စေန ေန႕ဖြား


• စေန ေန႕ဖြား


တဏွကၤေရာ ေရဝေတာစ ၊
သုဇာတာ စ ဝိပႆီေကာ ။
ေသာရီ ဝါေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

No comments: