ခႏၶသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္ခႏၶသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ဝတၳဳျဖစ္စဥ္

သာဝတၳိ ျပည္ မြန္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူၾကေသာ ရဟန္းေတာ္ျမား အနက္တစ္ညဥ့္တြင္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေျမြ ခဲ၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေလသည္ ။ ယင္း အေၾကာင္း ကိုျမတ္စြာဘုရား သိရွိေတာ္မူေလေသာ္ ဝိ႐ူပကၡ စေသာ ေျမြ ၄ - မ်ိဳး ကို ေမတၱာ ပို႕ေသာ ခႏၶသုတ္ေတာ္ ကို ရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱဝါ မွန္သမွ် မကိုက္ခဲ ၾကကုန္ ဟု မိန္႕ဆိုေတာ္မူကာ ခႏၶ သုတ္ေတာ္ ကို ေဟာေတာ္မူေလသည္ ။
………………………………………………….

ခႏၶ သုတ္ေတာ္ရြတ္ဖတ္ ရျခင္း အက်ိဳး

ခႏၶ သုတ္ေတာ္ကို အျမဲ သရဇၥ်ာယ္ သူ တို႕မွာေျမြ ၊ ကင္း မွစ၍ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား ကိုက္ခဲျခင္း ၊ ရန္မူျခင္းေဘးမွ ကင္းေဝးၾကလ်က္ အဆိပ္သင့္ျခင္း ေဘးမွလည္း ကင္းေဝးေစ ေလသည္ ။

No comments: