ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္း ဆုေတာင္း

ေဟတုပစၥေယာ = အကုသိုလ္ကင္း၍ ကုသိုလ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲရပါေစသား ။
အာရမၼဏပစၥေယာ = မ်က္စိႏွင့္ နားသည္ နိဗၺာန္သို႕မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
အဓိပတိပစၥေယာ = ႐ုပ္ ၊နာမ္ ႏွစ္ပါးကိုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရပါေစသား။
အနႏၲရပစၥေယာ = မ်ားလွစြာေသာကုသိုလ္ေရးမ်ားကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား ။
သမနႏၲရပစၥေယာ = ႐ုပ္ ႏွင့္ နာမ္အတူရွိေသာတရားတို႕ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား ။
သဟဇာတပစၥေယာ = ႐ုပ္ - ႐ုပ္ ျခင္း ၊ နာမ္ - နာမ္ ျခင္းထင္ရွားစြာသိရပါေစသား ။
အညမညပစၥေယာ = ႐ုပ္မွ နာမ္ သို႕၊ နာမ္ မွ႐ုပ္ သို႕ ေျပာင္းလဲ၍သိပါရေစသား ။
နိႆယပစၥေယာ = ႐ုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးတို႕၏ တည္ရာကိုသိရပါေစသား။
ဥပနိႆယပစၥေယာ = ရတနာသုံးပါးကို ဦးထိပ္ထားရပါေစသား။
ပုေရဇာတပစၥေယာ = ေရွ႕ကျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္ကိုပယ္၍ ကုသိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
ပစၧာဇာတပစၥေယာ = ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္ကိုပယ္၍ ကုသိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
အာေသဝနပစၥေယာ = လိုရာဆႏၵမရွိေအာင္ျပည့္စုံရပါေစသား။
ကမၼပစၥေယာ = ကံသုံးပါးကို ထိန္းသိမ္းရပါေစသား။
ဝိပါကပစၥေယာ = ဝဋ္ ေႂကြးသုံးသြယ္ကို ပယ္ဖ်က္ရပါေစသား။
အာဟာရပစၥေယာ = လိုရာကို ျပည့္စုံစြာေထာက္ပံ့ႏိုင္ရပါေစသား။
ဣျနၵိယပစၥေယာ = ႐ုပ္နာမ္ ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံရပါေစသား။
စ်ာနပစၥေယာ = သူေတာ္ေကာင္းတရား ၇ ပါး ႏွင့္ ဉာဏ္စဥ္ ၅ ပါးတို႕ႏွင့္ျပည့္စုံရပါေစသား။
မဂၢပစၥေယာ = ဘာဝနာ ၂ ပါးအေပါင္းကို အာ႐ုံျပဳ၍ အထြတ္အထိပ္ ပညာကို ရပါေစသား။
သမၸယုတၱ ပစၥေယာ = သူေတာ္ေကာင္းတို႕ႏွင့္ ေပါင္း၍ ( ၇ ) ျဖာေသာတရားႏွင့္ ယွဥ္တြဲရပါေစသား။
ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ = သူယုတ္မာ ႏွင့္ေဝး၍ အကုသိုလ္တို႕ ကင္းရွင္းရပါေစသား။
အတၳိပစၥေယာ = သမုတိနယ္၏ အသိကို ဟုတ္မွန္စြာရပါေစသား။
နတၳိပစၥေယာ = ပရမတၱမရွိ တရား၏အသိကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား။
ဝိဂတပစၥေယာ = ေရွ႕၌ပြင့္ကုန္ျပီးေသာ ဘုရားတို႕ကို ရွိခိုးရပါေစသား။
အဝိဂတပစၥေယာ = ပြင့္လတၱံ႕ေသာ ဘုရားတို႕ကို ရွိခိုးရပါေစသား။

3 comments:

SBTVD said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the SBTVD, I hope you enjoy. The address is http://sbtvd.blogspot.com. A hug.

mw said...

Very useful.It would be better if useful links for Dhamma could be added.Just my opinion.
Great work .Keep it up!!

ကိုေဇာ္ said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။