ရွင္အရဟံ ပုတီးစိပ္္နည္း

( ၁ ) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၂ ) ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၃ ) သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၄ ) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ နာမ႐ူပံ အနိစၥံ ဒုကၡံ အနတၱာ ။
( ၅ ) အနႏၲံ ဗလဝံ ဗုဒၶံ ၊ အနႏၲံ ေဂါစရံ ဓမၼံ ၊ အနႏၲံ အရိယံ သံဃံ ၊ အနႏၲံ ေဗာဓိမုတၱမံ ။

( ဂုဏ္ေတာ္ ဆုံးမွ ပုတီးတစ္လုံးခ် ၊ ေန႕စဥ္ သက္ေစ့ မိမိ အသက္၃၀ ဆိုလွ်င္ ပုတီးအလုံး ၃၀ စိပ္ပါ ။ အသက္ရွည္ျခင္း ၊ ေဘးကင္းျခင္း ၊ ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးျခင္း မ်ားျဖစ္ေစပါသည္ )

No comments: