ဒိဝါတပတိ သဗၺ မဂၤလာ ဂါထာေတာ္


ဒိဝါတပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတၲိမာ ဘာတိ စႏၵိမာ ။
သႏၷေဒါၶ ခတၲိ ံေယာ တပတိ ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗာဟၼေဏာ ။
အထ သဗၺ မေဟာရတိၲ ဗုေဒါၶ တပတိ ေတဇသာ ။

• ေနမင္းသည္ ေန႕အခါ၌သာ ေတာက္ပ၏ ။
• လမင္းသည္ ညအခါ၌သာ ေတာက္ပ၏ ။
• ရွင္ဘုရင္သည္ မင္းေျမႇာက္တန္ဆာဆင္ယင္ ထားမွသာ ေတာက္ပ၏ ။
• ရဟႏၲာသည္ စ်ာန္ဝင္စား ေနမွသာ ေတာက္ပ၏ ။
• ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သည္ကား ေန႕ေရာ ညပါ အခါခပ္သိမ္း တန္ခိုးေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္း ေတာက္ပ၏ ။

No comments: