ၾကာသပေတး ေန႕ဖြား


• ၾကာသပေတး ေန႕ဖြား


မဂၤေလာ ပဒုမုတၱေရာ ၊
တိေႆာနာေထာ စ ကႆေပါ ။
ဂု႐ု ဝါေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

No comments: