ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္စဥ္


တစ္ရံေရာ အခါ တန္ခိုးျပင္းထန္ လက္ဝဲေတာ္ရံ ရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ နာမက်န္း ျဖစ္လတ္ေလသည္ ။ ဟူးရား အေက်ာ္သမားေတာ္ မ်ား၏ ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သုံးပါေသာ္လည္း ေရာဂါေဝဒီနာ မသက္သာေခ်။
ထိုအခါ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာျပီးေဗာဇၥ်င္ခုႏွစ္ပါး တရားမႏၲန္ ပရိတ္ေတာ္ကို ေဟာေဖာ္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူရာ ရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ မေထရ္ မွာ ေရာဂါ ေဝဒနာ မွ လြတ္ကင္း က်န္းမာျခင္းသို႕ ေရာက္ေလရာ ထိုအခါမွ စ၍ ေဗာဇၥ်င္ သုတ္ေတာ္ျဖစ္ ေပၚထင္ရွားပြါးမ်ား ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါသတည္း ။
…………………………………………………………………………….

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း ၏အက်ိဳး

ဤ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္ ကို ေန႕စဥ္ရြတ္ဖတ္ ပြါးမ်ားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ဆိုး၊ ေဝဒနာဆိုး မ်ား မကပ္ျငိႏိုင္ပဲေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာေစႏိုင္သည္ ။ ေရာဂါ ေဝဒနာ က်ေရာက္ေနသူမ်ား အတြက္ဌာန္ကရိဏ္းက် ပီပီသသ ရြတ္ ေပးပါက ေရာဂါ ကင္း ေပ်ာက္ခ်မ္းသာေရာက္ျခင္းသို႕ မုခ်ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္ ။

No comments: