ေမာရသုတ္

၁။ ပူေရႏၲံ ေဘာဓိသမၻာေရ၊
နိဗၺတၱံ ေမာရေယာနိယံ။
ေယန သံ၀ိဟိတာ ရကၡံ၊
မဟာသတၱံ ၀ေနစရာ။

၂။စိရႆံ ၀ါယမႏၲာပိ၊
ေန၀ သကၡႎသု ဂဏွိတံု။
ျဗဟၼမႏၲ ႏၲိ အကၡာတံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ဥေဒတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ယရိႆ ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ
ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ဒိ၀သံ၊

၄။ေယ ျဗာဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ၊
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱာယာ၊
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ စရတိ ဧ သနာ။

၅။ အေပတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆ၀ဏ္ေဏာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ
ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ရတၱႎ။

၆။ ေယ ျဗဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၱဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဘာဓိယာ။
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ ၀ါသ မကပၸယိ။

ေမာရသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ခႏၶသုတ္

၁။ သဗၺာသီ၀ိသဇာတီနံ၊
ဒိဗၺမႏၲာဂဒံ ၀ိယ။
ယံ နာေသတိ ၀ိသံ ေဃာရံ
ေသသဥၥာပိ ပရိႆယံ။
၂။ အာဏာေကၡတၱမွိ သဗၺတၳ၊
သဗၺဒါ သဗၺပါဏိနံ။
သဗၺေသာပိ နိ၀ါေရတိ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ၀ိ႐ူပေကၡဟိ ေမ ေမတၱံ။
ေမတၱံ ဧရာပေထဟိ ေမ။
ဆဗ်ာပုေတၱဟိ ေမ ေမတံ၊
ေမတၱံ ကဏွာေဂါတမေကဟိ စ။

၄။ အပါဒေကဟိ ေမ ေမတၱံ၊
ေမတၱံ ဒြိပါဒေကဟိ ေမ။
စတုပၸေဒဟိ ေမ ေမတၱံ၊
ေမတၱံ ဗဟုပၸေဒဟိ ေမ။

၅။ မာ မံ အပါဒေကာ ဟႎသိ၊
မာ မံ ဟႎသိ ဒြိပါဒေကာ။
မာ မံ စတုပၸေဒါ ဟႎသိ၊
မာ မံ ဟႎသိ ဗဟုပၸေဒါ။

၆။ သေဗၺ သတၱာ သေဗၺ ပါဏာ၊
သေဗၺ ဘူတာ စ ေကာ၀လာ။
သေဗၺ ဘျဒာနိ ပႆႏၲဳ၊
မာ ကဥၥိ ပါပ မာဂမာ။

၇။ အပၸမာေဏာ ဗုေဒၶါ၊
အပၸမာေဏာ ဓေမၼာ။
အပၸမာေဏာ သံေဃာ
ပမာဏာ၀ႏၲာနိ သရီသပါနိ။
အဟိ ၀ိစၧိကာ သတပဒီ၊
ဥဏၰနာဘီ သရဗူ မူသိကာ။

၈။ ကတာ ေမ ရကၡာ ကတံ ေမ ပရိတၱံ
ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ။
ေသာဟံ နေမာ ဘဂ၀ေတာ။
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

ခႏၶသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...

ေမတၱသုတ္

၁။ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊
ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။
ယဥႇိ ေစ၀ါႏုယုဥၨေႏၲာ၊
ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။

၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊
ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။
ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ။
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊
ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊
သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။

၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊
အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။
သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊
အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

၅။န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊
ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ ၀ေဒယ်ဳံ။
သုခိေနာ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊
သဗၺတတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊
တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၲာ၊
မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

၇။ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊
ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။
ဘူတာ၀ သမၻေ၀သီ၀၊
သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊
နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊
နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။

၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊
မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။
ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊
မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

၁၀။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊
မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊
အသမၺာဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။

၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊
သယာေနာယာ၀တာႆ ၀ိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊
ျဗဟၼ ေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာတု။

၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊
သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊
န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။

ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ဆက္လက္ဖတ္႐ွဳရန္...