ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ


ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ


နေမာတႆ ဘဂဝ ေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ ။

ဓမၼ စၾကာ အမႊန္း

(က) ဘိကၡဴနံ ပဥၥ ဝဂၢီနံ ၊
ဣသိပတန နာမေက ၊
မိဂဒါေယ ဓမၼဝရံ ၊
ယံ တံ နိဗၺာ န ပါပကံ ။
(ခ)သဟမၸပတိ နာမေကန၊
မဟာျဗေဟၼန ယာစိေတာ ၊
စတုသစၥံ ပကာေသေႏၲာ ၊
ေလာကနာေထာ အေဒသယိ ။
(ဂ)နႏၵိတံ သဗၺေဒေဝဟိ၊
သဗၺသမၸတၱိသာဓကံ ။
သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊
ဓမၼစကၠံ ဘဏာမ ေဟ။

၁ - ဓမၼစၾကာ နိဒါန္း
ဧဝံေမသုတံ -
ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသီယံ ဝိဟရတိ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ ။
တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢီေယ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ -

၂ - အယုတ္တရား ႏွစ္ပါး
ေဒြ ေမ ဘိကၡေဝ အႏၲာ ပဗၺဇိေတန န ေသဝိတဗၺာ။
ကတေမ ေဒြ -
ေယာ စာယံ ကာေမသု ကာမသုခလႅိကာႏုေယာေဂါ ဟီေနာ ဂေမၼာ ေပါထုဇၨနိေကာ အနရိေယာ အနတၱ သံဟိေတာ၊
ေယာ စာယံ အတၱကိလမထာႏုေယာေဂါ ဒုေကၡာ အနရိေယာ အနတၱသံဟိေတာ။

၃ - အလယ္အလတ္ အက်င့္တရား
ဧေတ ေခါ ဘိကၡေဝ ဥေဘာ အေႏၲ အႏုပဂမၼ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ ။
ကတမာ စသာ ဘိကၡေဝ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘီသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ ။
အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ ။
ေသယ်ထိဒံ -
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေဝါ သမၼာဝါယာေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။
အယံ ေခါ သာ ဘိကၡေဝ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ ။

၄ - ဒုကၡ သစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ။
ဇာတိပိ ဒုကၡာ ၊ ဇရာပိ ဒုကၡာ ၊ ဗ်ာဓိပိဒုေကၡာ ၊ မရဏံပိ ဒုကၡံ ၊ အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ ၊ ပိေယဟိ ဝိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ ၊ ယံ ပိစၧံ န လဘတိ ၊ တံပိ ဒုကၡံ ၊ သံခိေတၱန ပဥၥဳပါဒါ နကၡႏၶာ ဒုကၡာ ။

၅ - သမုဒယ သစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ။
ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗၻဝိကာ နႏၵီရာဂသဟဂတာ တၾတာတၾတာ ဘိနႏၵိနီ ။
ေသယ်ထိဒံ -
ကာမ တဏွာ ဘဝတဏွာ ဝိဘဝတဏွာ ။

၆ - နိေရာဓသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ ။
ေယာ တႆာေယဝ တဏွာယ အေသသ ဝိရာဂနိေရာေဓာ စာေဂါ ပဋိနိႆေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ ။

၇ - မဂၢသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနိ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ။
အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ ။
ေသယ်ထိဒံ -
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေဝါ သမၼာဝါယာေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။

၈ - ဒုကၡ သစၥာ ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡံ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၉ - ဒုကၡသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိေညယ် " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၀ - ဒုကၡသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိညာတ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၁ - သမုဒယသစၥာ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၂ - သမုဒယသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ပဟာတဗၺ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၃ - သမုဒယသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ ပဟီန " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၄ - နိေရာဓသစၥာ ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၅ - နိေရာဓသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ သစၧိကာ တဗၺ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၆ - နိေရာဓသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ သစၧိကတ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၇ - မဂၢသစၥာ ၌ သစၥဉာဏ္
" ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယ သစၥ " ႏၲိေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၈ - မဂၢသစၥာ ၌ ကိစၥဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာေဝတဗၺ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၁၉ - မဂၢသစၥာ ၌ ကတဉာဏ္
" တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာဝိတ " ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံဥဒပါဒိ ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ၊ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ ။

၂၀ - ေရွးက ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္မခံခဲ့ပုံ
ယာဝကီဝဥၥ ေမ ဘိကၡေဝ ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝ႗ံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏ ဒႆနံ န သုဝိသုဒၶံ အေဟာသိ ။
ေနဝ တာဝါဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝမႏုႆာယ " အႏုတၱရံ သမၼာသေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒၶါ " တိ ပစၥညာသႎ ။

၂၁ - ယခုမွ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံပုံ
ယေတာ စ ေခါ ေမ ဘိကၡေဝ ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝ႗ံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏ ဒႆနံ န သုဝိသုဒၶံ အေဟာသိ ။
ေနဝ တာဝါဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝမႏုႆာယ " အႏုတၱရံ သမၼာသေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒၶါ " တိ ပစၥညာသႎ ။

၂၂ - ပစၥေဝကၡဏာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျမင္ပုံ
ဉာဏဥၥ ပန ေမ ဒႆနံ ဥဒပါဒိ " အကုပၸါ ေမ ဝိမုတၱိ ၊ အယ ' မႏၲိမာ ဇာတိ ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗၻဝါ " တိ။

၂၃ - ပဥၥဝဂၢီ ရဟန္းတို႕ တရားကို ႏွစ္သက္ၾကပုံ
ဣဒ' မေဝါစ ဘဂဝါ ။
အတၱမနာ ပဥၥဝဂၢီယာ ဘိကၡဴ ဘဂဝေတာ ဘာတိတံ အဘိနႏၵဳႏၲိ။

၂၄ - အရွင္ေကာ႑ည ေသာတာပန္ ျဖစ္ပုံ
ဣမသၼႎ စ ပန ေဝယ်ာကရဏသၼႎ ဘညမာေန အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ ဝိရဇံ ဝီတမလံ ဓမၼစကၡဳံ ဥဒပါဒိ " ယံ ကိဥၥိ သမုဒယဓမၼံ ၊ သဗၺံတံ နိေရာဓ ဓမၼ " ႏၲိ ။

၂၅ - နတ္၊ ျဗဟၼာ တို႕ ေကာင္းခ်ီးေပးပုံ

ပဝတၱိ ေတ စ ပန ဘဂဝတာ ဓမၼစေကၠ ဘုမၼာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ဘုမၼာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံသုတြာ စာတုမဟာရာဇိကာ ေဒဝါ သဒၵ ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
စာတုမဟာ ရာဇိကာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ တာဝတႎသာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
တာဝတႎသာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ယာမာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ယာမာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ တုသိတာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
တုသိတာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ နိမၼာနရတီ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
နိမၼာနရတီနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ျဗဟၼကာယိကာ ေဒဝါ သဒၵ' မႏုႆာေဝသုံ " ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာရန ဝါ ျဗဟၼဳန ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼႎ " တိ ။
ဣတိဟ ေတန ခေဏန ေတန လေယန ေတန မုဟုေတၱန ယာဝ ျဗဟၼေလာကာ သေဒၵါ အဗၻဳဂၢစၧိ ။

၂၆ - တစ္ေသာင္းေသာ ေလာကဓာတ္ တုန္လႈပ္ပုံ
အယဥၥ ဒသသဟႆိ ေလာကဓာတု သံကမၸိ သမၸကမၸိ သမၸေဝဓိ ။

၂၇ - အေရာင္အလင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ
အပၸမာေဏာ စ ဥဠာေရာ ဩဘာေသာ ေလာေက ပါတု ရေဟာသိ အတိကၠမၼ ေဒဝါနံ ေဒဝါႏုဘာဝႏၲိ ။

၂၈ - ျမတ္စြာဘုရား ဥဒါန္းက်ဴးပုံ
အထ ေခါ ဘဂဝါ ဣမံ ဥဒါနံ ဥဒါေနသိ " အညာသိ ဝတ ေဘာ ေကာ႑ေညာ ၊ အညာသိ ဝတေဘာ ေကာ႑ေညာ " တိ ။
ဣတိဟိဒံ အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ အညာသိ - ေကာ႑ေညာ ေတြဝ နာမံ အေဟာသိ ။

၂၉ - အညာသိေကာ႑ည ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ ေတာင္းပုံ
အထ ေခါ အာယသၼာ အညာသိေကာ႑ေညာ ဒိ႒ဓေမၼာ ပတၱဓေမၼာ ဝိဒိတဓေမၼာ ပရိေယာဂါဠဓေမၼာ တိဏၰ ဝိစိကိေစၧာ ဝိဂတကထံကေထာ ေဝသာရဇၨပၸေတၱာ အပရပၸစၥေယာ သတၳဳသာသေန ဘဂဝႏၲံ ဧတဒေဝါစ " လေဘယ်ာဟံဘေႏၲ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပဗၺဇၨံ ၊ လေဘယ်ံ ဥပသမၸဒ " ႏၲိ ။

၃၀ - ဧဟိ ဘိကၡဳရဟန္း အျဖစ္ရပုံ
" ဧဟိ ဘိကၡဴ" တိ ဘဂဝါ အေဝါစ ၊ သြာကၡာေတာ ဓေမၼာ ၊ စရ ျဗဟၼစရိယံ သမၼာဒုကၡႆ အႏၲကိရိယာ ယာတိ ။ သာဝ တႆ အာယသၼေတာ ဥပသမၸဒါ အေဟာသီတိ ။

ဓမၼစကၠပၸဝတၱန သုတၱံ နိ႒ိတံ ။

1 comment:

poe ther said...

အလုံးအဆင္ေျပပါတယ္
က်န္းမာပါေစ