ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္

၁။ သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊
သဗၺဒုကၡ၀ိနာသေန။
သတၱ ဓေမၼ စ ေဗာဇၥ်ေဂၤ၊
မာရ ေသနာပမဒၵေန။

၂။ ဗုဇၥ်ိတြာ ေယ စိေမ သတၱာ၊
တိဘ၀ါ မုတၱ ကုတၱမာ။
အဇာတိ မဇရာ ဗ်ာဓႎ၊
အမတံ နိဗၻယံ ဂတာ။

၃။ ဧ၀မာဒိဂုဏူေပတံ၊
အေနကဂုဏသဂၤဟံ။
ၾသသဓဥၨ ဣမံ မႏၲံ၊
ေဗာဇၥ်ဂၤဥၥ ဘဏာမ ေဟ။

၄။ ေဗာဇၥ်ေဂၤါ သတိသခၤါေတာ၊
ဓမၼာနံ ၀ိစေယာ တထာ။
၀ီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊
ေဗာဇၥ်ဂၤါ စ တထာ ပေရ။

၅။ သမာဓု ေပကၡာ ေဗာဇၥ်ဂၤါ၊
သေတၱ ေတ သဗၺဒႆိနာ။
မုနိနာ သမၼဒကၡာတာ၊
ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ။

၆။ သံ၀တၱႏၲိ အဘိညာယ၊
နိဗၺာနယ စ ေဗာဓိယာ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၇။ ဧကသၼႎ သမေယ နာေထာ၊
ေမာဂၢလႅာနဥၥ ကႆပံ။
ဂိလာေန ဒုကၡိေတ ဒိသြာ၊
ေဗာဇၥ်ေဂၤ သတၱ ေဒသယိ။

၈။ ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ၊
ေရာဂါ မုစၥႎ သု တခၤေဏ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၉။ ဧကဒါ ဓမၼရာဇာပိ၊
ေဂလေညနာဘ ဘိ ပီဠိေတာ။
စုႏၵေတၳေရန တံေယ၀၊
ဘဏာေပတြာန သာဒရံ။

၁၀။ သေမၼာဒိတြာန အာဗာဓာ၊
တမွာ ၀ု႒ာသိ ဌာနေသာ။
ဧေတန သစၥ ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၁။ ပဟီနာ ေတ စ အာဗာဓာ၊
တိဏၰႏၷမၸိ မေဟသိနံ။
မဂၢဟတာ ကိေလသာ၀၊
ပတၱာ ႏုပၸတၱိဓမၼတံ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။

1 comment:

Unknown said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ့ခ်စ္သူေနမေကာင္းျဖစ္ေနလို႔ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ ရြတ္ဖို႔ရာ အလြတ္ကလဲမရ
စာအုပ္ကလဲမရွိဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအခက္ေတြ႔ေနတာ...
အခုလိုတင္ေပးထားေတြ႔ေတာ့ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဗ်ာ သိုင္းက်ဴး