နေမာတႆ ပုတီးစိပ္နည္း

၁ ။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။
၂ ။ ဝမၼာတရဒၶဂသေမာ အမၺဳဘေတာ နေတာသႆဟႆ ။
၃ ။ သေတာ တမၺဳ ဟဂနမၼာ အႆဒၶေတာဝ ေမာသ ရဘႆ ။
၄ ။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။

( ၁၀၈ - လုံးပုတီး ႏွင့္ တစ္ေန႕ တစ္ပတ္စိပ္ ၊ မိမိ ဆုံး႐ႈံးသြားေသာ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ား ျပန္တက္ေစပါသည္ ။ တစ္ေန႕၃- ပတ္ ၊ ၇ - ပတ္ ၊ ၉ - ပတ္ စိပ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္ ။ )

No comments: