ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္သည္ ဘုရား ၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ ျမတ္သုံးပါးတို႕ ၏ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္၊ အာႏုေဘာ္မ်ား ကို စုေပါင္း ၍ က်က္သေရ ၊ မဂၤလာ ရွိေစရန္စီစဥ္ထားေသာ္ သုတ္ေတာ္ျဖစ္သည္ ။
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ သမွ် ပရိတ္ေတာ္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျမတ္စြာဘုရား ၏အာႏုေဘာ္ တို႕ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းေပ်ာက္ ဘုန္းတန္ခိုးေတာက္ေစရန္ ၊ တရားေတာ္ျမတ္၏ အာႏုေဘာ္ တို႕ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းေပ်ာက္ စီးပြါးလာဘ္လာျပီ ေရာက္ေစရန္ ၊ သံဃာေတာ္မ်ား ၏ အာႏုေဘာ္ တို႕ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းေပ်ာက္ အၾကံအစည္ ေျမာက္ေစရန္ စီမံမိန္႕ဆိုထားေသာ ပုဗၺဏွသုတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသတည္း ။
……………………………………………………………….

ပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၏ အက်ိဳး

ဤပုဗၺဏွ သုတ္ေတာ္ကို ေန႕စဥ္မျပတ္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ ပြါးမ်ား ပါက ၾကဳံေတြ႕ရမည့္ အတိတ္ဆိုး ၊ နမိတ္ဆိုး ျမား တို႕ ေျပေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္၏က်က္သေရတိုးပြါးျခင္း ၊ ရာထူး ဌာနႏၲရ တိုးတက္ျခင္း ၊ ထီေပါက္ျခင္း ၊ မိမိသာမက တစ္အိမ္သားလုံး စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ၊ ကိုယ္က်န္းမာျခင္း ၊ သုခ ( ၂ ) ပါးအားလုံး ျပည့္စုံေစႏိုင္ပါသည္ ။


1 comment:

Rainny Sweet said...

thanks a lot, sadu sadu sadu.