ပဌာန္းပစၥယုေဒၵသပါဠိ

ပဌာန္းပစၥယုေဒၵသပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺုဒၶႆ
၁။ ေဟတုပစၥေယာ ၁၃။ ကမၼပစၥေယာ
၂။ အရမၼဏ ပစၥေယာ ၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာ
၃။ အဓိပတိပစၥေယာ ၁၅။ အာဟာရပစၥေယာ
၄။ အနနၲရပစၥေယာ ၁၆။ ဣျနၵိယပစၥေယာ
၅။ သမနနၲရပစၥေယာ ၁၇။ ဈာနပစၥေယာ
၆။ သဟဇာတပစၥေယာ ၁၈။ မဂၢပစၥေယာ
၇။ အညမညပစၥေယာ ၁၉။ သမၸယုတၲပစၥေယာ
၈။ နိႆယပစၥေယာ ၂ဝ။ ဝိပၸယုတၲပစၥေယာ
၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာ ၂၁။ အတၳိပစၥေယာ
၁ဝ။ ပုေရဇာတပစၥေယာ ၂၂။ နတၳိပစၥေယာ
၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာ ၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာ
၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာ ၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာတိ။
ပစၥယုေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

၁။ ေဟတုပစၥေယာ တိ ေဟတူ ေဟတု သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ရူပါနံ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂။ အာရမၼဏပစၥေယာတိ ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေရန ပစၥေယာ။ သဒၵါယသတနံ ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယနပစၥေယာ။ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺယတနံ မေနာ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ သေဗၺဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပေစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံယံဓမၼံ အာရဗတ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနၲိ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၃။ အဓိပတိပစၥေယာတိ ဆနၵာဓိပတိ ဆနၵသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီရိယာဓိပတိ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီရိယာ ဓိပတိ ဝီရိယသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲာဓိပတိ စိတၲသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲာဓိပတိ စိတၲသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဝီမံသာ ဓိပတိ ဝီမံသသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာ နဥၥရူပါနံ အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၄။ အနနၲရပစၥေယာတိ စကၡုဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယနပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံ သမၸာယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိဘာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွာဝိညာစဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိဘာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနနၲရာ ေယေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနိၲ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံေတသံ ဓမၼာနံ အနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၅။ သမနနၲရပစၥေယာတိ စကၡုဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွာဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၲကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ သမနနၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပဇၨနၲိ စိတၲေဟတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ သမနနၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၆။ သဟဇာတပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ ဓမၼာနံ ကိဥိၥကာေလ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥိၥကာေလ န သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၇။ အညမညပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၈။ နိႆယပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာစ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာတိ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဥတုေဘာဇနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသနသနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁ဝ။ ပုေရဇာတပစၥေယာတိ စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥစ ဓမၼနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကိဥၥိ ကာေလ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥၥိ ကာေလန ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာတိ ပစၧာဇာတ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ ပစၧာဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာတိ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပုရိမာ ပုရိမာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကိရိယာ ဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၃။ ကမၼပစၥေယာတိ ကုသလာကုသလံ ကမၼံ ဝိပါကာနံ ခနၶာနံ ကဋတၲာ စ ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေစတနာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာတိ ဝိပါကာ စတၲာေရာ ခနၶာအရူပိေနာ အညမညံ ဝိပါကပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၅။ အာဟာရပစၥေယာတိ ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ အာဟာရာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၆။ ဣျနၵိယပစၥေယာတိ စကၡုျနၵိယံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေသာတိျနၵိယံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဃာနိျနၵိယံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝိွျနၵိယံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယိျနၵိယံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရူပဇီဝိတိျနၵိယံ ကဋတၲာရူပါနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
အရူပိေနာ ဣျနၵိယာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ဣျနၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၇။ ဈာနပစၥေယာ တိ ဈာနဂၤါနိ ဈာနသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ဈာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၈။ မဂၢပစၥေယာ တိ မဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။
၁၉။ သမၸယုတၲပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာအရူပိေနာ အညမညံ သမၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂ဝ။ ဝိပၸယုတၲပစၥေယာတိ ရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။ အရူပိေနာ ဓမၼာ ရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၲပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၁။ အတၳိပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၂။ နတၳိပစၥေယာတိ သမနနၲရ နိရုဒၶါ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုပၸနၷာနံ စိတၲာေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာတိ သမနနၲရဝိဂတာ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုပၸနၷာနံ စိတၲာေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ ဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာတိ စတၲာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ စတၲာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ျသကၠနၲိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ စိတၲေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၲသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ရသာယတနံ ဇိဝွာ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ၊ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၲနၲိ၊ တံရူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာ ဝိညာဏ ဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၲကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပစၥယနိေဒၵေယာ နိ႒ိေတာမဟာသမယသုတ္ပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဒၶုႆ
သေတဟိ ပဥၥမေတၲဟိ၊ ခီဏာသေဝဟိ ေကဝလံ။
ဘိကၡူဟိ ဘူပဝံေသဟိ ၊ သတၳာဇိေနာ ပရိဝုေတာ။
သေကၠ ကပိလဝတၳုသႎၼ၊ ဆာယာရေမၼ မဟာဝေန။
သမနၲေတာ သဟေႆဟိ၊ စကၠဝါေဠဟိ ဒသဟိ။
အာဂမၼ သနၷိသိနၷာနံ ၊ ေဒဝါနံ ယ မေဒသယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗၺ - သမၸတၲိသာဓကံ ဝရံ။
သုဒၶါဝါသပၸဘူတီဟိ ၊ ေဒေဝဟိ ပဋိနနၵိတံ။
သဗၺေရာဂဘယုဂၣါတံ ၊ သမယံ တံ ဘဏာမေဟ။
နိဒါန္း
ဧဝံ ေမ သုတံ-ဧကံ သမယံဘဂဝါ သေကၠသု
ဝိဟရတိ ကပိလတၳု သႎၼ မဟာဝေန မဟတာ
ဘိကၡုသံေဃန သဒႎၶပဥၥမေတၲဟိ သိကၡု သေတဟိ
သေဗၺေဟဝ အရဟေနၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာက
ဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုယ်န သနၺိပတိတာ
ေဟာနၲိ ဘဂဝနၲံ ဒႆနာယ ၊ ဘိကၡုသံဃဥၥ၊ အထေခါ စတုနၷံ သုဒၡါ ဝါသကာယိကာနံ ေဒဝတာနံ ဧတဒေဟာသိ ''အယံ ေခါ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၳုသႎၼ
မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡုသံေဃန သဒႎၼ ပဥၥမေတၲဟိ ဘိကၡုသေတဟိ
သေဗၺေဟဝ အရဟေနၲဟိ၊ ဒသဟိစ
ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န
သနၷိပတိတာ ေဟာနၲိ ဘဂဝနၲံ ဒႆနာယ
ဘိကၡုသံဃဥၥ ၊ ယံနူန မသမၸိ ေယန ဘဂဝါ
ေတနုပကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ
သနၲိေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာ''တိ။
အထေခါ တာ ေဒဝတာ ေသယ်ထာပိ နာမဗလဝါ ပုရိေသာ သမိဥၨိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာေရယ်
ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိေဥၨယ်၊ ဧဝေမဝ သုဒၡါ ဝါေသသု ေဒေဝသု အနၲရဟိတာ ဘဂဝေတာ ပုရေတာ ပါတုရေဟသံု။ အထ ေခါ တာ ေဒဝတာ ဘဂဝနၲံ အဘိဝါေဒတြာ ဧကမနၲံ အ႒ံသု။
ဧကမနၲံ ဌိတာ ေခါ ဧကာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''မဟာသမေယာ ပဝနသႎၼ၊
ေဒဝကာယာ သမာဂတာ။
အာဂတ' မွ ဣမံ ဓမၼသမယံ၊
ဒကိၶတာေယ အပရာဇိတသံဃ'' နၲိ။
၂။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''တျတ ဘိကၡေဝါ သမာဒဟံသု၊
စိတၲ၊ မတၲေနာ ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ ေနတၲနိ ဂေဟတြာ၊
ဣျနၵိယာနိ ရကၡနၲိ ပ႑ိတာ''တိ။
၃။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''ေဆ တြာ ခီလံ ေဆတြာ ပလိဃံ၊
ဣနၵခီလံ ဦဟစၥ မေနဇာ။
ေတ စရနၲိ သုဒၶါ ဝိမလာ၊
စကၡုမတာ သုဒနၲာ သုသုနာဂါ''တိ။
၄။ အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သနၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ
''ေယ ေကစိ ဗုဒၡံ သရဏံ ဂတာေသ၊
န ေတ ဂမိႆနၲိ အပါယဘူမႎ။
ပဟာယ မာနုသံ ေဒဟံ၊
ေဒဝကာယံ ပရိပူေရႆနၲီ''တိ။
၅။ အထ ေခါ ဘဂဝါ ဘိကၡူ အာမေနၲသိ ''ေယဘုေယ်န ဘိကၡေဝ ဒသသု ေလာကဓာတူသု ေဒဝတာ သနၷိပတိတာ ေဟာနၲိ တထာဂတံ ဒႆနာယ ဘိကၡုသံဃဥၥ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ အေဟသံု အတီတ မဒၡါနံ အရဟေနၲာ သမၼာသမၺုဒၶါ ၊ ေတသမၲာနံ ဧတံ ပရမာေယဝေဒဝတာ သနၷိပတိတာ အေဟသံု ေသယ်ထာပိ မယံွ ဧတရဟိ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေဝ ဘဝိႆနၲိအနာဂတမဒၡါနံ အရဟေနၲာ သမၼာ သမၺုဒၶါ၊ ေတသမၸိ ဘဂဝနၲာနံ ဧတံပရမာေယဝ ေဒဝတည သနၷိပတိတာ ဘဝိႆနၲိ ေသယ်ထာပိ မယံွဧတရဟိ။ အာစိကၡိႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ကိတၲယိႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ေဒေသႆမိ ဘိကၡေဝ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သာဓုကံမနသိ ကေရာထ၊ ဘာသိႆမီ'' တိ။ 'ဧဝံဘေနၲ'' တိေခါ ေတဘိကၡူ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။
၆။ ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ
သိေလာက' မနုကႆမိ၊
ယတၳ ဘုမၼာ တဒႆိတာ။
ေယ သိတာ ဂိရိဂဗၻရံ၊
ပဟိပတၲာ သမာဟိတာ။
ပုထူသီဟာဝ အလႅီနာ၊
ေလာမဟံသာ ဘိသမၻုေနာ။
ျသဒါတမနသာ သုဒၶါ၊
ဝိပၸသနၷမနာဝိလာ။
၇။ ဘိေယ်ာပဥၥသေတ ဉတြာ၊
ဝေန ကာပိလ ဝတၳေဝ။
တေတာ အာမနၲယီသတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စအာတပၸ မကရံု၊
သုတြာ ဗုဒၡႆ သာသနံ၊
၈။ ေတသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊
အမနုႆာန ဒႆနံ။
အေပၸေက သတ' မဒၵကၡံု၊
သဟႆံ အထ သတၲရႎ။
သတံ ဧေက သဟႆနံ၊
အမနုႆန' မဒၵသံု။
အေပၸေက' နနၲ မဒၵကၡု၊
ဒိသာ သဗၺာ ဖုဋာအဟံု။
၉။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊
ဝဝတၳိတြာန စကၡုမာ။
တေတာ အာမနၲယီ သတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
ေဒဝကာယာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ကိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေယ ေဝါ' ဟံ ကိတၲယိႆာမိ၊
ဂိရာဟိ အနုပုဗၺေသာ။
၁ဝ။ သတၲသဟႆာ ေတ ယကၡာ၊
ဘုမၼာ ကာပိလ ဝတၳဝါ။
ဣဒိၵမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎဝနံ။
၁၁။ ဆသဟႆာ ေဟမဝတာ၊
ယကၡာ နာနတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၡမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟႆ၊
ယကၡာ နာ နတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၃။ ဣေစၥေက ေသာဠသသဟႆာ၊
ယကၡာ နာနတၲဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၄။ ေဝႆမိတၲာ ပဥၥသတာ၊
ယကၡာ နာနတၲ ဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၅။ ကုမၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ ၊
ေဝပုလႅ' ႆ နိေဝသနံ။
ဘိေယ်ာ နံ သတသဟႆံ၊
ယကၡာနံ ပယိရုပါသတိ။
ကုမၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ ၊
ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။
၁၆။ ပုရိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဓတရေ႒ာ ပသာသတိ။
ဂနၶဗၺာနံ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ၊
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၇။ ဒကိၡဏဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဝိရႈေဠာ တံ ပသာသတိ။
ကုမၻ႑ာနံ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တဣ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰ ဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ
၁၈။ ပစၧိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ဝိရုပေကၡာ ပသာသတိ။
နာဂါနဥၥ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣနၵိမေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၁၉။ ဥတၲရဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊
ကုေဝေရာ တံ ပသာသတိ။
ယကၡာနဥၥ အဓိပတိ၊
မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
ပုတၲာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊
ဣနၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂ဝ။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရေ႒ာ၊
ဒိကၡိေဏန ဝိရူ႒ေကာ။
ပစၧိေမန ဝိရူပေကၡာ၊
ကုေဝေရာ ဥတၲရံ ဒိသံ။
၂၁။ စတၲာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊
သမနၲာ စတုေရာ ဒိသာ၊
ဒဒၵလႅမာနာအ႒သု၊
ဝေန ကာပိလဝတၳေဝ။
၂၂။ ေတသံ မာယာဝိေနာ ဒါသာ၊
အာဂံု ဝဥၥနိကာ သ႒ာ။
မာယာ ကုေဋ႑ု ဝိေဋ႑ု၊
ဝိဋုစၥ ဝိဋုေဋာ သဟ။
စနၵေနာ ကာမေသေ႒ာ စ၊
ကိနၷိဃ႑ု နိဃ႑ု စ။
ပနာေဒါ ျသပမေညာ စ၊
ေဒဝသူေတာ စ မာတလိ။
၂၃။ စိတၲ ေသေနာ စ ဂနၶေဗၺာ၊
နေဠာ ရာဇာ ဇေနသေဘာ။
အာဂံု ပဥၥသိေခါ ေစဝ၊
တိမၺရူ သူရိယဝစၧသာ။
ဧေတ စေည စ ရာဇာေနာ၊
ဂနၶဗၺာ သဟ ရာဇုဘိ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂၄။ အထာဂံု နာဂသာ နာဂါ၊
ေဝသာလာ သဟတစၧကာ။
ကမၺလႆတရာ အာဂံု၊
ပါယာဂ သဟ ဉာတိဘိ။
ယာမုနာ ဓတရ႒ာစ၊
အာဂံု နာဂါ ယသႆိေနာ။
ဧရာဝေဏာ မဟာနာေဂါ။
ေသာပါဂါ သမိတႎ ဝနံ။
၂၅။ ေယ နာဂရာေဇ သဟသာ ဟရတၲိ၊
ဒိဗၺာ ဒိဇာ ပကၡိ ဝိသုဒၶစကၡူ။
ေဝဟာသသာ ေတ ဝန' မဇၩပတၲာ၊
စိျတာ သုပဏၰာ ဣတိ ေတသ နာမံ။
၂၆။ အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာန ' မာသိ၊
သုပဏၰေတာ ေခမ' မကာသိ ဗုေဒၶါ။
သဏွာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝွယနၲာ၊
နာဂါ သုပဏၰာ သရဏ' မကံသု ဗုဒၶံ။ (နာဂက႑)
၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟေတၳန၊
သမုဒၵံ အသုရာ သိတာ။
ဘာတေရာ ဝါသဝေႆ' ေတ၊
ဣဒိၶမေနၲာ ယသႆိေနာ။
ကာ႒ကဥၥာ မဟာဘိသၼာ၊
အသူရာ ဒါနေဝဃသာ။
ေဝပစိတၲိသုစိတၲိစ၊
ပဟာရာေဒါ နမုစီသဟ။
သတဥၥဗလိပုတၲာနံ၊
သေဗၺ ေဝေရာစနာမကာ။
သနၷယိွတြာ ဗလိေသနံ၊
ရာဟုဘဒၵ' မုပါဂမံု
သမေယာ ဒါနိ ဘဒၵေနၲ၊
ဘိကၡူနံ သမိတ= ဝနံ။ (အသုရေဒဝတာက႑)
၂၈။ အာေပါ စ ေဒဝါ ပထဝီ၊
ေတေဇာ ဝါေယာ တဒါဂမံု။
ဝရုဏာ ဝါရဏာ ေဒဝါ၊
ေသာေမာ စ ယသသာသဟ။
ေမတၲာ ကရုစာ ကာယိကာ၊
အာဂံု ေဒဝါ သယႆိေနာ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိေနာ။
ဣဒိၶိမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၂၉။ ေဝ႑ုေဒဝါ သဟလိစ၊
အသမာ စ ဒုေဝ ယမာ။
စနၵႆူပနိသာ ေဒဝါ၊
စနၵ' မာဂံု ပုရကၡတြာ။
သူရိယႆူပနိသာ ေဒဝါ၊
သူရိယ' မာဂံု ပုရကၡတြာ၊
အာဂံု မနၵဝလာဟကာ။
ဝသူနံ ဝါသေဝါ ေသေ႒ာ၊
သေကၠာပါဂါ ပုရိနၵေဒါ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲဝ႑ိေနာ။
ဣဒိၶမေနၲ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၁။ သမာနာ မဟာသမာနာ၊
မာနုသာ မာနုသုတၲမာ။
ခိၮာပေဒါသိကာ အာဂံု၊
အာဂံု မေနာ ပေဒါသိကာ။
အထာဂံု ဟရေယာ ေဒဝါ၊
ေယ စ ေလာဟိတဝါသိေနာ။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊
အာဂံု ေဒဝါ ယသႆိေနာ။
ဒေသ' ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၂။ သုကၠာ ကရမၻာ အရုဏာ၊
အာဂံု ေဝဃနသာ သဟ။
ျသဒါတဂယွာ ပါေမာကၡာ၊
အာဂံု ေဒဝါ ဝိစကၡဏာ။
သဒါမတၲာ ဟာရဂဇာ၊
မိႆကာ စ ယသႆိေနာ။
ထနယံ အာဂ ပဇၨုေနၷာ၊
ေယာဒိသာ အဘိဝႆတိ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၃။ ေခမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊
က႒ကာ စ ယသႆိေနာ။
လမၺီတကာ လာမေသ႒ာ၊
ေဇာတိနာမာ စ အာသဝါ။
နိမၼာနရတိေနာ အာဂံု၊
အထာဂံု ပရိနိမၼိတာ။
ဒေသ'ေတ ဒသဓာ ကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲ ဝဏၰိ ေနာ။
ဣဒိၶမေနၲာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဝဏၰဝေနၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊
ဘိကၡူနံ သမိတႎ ဝနံ။
၃၄။ သေ႒' ေတ ေဒဝနိကာယာ၊
သေဗၺ နာနတၲဝဏိၰေနာ။
နာမနြေယန အာဂစၧံု၊
ေယ စေည သဒိသာ သဟ၊
ပဝု႒ဇာတိ' မခီလံ၊
ျသဃတိဏၰ' မေနာသဝံ၊
ဒေကၡေမာ' ဃတရံ နာဂံ၊
စနၵံဝ အသိတာတိဂံ။ (အာကာသ႒ေဒဝတာက႑)
၃၅။ သုျဗဟၼာ ပရမေတၲာ စ၊
ပုတၲာ ဣဒိၶမေတာ သဟ။
သနကၤုမာေရာ တိေႆာစ၊
ေသာပါဂ သမိတႎ ဝနံ။
၃၆။ သဟႆံ ျဗဟၼ ေလာကာနံ၊
မဟာျဗဟၼာ ဘိတိ႒တိ။
ဥပပေနၷာ ဇုတိမေနၲာ၊
ဘိသၼာ ကာေယာ ယသႆိ ေသာ။
ဒေသ' တၳ ဣႆရာ အာဂံု၊
ပေစၥက ဝသ ဝတၲိေနာ။
ေတသဥၥ မဇၩေတာ အာဂ၊
ဟာရိေတာ ပရိဝါရိေတာ။ (ျဗဟၼက႑)
၃၇။ ေတ စ သေဗၺ အဘိကၠေနၲ၊
သဣ ေနၵ ေဒေဝ သျဗဟၼေက။
မာရေသနာ အဘိကၠာမိ၊
ပႆ ကဏွႆ မနၵိယံ။
ဧထ ဂဏွထ ဗနၶထ၊
ရာေဂန ဗဒၶ'မတၳု ေဝါ။
သမနၲာ ပရိဝါေရထ၊
မာေဝါ မုဥၥိတႉေကာစိနံ။
ဣတိ တတၳ မဟာေသေနာ။
ကေဏွာ ေသနံ အေပသယိ။
ပါဏိနာ တလ' မာဟစၥ၊
သရံ ကတြာန ေဘရဝံ။
ယထာ ပါဝုႆေကာ ေမေဃာ၊
ထနယေနၲာ သဝိဇၨုေကာ။
တဒါ ေသာ ပစၥုဒါဝတၲိ၊
သကၤုေဒၶါ အသယံဝေသ။
၃၈။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊
ဝဝတၳိတြာန စကၡုမာ။
တေတာ အာမနၲယီ သတၳာ၊
သာဝေက သာသေန ရေတ။
မာရေသနာ အဘိကၠနၲာ၊
ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စ အာတပၸ' မကရံု၊
သုတြာ ဗုဒၡႆ သာသနံ။
ဝီတရာေဂဟိ ပကၠာမံု၊
ေန' သံေလာမာပိ ဣဥၥယံု။
၃၉။ သေဗၺ ဝိဇိတသဂၤါမာ၊
ဘယာတီတာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒနၲိသဟ ဘူေတဟိ၊
သာဝကာ ေတ ဇေနသု တာတိ။အနတၲလကၡဏသုတ္ပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺုဒၶႆ
အနတၲလကၡဏသုတ္အမႊမ္း
(က) ဓမၼစကၠံ ပဝေတၲတြာ ၊
အာသာဠိယံ ဟိ ပုဏၰေမ။
နဂေရ ဗာရာဏသိယံ၊
ဣသိပတနဝွေယ ဝေန။
(ခ) ပါေပတြာဒိဖလံေနသံ၊
အနုကၠေမန ေဒသယိ။
ယံတံပကၡႆ ပဥၥမံ်၊
ဝိမုတၲတၳံ ဘဏာမ ေဟ။အနနၲလကၡဏသုတ္နိဒါန္း
ဧဝံေမသုတံ-
ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသိယံ ဝိဟရတိ
ဣသိပတေန မိဂဒါေယ။
တျတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢိေယ ဘိကၡူ အာမေနၲသိ ''ဘိကၡေဝါ''တိ။
''ဘဒေနၲ''တိ ေတ ဘိကၡူ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။
ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ -
ရူပကၡနၡာ အနတၲျဖစ္ပံု
ရူပံ ဘိကၡေဝ အနတၲာ။
ရူပဥၥ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ ၊ နယိဒံ
ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်၊
လေဗၻထစရူေပ ''ဧဝံ ေမရူပံ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမရူပံ မာ အေဟာသီ''တိ
ယသၼာစေခါ ဘိကၡေဝရူပံ အနတၲာ ၊ တသၼာရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ ရူပ ''ဧဝံေမရူပံ ေဟာတု ၊ ဧဝံ ေမ ရူပံ မာ အေဟာသီ''တိ။
ေဝဒနာကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
ေဝဒနာ အနတၲာ။
ေဝဒနာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ၊ နယိဒံ
ေဝဒနာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်။
လေဗၻထ စ ေဝဒနာယ ''ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေဟာတု ဧဝံ ေမ
ေဝဒနာမာ အေဟာသီ'' တိ။
ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ ေဝဒနာ အနတၲာ ၊ တသၼာ ေဝဒနာ ာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ ေဝဒနာယ ''ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ မာ အေဟာသီ'' တိ။
သညာကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
သညာ အနတၲာ၊
သညာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆ ၊ နယိဒံ
သညာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယ်။
လေဗၻထ စ သညာယ ''ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ'' တိ။
ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ သညာ အနတၲာ ၊ တသၼာ သညာ
အာဗာဓာယ သံဝတၲတိ၊
န စ လဗၻတိ သညာယ ''ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု၊
ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ''တိ။
သခၤါရကၡနၶာ အနတၲျဖစ္ပံု
သခၤါရ အနတၲာ၊
သခၤါရာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၲာ အဘဝိႆံသု၊
နယိဒံ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝေတၲယံု်။
လေဗၻထ စ သခၤါေရသု ''ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာနၲု ၊ ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု''နၲိ။
ယသၼာစ ေခါ ဘိကၡေဝ သခၤါရာ အနတၲာ ၊ တသၼာ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝတၲနၲိ၊
နစ လဗၻတိ သခၤါေရသု '' ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာနၲု၊ ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု'' နၲိ။
ဝိညာဏံ မာ အေဟာသီ'' တိ။
ýရူပကၡနၶ၌ လကၡဏာေရး သံုးပါး
တံ ကႎ မညထ ဘိကၡေဝ -
ရူပံ နိစၥံ ဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။
အနိစၥံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ ၊ ဧေသာဟမသိၼ၊ ဧေသာ
ေမ အတၲာ'' တိ။ ။ ေနာ ေဟ တံ ဘေနၲ။
နာမကၡနၶာ ေလးပါး၌ လကၡဏာေရးသံုးပါး
ေဝဒနာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝါ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု ''ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသိၼ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။ ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သညာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု'' တိ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သခၤါရာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝိပရိဏိမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နုတံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။
ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။
သခၤါရာ နိစၥာ ဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။
အနိစၥာ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု '' ဧတံ မမ၊ ဧေသာ ဟမသိၼ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။
ေနာ ေဟ တံ ဘေနၲ။
ဝိညာဏံ နိစၥံ ဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။
အနိစၥံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ၊ ဒုကၡံ ဝါ တံ သုခံ ဝါတိ။
ဒုကၡံ ဘေနၲ။
ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ ၊ ကလႅံ နု တံ
သမနုပႆိတံု ''ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟမသိၼ ၊ ဧေသာ ေမ အတၲာ'' တိ။ ေနာ ေဟတံ ဘေနၲ။ရုပ္တရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည္အပ္ပံု
တသၼာ တိဟ ဘိကၡေဝ ယံ ကိဥၥိ ရူပံ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷံ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၡါ ဝါ ၊ ျသဠာရိကံ ဝါ၊ သုခုမံ ဝါ၊ ဟီနံ ဝါ၊ ပဏီတံ ဝါ၊ ယံ ဒူေရ သနၲိ ေက ဝါ၊ သဗၺံ ရူပံ'' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟ မသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼညာယ ဒ႒ဗၺံ။ေဝဒနာတရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ၊ ျသဌာရိကာ ဝါ၊ သုခုမာ ဝါ၊ ဟီနာ ဝါ ၊ ပဏီတာ ဝါ ၊ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ ၊ သဗၺာ ေဝဒနာ ''ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသိၼ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။
သညာတရားကို တဏွာ ၊ နာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသဠာရိကာ ဝါ သုခုမာ ဝါ ဟီနာ ဝါ ပဏီတာ ဝါ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သမၺာ သညာ '' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
သခၤါရတရားကို တဏွာ မာန၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္မရႈျကည့္အပ္ပံု
ေယ ေကစိ သခၤါရာ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသ႒ာရိကာ ဝါ သုခုမာဝါ၊ ဟီနာ ဝါ၊ ပဏီတာ ဝါ ၊ ေယ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သေဗၺ သခၤါရာ ''ေနတံ မမ ၊ ေနေသာ ဟမသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
သခၤါရတရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ေယ ေကစိ သခၤါရာ အတီတာနာဂတပစၥုပၸနၷာ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသဠာရိကာ ဝါ သုခုမာ ဝါ ဟီနာ ဝါ ပဏီတာ ဝါ ယာ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သမၺာ သခၤါရာ '' ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ နေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
ဝိညာဥ္တရားကို တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိဂါဟတို့ျဖင့္ မရႈျကည့္အပ္ပံု
ယံ ကိဥၥိ ဝိညာဏံ အတီတာနာဂတ ပစၥုပၸနၷံ အဇၩတၲံ ဝါ ဗဟိဒၶါ ဝါ ျသ႒ာရိကံ ဝါ သုခုမာဝါ၊ ဟီနံ ဝါ၊ ပဏီတံ ဝါ ၊ ေယ ဒူေရ သနၲိေက ဝါ၊ သဗံၺ ဝိညာဏံ ''ေနတံ မမ ၊ ေနေသာ ဟမသိၼ ၊ န ေမေသာ အတၲာ'' တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယဒ႒ဗၺံ။
နိဗၺနၵဉာဏ္မွစ၍ မဂ္ကိစၥ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ျဖစ္ပံု
ဧဝံ ပႆံ ဘိကၡေဝ သုတဝါ အရိယသာဝေကာ ရူပသိၼမၸိ နိဗၺိနၵတိ၊ ေဝဒနာယပိ နိဗၺိနၵတိ၊
သညာယပိ နိဗၺိနၵတိ၊ သခၤါေရသုပိ နိဗၺိနၵတိ၊ ဝိညာဏသိၼမၸိ နိဗၺိနၵတိ။
နိဗၺိနၵံ ဝိရဇၨတိ။
ဝိရာဂါ ဝိမုစၥတိ။
ဝိမုတၲသႎၼ ဝိမုတၲမိတိ ဉာဏံ ေဟာတိ။
ခီဏာ ဇာတိ။
ဝုသိတံ ျဗဟၼစရိယံ။
ကတံ ကရဏီယံ။
နာပရံ ဣတႉတၲာယာတိ ပဇာနာတီတိ။
ပဥၥဝဂၢီရဟန္းမ်ား ရဟနၲာျဖစ္ပံု
ဣဒမေဝါစ ဘဂဝါ၊ အတၲမနာ ပဥၥဝဂၵိယာ ဘိကၡူ
ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အဘိနနၵံူ။
ဣမသႎၼ စပန ေဝယ်ာကရဏသႎၼဘညမာေန
ပဥၥဝဂၢယာနံ ဘိကၡူနံ အနုပါဒါယ အာေသေဝဟိ စိတၲာနိ ဝိမုစၥႎသူတိ။

by NwayLeL

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...