အဂၤါေန႕ဖြား


• အဂၤါေန႕ဖြား


ဒီပကၤေရာ ပဒုေမာ စ ၊
ဓမၼဒႆီ ကကုသေႏၶာ ။
ေဘာမဝါေရ အဘိဇာတာ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

No comments: