ေတာင္ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ

 

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက။
ပဥၥႆတသဟႆာနိ၊ နမာမိ သိရသာမဟံ။
အပၸကာ ဝါလုကာ ဂဂၤါ၊ အနႏၲာနိဗၺဳတာ ဇိနာ။
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊ အာဒေရန နမာမဟံ။
နမကၠရာႏုဘာေဝန၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ။
အေနကအႏၲရာရာပိ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ။

No comments: