တနလၤာ ေန႕ဖြား


• တနလၤာ ေန႕ဖြား


သရဏကၤေရာ ေနာမာ စ၊
အတၱဒ စ ေဝႆဘူ ။
စႏၵဝါ ေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

No comments: