ၾသဒိသ ေမတၱာပို႕၁။ သဗၺာ ဣတၳိေယာ ၊ ပါဠိေဟာအလာ ၊ မိန္းမတို႕မွာ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္ စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေဘးရန္ ပယ္ရွင္း ၊ စိုးရိမ္ကင္း ၊ ဆင္းရဲမရွိ ျဖစ္ပါေစ ။

၂။ သေဗၺ ပုရိသာ ၊ ေယာက်္ား တို႕မွာ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္ စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေဘးရန္ ပယ္ရွင္း ၊ စိုးရိမ္ကင္း ၊ ဆင္းရဲမရွိ ျဖစ္ပါေစ ။

၃။ သ ေဗၺ အရိယာ ၊ သူျမတ္တို႕မွာ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္ စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေဘးရန္ ပယ္ရွင္း ၊ စိုးရိမ္ကင္း ၊ ဆင္းရဲမရွိ ျဖစ္ပါေစ ။

၄။ သေဗၺ အနရိယာ ၊ ပုထုဇဥ္ တို႕မွာ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္ စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေဘးရန္ ပယ္ရွင္း ၊ စိုးရိမ္ကင္း ၊ ဆင္းရဲမရွိ ျဖစ္ပါေစ ။

၅။ သေဗၺ ေဒဝါ ၊ နတ္တို႕မွာ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္ စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေဘးရန္ ပယ္ရွင္း ၊ စိုးရိမ္ကင္း ၊ ဆင္းရဲမရွိ ျဖစ္ပါေစ ။

၆။ သေဗၺ မႏုႆာ ၊ လူတို႕မွာ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္ စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေဘးရန္ ပယ္ရွင္း ၊ စိုးရိမ္ကင္း ၊ ဆင္းရဲမရွိ ျဖစ္ပါေစ ။

၇။ သေဗၺ ဝိနိပါတိကာ ၊ အပါယ္သားတို႕မွာ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္ စိတ္ ျမဲပါေစ။
ေဘးရန္ ပယ္ရွင္း ၊ စိုးရိမ္ကင္း ၊ ဆင္းရဲမရွိ ျဖစ္ပါေစ ။

1 comment:

ျမန္မာျပည္ကိုလြမ္းတယ္ said...

ဒီေမတၱာပို.ေလးကိုမသိပါဘူး။ခုေဖာ္ျပထားတာေတြ.
လို.ကူးယူသြားပါတယ္။ဓမၼဒါနအတြက္သာဓုေခၚ
ပါတယ္။