အနေနၲာ အနႏၲ ငါးပါး ပုတီးစိပ္္နည္း

ဗုဒၶ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
ဓမၼ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
သံဃ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
မာတာပိတု ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊
နေမာ ဗုဒၶါယ သိဒၵံ ။
( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

(ဤပုတီးစိပ္္နည္းကို မိမိႏွစ္သက္သလို ၃ ပါတ္ ( သို႕ ) ၅ ပါတ္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ စိပ္္ပါက သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ။ )

No comments: