တနဂၤေႏြေန႕ဖြား• တနဂၤေႏြေန႕ဖြား

ေမဓကၤေရာ ေသာဘိေတာစ ၊
ပိယဒႆီ သိခီ ဇိေနာ ။
ရဝိဝါေရ အဘိဇာတာ ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

No comments: