ေမတၱသုတ္

၁။ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊
ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။
ယဥႇိ ေစ၀ါႏုယုဥၨေႏၲာ၊
ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။

၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊
ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။
ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ။
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ကရဏီယာ မတၳကုသေလန၊
ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊
သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။

၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊
အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။
သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊
အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

၅။န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊
ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ ၀ေဒယ်ဳံ။
သုခိေနာ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊
သဗၺတတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊
တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၲာ၊
မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

၇။ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊
ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။
ဘူတာ၀ သမၻေ၀သီ၀၊
သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊
နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊
နာညမညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။

၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊
မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရကၡ။
ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊
မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

၁၀။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊
မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊
အသမၺာဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။

၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊
သယာေနာယာ၀တာႆ ၀ိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊
ျဗဟၼ ေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာတု။

၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊
သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊
န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။

ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: