သရဏဂုံ ႏွင့္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္

သရဏဂုံ ႏွင့္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္
( ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဥတၱမသာရ )ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ( ပုတီး တစ္လုံးခ် )

(ဤပုတီးစိပ္နည္းကို( ၃ )လတိတိစိပ္ရမည္ ။ ရက္ဆက္စိပ္ရမည္ ။ တစ္ေန႕ပုတီးဘယ္ႏွစ္ပါတ္ဟူ၍ ကန္႕သတ္ျခင္းမရွိ ။ မိမိ အဓိ႒ာန္ ၊ မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္ သင့္သလို စိပ္ႏိုင္ပါသည္ ။)

No comments: