စိႏၲာမဏိ မႏၲန္ပါဠွိ


စိႏၲာမဏိ မႏၲန္ပါဠွိ


စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ ၊ ဗုဒၶံ ဗုဒၶရတနာနံ ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ ၊ ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု ။

စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ ၊ ဓမၼံ ဓမၼ ရတနာနံ ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ ၊ ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု ။

စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ ၊ သံဃံ သံဃရတနာနံ ။
ကရံ ကရတိ သရဏံ ၊ ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု ။

စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ိဳး

ဤ စိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ ကို ရြတ္ဆိုျခင္းျဖင့္ အၾကံ အစည္ ေအာင္ျမင္ေစတတ္သည္ ။ရာထူးဌာနႏၲရရရွိေစတတ္သည္ ။ လူ ၊ နတ္ တို႕ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခံရတတ္သည္ ။ မိမိ တို႕ ၏ ပစၥည္းဘ႑ာ၊ ရတနာ၊ ေရႊ ၊ ေငြ စသည္တို႕ကို တစ္ပါးသူတို႕ ခိုးဝွက္ ယူငင္မရႏိုင္ဘဲအၾကိတ္ အခဲ အျမဲတည္ရွိျခင္း ၊ လိုခ်င္ေတာင့္တ ေသာ ပစၥည္း မ်ားရရွိတတ္ျခင္း အက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရရွိႏိုင္ေလသည္ ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...