ငါးပါးသီလခန္း


ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခန္း ႏွင့္ ဆုေတာင္း

ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ၊ ကာယကံ , ဝစီကံ , မေနာကံ ,သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ပထမ ,ဒုတိယ, တတိယ တစ္ၾကိမ္ ,ႏွစ္ၾကိမ္ ,သုံးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ ,တရားရတနာ ,သံဃာရတနာ ,ရတနာ ျမတ္သုံးပါးတို႕ ကို အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး ၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမႇာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သုံးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ၊ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ဝိပတၲိ တရားေလးပါး ၊ဗ်သနတရားငါးပါး တို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား ,ဖိုလ္တရား ,နိဗၺာန္တရားေတာ္ ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား ။


ငါးပါးသီလခန္း

ငါးပါးသီလေတာင္းျခင္း

• အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
• တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၲ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။


ဘုရား ရွိခိုးျခင္း
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ

သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၂။ အဒိနၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၃။ ကာေမသု မိစၧာ စာရာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၄။ မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၅။သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
အာမ ဘေႏၲ ပါ၏ ဘုရား ။

No comments: