။
• ၃၇။ ကိစၥ ဟူသေရြ႕ သည္ မဂ္တား ဖိုလ္တားလို႕ မွတ္ပါ ။
• ၃၈။ ဒကာ - ဒကာမ ေတြဟာ တဏွာ( ေလာဘ) ခိုင္းတာ ကို ကြၽန္သားေပါက္ ပီပီ လုပ္ေနၾကတာပဲ ။
• ၃၉။ တဏွာကို အေဖာ္မလုပ္နဲ႕ ၊ ဉာဏ္ကို အေဖာ္လုပ္ပါ ။
• ၄၀။ အလကား ေနသေရြ႕ အအားေနသေရြ႕ အမွားခ်ည္းသာ လို႕ မွတ္ပါ ။
• ၄၁။ ယခု သားနဲ႕ သမီးနဲ႕ ေဆြနဲ႕ မ်ိဳးနဲ႕ ပစၥည္း ဥစၥာ ေတြနဲ႕ မသိ ျပဳံး - ျပဳံးေနသေလာက္၊မသိေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ေနသေလာက္ ေနာင္ေသခါနီး အိပ္ရာ ေညာင္ေစာင္းမွာ မ်က္ရည္က်ရပါလိမ့္မည္ ။
• ၄၂။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သနားရင္ ဝိပႆနာလုပ္ၾက၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မသနား ရင္ သားနဲ႕ မယား - အလုပ္လုပ္ ၾက ။
• ၄၃။ အသက္ၾကီးေလေလ ကံမြဲ - ဉာဏ္မြဲ ေလေလ မွတ္ ၊ ကံမြဲတာ အေရးမၾကီး ၊ ဉာဏ္မြဲရင္နိဗၺာန္ မေရာက္။
• ၄၄။ ကံကို ဉာဏ္က ျဖတ္မွ နိဗၺာန္ ရမွာ ၊ ဉာဏ္မပါရင္ ကံက ခ်ယ္လွယ္သြားလိမ့္မည္။
• ၄၅။ နိဗၺာန္ သည္ ကံ၏အက်ိဳး မဟုတ္ ၊ ဉာဏ္ ၏အက်ိဳး ျဖစ္တယ္ ။
• ၄၆။ လူေျပာ - သူေျပာေတြ မယုံနဲ႕ ၊ မိမိခႏၶာ က ေျပာတာကိုသာ အယုံၾကီး ယုံလိုက္ပါ ။
• ၄၇။ ခႏၶာၾကီး ရဲ့ စြမ္းရည္ သတၱိ ပင္ကို သေဘာ က ျဖစ္မႈ - ပ်က္မႈ ပဲ ရွိတယ္ ။
• ၄၈။ ဝိပႆနာ က ခႏၶာမလို ခ်င္ေအာင္ ႐ႈတာ ။
• ၄၉။ ဒါန သီလ သည္ ကိေလသာေရာဂါ သက္သာ႐ုံ ရမယ္ ၊ ဝိပႆနာ အလုပ္ပါ လုပ္မွသာ ေရာဂါ ေပ်ာက္မည္။
• ၅၀။ အလုပ္ တရား ဆိုတာ ခႏၶာ အရွိနဲ႕ ဉာဏ္အသိ နဲ႕ ကိုက္ေအာင္ လုပ္တာ ။
• ၅၁။ ခႏၶာ နဲ႕ ငါ နဲ႕ မေရာပါနဲ႕ ။
• ၅၂။ တရားနာ တယ္ ဆိုတာ ဒီ အခ်ိန္မွာ မတရားအလုပ္ကို မလုပ္တဲ့ အခ်ိန္ပဲ ။
• ၅၃။ ၾကားတဲ့ တရားနဲ႕ သိတဲ့ တရား ႏွစ္ခု ထပ္ရင္ ေသာတာပန္ တည္ႏိုင္တယ္ ။

မိုးကုတ္ ဩဝါဒ ကထာ ျပီး၏ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...