အ႒ာနေမတံ ဗုဒၶမႏၲန္ေတာ္


အ႒ာနေမတံ ဗုဒၶမႏၲန္ေတာ္


အ႒ာနေမတံ ဘိကၡေဝ အနဝကာေသာ ၊
ယံပ႐ူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပယ် ။
အႏုပကၠေမန ဘိကၡေဝ တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏၲိ ။
ဧေတန သစၥ ဝေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ ။

(ဤ ဗုဒၶမႏၲန္ သည္ အသက္အနၲရာယ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ိဳး တြင္ အထူးအားကိုးရပါသည္ ။ )


No comments: