ဗုဒၶဟူး ေန႕ဖြား


• ဗုဒၶဟူး ေန႕ဖြား


ေကာ႑ေညာ နာရေဒါ သတၱာ ၊
သိဒၶေတၳာ ေကာဏာဂမေနာ ။
ဗုဒၶဝါေရ အဘိဇာတာ၊
ေတ နမႆာမိ သာဒရံ ။
နေဝနာေနန ကေမၼန ၊
ေပါရာဏကံ ဝိနႆတု။
စတုႏၷံ ဗုဒၶ ေတေဇန ၊
သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳေမ ။

No comments: